کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  روز تشکیل ساعت تشکیل محل تشکیل نظام هفتگی تعدادجلسات تاریخ شروع اولین جلسه سال 97 مقطع
12-33-030 اندیشه اسلامی 1(فقط برادران) 4 عادی دکتر رضا رستمی زاده 69 پنج شنبه 7/5-9/5 216 هرهفته 6 96/12/3 97/1/23 کارشناسی
12-33-030 اندیشه اسلامی 1(فقط خواهران) 1 عادی خانم رجایی زاده 69 شنبه 1/5-3/5 216 هرهفته 6 96/12/5 97/1/18  
12-33-030 اندیشه اسلامی 1(فقط خواهران) 2 عادی خانم رجایی زاده 69 شنبه 3/5-5/5 216 هفته درمیان 6 96/12/5 97/1/18  
12-33-030 اندیشه اسلامی 1(فقط خواهران) 3 عادی خانم رجایی زاده 69 چهارشنبه 1/5-3/5 216 هرهفته 6 96/12/2 97/1/22  
12-33-031 اندیشه اسلامی 2(فقط برادران) 4 عادی دکتر رضا رستمی زاده 45 پنج شنبه 9/5-11/5 216 هرهفته 6 96/12/3 97/1/23  
12-33-031 اندیشه اسلامی 2(فقط خواهران) 1 عادی خانم رجایی زاده 69 شنبه 3/5-5/5 216 هفته درمیان 6 96/12/5 97/1/18  
12-33-031 اندیشه اسلامی 2(فقط خواهران) 2 عادی خانم رجایی زاده 69 چهارشنبه 3/5-5/5 216 هرهفته 6 96/12/2 97/1/22  
12-33-031 اندیشه اسلامی 2(فقط خواهران) 3 عادی خانم رجایی زاده 69 سه شنبه  3/5-5/5 216 هرهفته 6 96/12/8 97/1/21  
12-20-434 انقلاب اسلامی (خواهران و برادران) 1 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 9/5-11/5 216 هرهفته 6 96/12/7 97/1/20  
12-20-434 انقلاب اسلامی (خواهران و برادران) 2 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 9/5-11/5 216 هرهفته 6 96/12/7 97/1/20  
122-91-28 فرهنگ وتمدن اسلام وایران (خواهران وبرادان) 1 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 7/5-9/5 216 هرهفته 6 96/12/7 97/1/20  
122-91-28 فرهنگ وتمدن اسلام وایران(خواهران وبرادران) 2 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 11/5-1/5 216 هرهفته 6 96/12/7 97/1/20  
122-91-28 فرهنگ وتمدن اسلام وایران(خواهران وبرادران)3 3 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 7/5-9/5 216 هرهفته 6 96/12/7 97/1/20  
12-20-433 آیین زندگی (خواهران وبرادران) 1 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 شنبه 9/5-11/5 216 هرهفته 6 96/12/5 97/1/18  
12-20433 آیین زندگی(خواهران وبرادران 2 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 شنبه 9/5-11/5 216 هرهفته 6 96/12/5 97/1/18  
12-20433 آیین زندگی (خواهران وبرادران) 3 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 شنبه 11/5-1/5 216 هرهفته 6 96/12/5 97/1/18  
12-33-043 دانش خانواده(خواهران وبرادران) 1 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 شنبه 7/5-9/5 216 هرهفته 6 96/12/5 97/1/18  
12-33-043 دانش خانواده(خواهران وبرادران) 2 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 شنبه 7/5-9/5 216 هرهفته 6 96/12/5 97/1/18  
12-33-043 دانش خانواده(خواهران وبرادران) 3 عادی دکترعلیرضاحیدری 69 شنبه 7/5-9/5 216 هرهفته 6 96/12/5 97/1/18  
12-33-032 تفسیر موضوعی قرآن( خواهران و برادران) 1 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 چهارشنبه 9/5-11/5 216 هرهفته 6 96/12/2 97/1/22  
12-33-032 تفسیر موضوعی قرآن( خواهران و برادران) 2 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 چهارشنبه 11/5-1/5 216 هرهفته 6 96/12/2 97/1/22  
12-33-032 تفسیر موضوعی قرآن( خواهران و برادران) 3 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 چهارشنبه 7/5-9/5 216 هرهفته 6 96/12/2 97/1/22  
12-33-032 تفسیر موضوعی قرآن( خواهران و برادران) 4 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 چهارشنبه 11/5-1/5 216 هرهفته 6 96/12/2 97/1/22  
12-33-032 تفسیر موضوعی قرآن( خواهران و برادران) 5 عادی دکترعلیرضاحیدری 69 چهارشنبه 7/5-9/5 216 هرهفته 6 96/12/2 97/1/22  
12-23-175 آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی (خواهران وبرادران) 1و2 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 دوشنبه 3/5-5/5 216 هرهفته 6 96/12/7 97/1/22  
        قابل توجه  دانشجویان عزیز ومحترم کلاسهای یادشده همه در ساختمان شماره 2 انتهای جهاد برگذار می گردد.بااحترام مدیرگروه معارف استان علی رضا حیدری     فوق همه در ساختمان شماره 2،انتهای خیابان جهاد برگزار می گردد.بااحترام مدیر گروه معارف استان علی رضاحیدری     ن جهاد برگزارمی گرددبااحترام مدیر گروه معارف استان علیرضا حیدری