شماره درس نام درس ترم اخذ شماره گروه ظرفیت استاد روز ساعت تاریخ شروع اولین کلاس نظام هفتگی شماره کلاس محل تشکیل  رشته/ گروه آموزشی
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 1 69 مجتبی اسدی شنبه 7:30-9:30 97/11/27 هرهفته 215 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-21-036 اقتصاد خرد 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد یکشنبه 7:30-9:30 97/11/28 هرهفته 215 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-18-123 مديريت رفتارسازماني 2 1 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 97/11/28 هرهفته 241 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
11-11-014 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 2 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 7:30-9:30 97/12/02 هر هفته 215 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-21-035 مباني روش تحقيق 2 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 97/11/29 هر هفته 241 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-21-032 اقتصاد کلان 2 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 97/11/29 هرهفته 241 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-14-017 اصول حسابداری1 2 1 69 سیمین راجی زاده چهارشنبه 9:30-11:30 97/12/01 هرهفته 215 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
015_11_11 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 97/12/02 هرهفته 215 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
028_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 1 69 دکتر رشیدی نژاد سه شنبه 15:30-17:30 97/11/30 یک هفته در میان 215 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-21-034 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 3 1 69 صنم آقاسی پنج شنبه 11:30-13:30 97/12/09 هرهفته 215 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
038_14_12 حسابداري صنعتي 4 1 69 علی ترک زاده دوشنبه 7:30-9:30 97/11/29 هرهفته 215 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
071_14_12 پول وارزوبانكداري 4 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 7:30-9:30 97/11/27 هرهفته 237 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
076_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 97/12/01 هرهفته 215 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
077_14_12 حسابرسي 4 1 69 علی ترک زاده سه شنبه 7:30-9:30 97/11/30 هرهفته 215 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
089_17_11 آمارواحتمالات 3 1 69 سمیه برهانی یکشنبه 11:30-13:30 97/12/05 هرهفته 239 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
12-14-045 اصول حسابداری2 3 1 69 علی ترک زاده سه شنبه 11:30-13:30 97/11/30 هرهفته 241 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
174_12_12 زبان تخصصي اقتصادومديريت 3 1 69 منیر گنجعلیخانی حاکمی دوشنبه 11:30-13:30 97/11/29 هرهفته 215 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
012_15_11 كاربردكامپيوتردرحسابداري 8 1 69 هدیه خراسانی شنبه 13:30-15:30 97/11/27 هرهفته کارگاه شماره2 پردیس 2 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
022_14_12 حسابداري ميانه 1 5 1 69 سیمین راجی زاده یکشنبه  9:30-11:30 97/11/28 هرهفته 215 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
025_14_12 حسابداري پيشرفته 1 7 1 69 سیمین راجی زاده دوشنبه 9:30-11:30 97/11/29 هرهفته 237 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
026_14_12 حسابداري صنعتي 2 5 1 69 سپیده راجی زاده یکشنبه 11:30-13:30 97/11/28 هرهفته 237 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
028_14_12 حسابداري مالياتي 8 1 69 وجیهه معین الدینی چهارشنبه 7:30-9:30 97/12/01 هرهفته 237 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
029_14_12 حسابداري پيشرفته 2 8 1 69 سیمین راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 97/11/29 هرهفته 237 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
030_14_12 مديريت مالي 1 6 1 69 وحیده معین اقطایی یکشنبه 7:30-9:30 97/12/05 هرهفته 239 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
032_14_12 حسابداري وحسابرسي دولتي 6 1 69 سیمین راجی زاده یکشنبه 11:30-13:30 97/11/28 هرهفته 215 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
033_14_12 حسابرسي 2 8 1 69 علی ترک زاده سه شنبه 9:30-11:30 97/11/30 هرهفته 239 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
034_14_12 حسابداري صنعتي 3 7 1 69 سیمین راجی زاده چهارشنبه 11:30-13:30 97/12/01 هرهفته 237 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
