کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  روز تشکیل ساعت تشکیل محل تشکیل نظام هفتگی تعدادجلسات تاریخ شروع
12-33-030 اندیشه اسلامی 1(فقط برادران) 4 عادی دکتررضا رستمی‌زاده 69 پنج شنبه 7.30-9.30 214 هفته در میان 4 96/07/20
12-33-030 اندیشه اسلامی 1(فقط خواهران) 1 عادی دکتر معصومه سالاری راد 69 چهارشنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 4 96/07/19
12-33-030 اندیشه اسلامی 1(فقط خواهران) 2 عادی دکترمعصومه سالاری راد 69 چهارشنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 4 96/07/26
12-33-030 اندیشه اسلامی 1(فقط خواهران) 3 عادی دکترمعصومه سالاری راد 69 چهارشنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 4 96/07/26
12-33-031 اندیشه اسلامی 2(فقط برادران) 5 عادی دکتر رضا رستمی‌زاده 45 پنج شنبه 7.30-9.30 214 هفته در میان 4 96/07/27
12-33-031 اندیشه اسلامی 2(فقط خواهران) 1 عادی دکتر معصومه سالاری راد 69 چهارشنبه 11.30-13.30 214 هفته در میان 4 96/07/19
12-33-031 اندیشه اسلامی 2(فقط خواهران) 2 عادی دکترمعصومه سالاری راد 69 چهارشنبه 11.30-13.30 214 هفته در میان 4 96/07/26
12-33-031 اندیشه اسلامی 2(فقط خواهران) 3 عادی دکتر معصومه سالاری راد 69 چهارشنبه 11.30-13.30 214 هفته در میان 4 96/07/26
12-20-434 انقلاب اسلامی (خواهران و برادران) 1 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 7.30- 9.30 214 هر هفته 4 96/07/16
12-20-434 انقلاب اسلامی (خواهران و برادران) 2 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 7.30- 9.30 214 هر هفته 4 96/07/16
12-20-434 انقلاب اسلامی ( خواهران و برادران) 3 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 7.30- 9.30 214 هر هفته 4 96/07/16
12-20-434 انقلاب اسلامی (خواهران و برادران) 4 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 7.30- 9.30 214 هر هفته 4 96/07/16
12-12-300 آشنایی با دفاع مقدس(خواهران و برادران) 1 عادی دکتر محمدجواد افشاری پور 69 دوشنبه 13.30-15.30 235 هر هفته 6 96/07/17
12-12-300 آشنایی با دفاع مقدس(خواهران و برادران) 2 عادی دکتر محمدجواد افشاری پور 69 دوشنبه 15.30-17.30 235 هر هفته 6 96/07/17
12-12-300 آشنایی با دفاع مقدس(خواهران و برادران) 3 عادی دکتر محمدجواد افشاری پور 69 دوشنبه 15.30-17.30 235 هر هفته 6 96/07/17
                       
12-20-433 آیین زندگی(فقط برادران) 4 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 دوشنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 4 96/07/17
12-20-433 آیین زندگی(فقط خواهران) 1 عادی دکترمعصومه سالاری 69 شنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 4 96/07/15
12-20-433 آیین زندگی(فقط خواهران) 2 عادی دکترمعصومه سالاری 69 شنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 4 96/07/15
12-20-433 آیین زندگی(فقط خواهران) 3 عادی دکترمعصومه سالاری 69 شنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 4 96/07/15
12-33-032 تفسیر موضوعی قرآن(خواهران و برادران) 1 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 دوشنبه 11.30-13.30 214 هفته در میان 4 96/07/17
12-33-032 تفسیر موضوعی قرآن( خواهران و برادران) 2 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 دوشنبه 11.30-13.30 214 هفته در میان 4 96/07/17
12-33-032 تفسیر موضوعی قرآن( خواهران و برادران) 3 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 دوشنبه 13.30-15.30 214 هفته در میان 4 96/07/17
12-33-032 تفسیر موضوعی قرآن( خواهران و برادران)  4 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 دوشنبه 13.30-15.30 214 هفته در میان 4 96/07/17
12-33-032 تفسیر موضوعی قرآن(خواهران و برادران) 5 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 دوشنبه 13.30-15.30 214 هفته در میان 4 96/07/17
12-33-043 دانش خانواده (فقط برادران) 6 عادی دکتر علیرضا حیدری 69 دوشنبه 7.30- 9.30 214 هفته در میان 6 96/07/17
12-33-043 دانش خانواده (فقط برادران) 7 عادی دکتر علیرضاحیدری 69 دوشنبه 7.30- 9.30 214 هفته در میان 6 96/07/17
12-33-043 دانش خانواده (فقط خواهران) 1 عادی دکترمعصومه سالاری 69 پنج شنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 6 96/07/20
12-33-043 دانش خانواده (فقط خواهران) 2 عادی دکتر معصومه سالاری 69 پنج شنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 6 96/07/27
12-33-043 دانش خانواده (فقط خواهران) 3 عادی دکترمعصومه سالاری 69 پنج شنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 6 96/07/27
12-33-043 دانش خانواده (فقط خواهران) 4 عادی دکترمعصومه سالاری 69 پنج شنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 6 96/07/27
12-33-043 دانش خانواده (فقط خواهران) 5 عادی دکترمعصومه سالاری 69 پنج شنبه 9.30-11.30 214 هفته در میان 6 96/07/20
12-29-128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(خواهران و برادران) 1 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 9.30-11.30 214 هر هفته 6 96/07/16
12-29-128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(خواهران و برادران) 2 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 9.30-11.30 214 هر هفته 6 96/07/16
12-29-128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران( خواهران و برادران) 3 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 9.30-11.30 214 هر هفته 6 96/07/16
12-29-128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران( خواهران و برادران) 4 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 9.30-11.30 214 هر هفته 6 96/07/16
12-29-128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران(خواهران و برادران) 5 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 9.30-11.30 214 هر هفته 6 96/07/16
12-29-128 فرهنگ و تمدن اسلام و ایران( خواهران و برادران) 6 عادی دکتر علی غلامعلی پور 69 یکشنبه 9.30-11.30 214 هر هفته 6 96/07/16