کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  روز تشکیل ساعت تشکیل محل تشکیل نظام هفتگی تعداد جلسه
12-33-025 اندیشه اسلامی 1(خواهران ) 3 عادی دکتر معصومه سالاری راد 69 یک‌شنبه 9.30-11.30 223 هفته در میان 4
12-33-025 اندیشه اسلامی 1( برادران) 4 عادی دکتر رضا رستمی‌زاده 69 پنج‌شنبه 7.30-9.30 214 هفته در میان 4
12-33-026 اندیشه اسلامی2(خواهران ) 3 عادی دکتر معصومه سالاری راد 69 یک‌شنبه 11.30-13.30 223 هفته در میان 4
12-33-026 اندیشه اسلامی2( برادران) 4 عادی دکتر رضا رستمی‌زاده 69 پنج‌شنبه 7.30-9.30 214 هفته در میان 4
12-12-400 آشنایی با دفاع مقدس 2 عادی دکتر محمدجواد افشاری‌پور 69 دوشنبه 11.30-13.30 223 هر هفته 6
                     
12-33-027 آیین زندگی (خواهران ) 3 عادی دکتر معصومه سالاری راد 69 یکشنبه 9.30-11.30 223 هفته در میان 4
12-33-027 آیین زندگی ( برادران) 4 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 چهارشنبه 9.30-11.30 223 هفته در میان 4
12-33-028 تفسیر موضوعی قرآن(خواهران و برادران) 3 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 چهارشنبه 11.30-13.30 223 هفته در میان 4
           
12-33-044 دانش خانواده و جمعیت(خواهران ) 4 عادی دکتر معصومه سالاری راد 69 یکشنبه 11.30-13.30 223 هفته در میان 6
12-33-044 دانش خانواده و جمعیت(برادران) 5 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 چهارشنبه 7.30-9.30 223 هفته در میان 6
12-29-127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (خواهران و برادران) 3 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 15.30-17.30 223 هر هفته 6
12-29-127 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران((خواهران و برادران) 4 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 15.30-17.30 223 هر هفته 6
12-20-424 انقلاب اسلامی ( خواهران و برادران) 3 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 13.30-15.30 223 هر هفته 4
12-20-424 انقلاب اسلامی (خواهران و برادران) 4 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 13.30-15.30 223 هر هفته 4