035_14_12 مديريت مالي 2 7 1 69 وحیده معین اقطایی یکشنبه 9:30-11:30 97/12/05 هرهفته 236 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
036_14_12 مباحث جاري درحسابداري 8 1 69 وجیهه معین الدینی چهارشنبه 9:30-11:30 97/12/01 هرهفته 222 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
039_14_12 مباني تنظيم بودجه 5 1 69 الهه گنجویی شنبه 13:30-15:30 97/11/27 یک هفته در میان 237 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
046_14_12 پژوهش عملياتي 7 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 9:30-11:30 97/11/27 هرهفته 215 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
103_14_12 روانشناسي عمومي 6 1 69 مهدی سرکوهی پنج شنبه 11:30-13:30 97/12/02 هرهفته 237 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
104_14_12 حقوق بازرگاني 5 1 69 محمد علی پورعسکری پنج شنبه 9:30-11:30 97/12/02 هرهفته 237 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
107_14_12 زبان تخصصي 1 5 1 69 مهدیه تابلی دوشنبه 11:30-13:30 97/11/29 هرهفته 236 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
108_14_12 زبان تخصصي 2 8 1 69 مهدیه تابلی دوشنبه 9:30-11:30 97/11/29 هرهفته 236 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
12-14-105 مبانی جامعه شناسی 6 1 69 طیبه نیکورز سه شنبه 13:30-15:30 97/11/30 هرهفته 237 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
12-14-106 مدیریت تولید 7 1 69 اسماعیل بیاناتی دوشنبه 13:30-15:30 97/11/29 هرهفته 237 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
12-14-110 حسابداري ميانه 2 6 1 69 سپیده راجی زاده یکشنبه 9:30-11:30 97/11/28 هرهفته 237 پردیس 2 حسابداری(تجمیع)121413
12-14-149 روانشناسي سازمانی 1 1 69 مهدی سرکوهی پنج شنبه 13:30-15:30 97/12/02 هرهفته 237 پردیس 2 حسابداری (ورودی97 به بعد)121413
12-18-792 اقتصاد خرد 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد یکشنبه 7:30-9:30 97/11/28 هرهفته 215 پردیس 2 حسابداری (ورودی97 به بعد)121413
010_18_12 مدیریت رفتارسازمانی 2 1 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 97/11/28 هرهفته 241 پردیس 2 حسابداری (ورودی97 به بعد)121413
12-14-018 اصول حسابداری2 2 1 69 سپیده راجی زاده سه شنبه 11:30-13:30 97/11/30 هرهفته 215 پردیس 2 حسابداری (ورودی97 به بعد)121413
12-18-796 اقتصاد کلان 2 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 97/11/29 هرهفته 241 پردیس 2 حسابداری (ورودی97 به بعد)121413
12-14-150 ریاضی کاربردی1 2 1 69 دکتر رضایی سه شنبه 9:30-11:30 97/11/30 هرهفته 241 پردیس 2 حسابداری (ورودی97 به بعد)121413
12-14-151 آمارکاربردی1 2 1 69 سمیه برهانی یکشنبه  7:30-9:30 97/11/29 هرهفته 236 پردیس 2 حسابداری (ورودی97 به بعد)121413
12-18-006 روش تحقیق 4 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 97/11/29 هر هفته 241 پردیس 2 حسابداری (ورودی97 به بعد)121413
اقتصاد
117_17_11 آمار1 2 1 69 خودخوان       هرهفته   پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
118_17_11 آمار2 3 1 69 خودخوان       هرهفته   پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
12-14-148 اصول حسابداری 2 1 69 سیمین راجی زاده چهارشنبه 9:30-11:30 97/12/01 هرهفته 215 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-14-092 اصول حسابداری1 2 1 69 سیمین راجی زاده چهارشنبه 9:30-11:30 97/12/01 هرهفته 215 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
206_12_12 زبان خارجی2 4 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
208_12_12 زبان تخصصي اقتصاد 6 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
12-12-408 زبان انگلیسی تخصصی 2 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
181_18_12 تجارت بين الملل 5 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع و ورودی95)
12-18-182 اصول سازمان ومديريت 1 1 69 مجتبی اسدی شنبه 7:30-9:30 97/11/27 هرهفته 215 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
086_21_12 اقتصادخرد1 1 1 69 جواد طاهری زاده تشکیل کلاس بعد از عید        پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
087_21_12 اقتصاد کلان1 2 1 69 صنم آقاسی چهارشنبه 13:30-15:30 97/12/22 هرهفته 222 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
088_21_12 اقتصادخرد2 2 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
089_21_12 اقتصاد کلان2 3 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
090_21_12 اقتصادرياضي 7 1 69 جواد طاهری زاده میانترم اعلام میشود       پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
091_21_12 اقتصادبخش عمومي 1 4 1 69 مهدی مولایی شنبه 15:30-17:30 97/12/18 هرهفته 236 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
092_21_12 اصول حسابداری2 4 1 69 سپیده راجی زاده سه شنبه 11:30-13:30 97/11/30 هرهفته 215 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
093_21_12 پول وبانكداري 5 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 7:30-9:30 97/11/27 هرهفته 237 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)122126
094_21_12 مباني فقهي اقتصاداسلام 4 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
095_21_12 اقتصادبخش عمومي 2 5 1 69 امید جنابی چهارشنبه 9:30-11:30 97/12/22 هرهفته 236 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
096_21_12 تاريخ عقايداقتصادي 4 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 15:30-17:30 97/12/20 یک هفته در میان 241 پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
097_21_12 اقتصادسنجي 6 1 69 پریا پارسا سه شنبه 13:30-15:30 97/12/21 هرهفته 222 پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
098_21_12 ماليه بين الملل 6 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
099_21_12 اقتصادتوسعه 6 1 69 دکتر رشیدی نژاد سه شنبه 15:30-17:30 97/11/30 یک هفته در میان 215 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)122126
100_21_12 اقتصادمديريت 5 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع و ورودی95)
101_21_12 ارزيابي طرحهاي اقتصادي 6 1 69 مهدی مولایی شنبه 13:30-15:30 97/12/18 هرهفته 236 پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
102_21_12 اقتصاد منابع 6 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
103_21_12 نظام اقتصادي صدراسلام 5 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
12-21-104 اقتصاد ایران 7 1 69 دکتر رشیدی نژاد چهارشنبه 7:30-9:30 97/12/08 یک هفته در میان 236 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
105_21_12 روش تحقيق 8 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 97/11/29 هر هفته 241 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
106_21_12 برنامه ريزي اقتصادي 7 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
12-21-107 اقتصاد کشاورزی 8 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 15:30-17:30 98/12/17 هرهفته   پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
108_21_12 نظامهاي اقتصادي 7 1 69 دکتر رشیدی نژاد سه شنبه 15:30-17:30 97/12/21 یک هفته در میان 215 پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
109_21_12 پژوهش عملیاتی 8 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 9:30-11:30 97/11/27 هرهفته 215 پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
12-21-110 اقتصاد صنعتی 8 1 69 امید جنابی چهارشنبه 11:30-13:30 97/12/22 هرهفته 236 پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
12-21-111 اقتصاد کار و نیروی انسانی 8 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
113_21_12 روش تحقيق دراقتصاد 5 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 97/11/29 هر هفته 241 پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
117_21_12 اقتصادشهري 9 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
120_21_12 پروژه 8 1 16 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 15:30-17:30 97/12/13 جلسه توجیهی 241 پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
121_21_12 اقتصادكلان ميانه 1 5 1 69 صنم آقاسی چهارشنبه 13:30-15:30 97/12/22 هرهفته 222 پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
122_21_12 اقتصادخردميانه 1 5 1 69 جواد طاهری زاده تشکیل کلاس بعد از عید        پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
123_21_12 اقتصادخردميانه 2 6 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
124_21_12 اقتصادكلان ميانه 2 6 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
125_21_12 اقتصادبخش عمومي 7 1 69 امید جنابی چهارشنبه 9:30-11:30 97/12/22 هرهفته 236 پردیس 2 علوم اقتصادی(تجمیع)
12-21-134 اقتصادايران 5 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصاد(تجمیع)
12-21-263 ریاضیات1 1 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
12-21-264 ریاضیات2 2 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
12-21-289 ریاضیات برای اقتصاد1 1 1 69 سمیه برهانی یکشنبه  9:30-11:30 97/12/19 یک هفته در میان 239 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-290 کلیات علم اقتصاد 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد           پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-291 ریاضیات برای اقتصاد2 2 1 69 سمیه برهانی یکشنبه  9:30-11:30 97/12/12 یک هفته در میان 239 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-292 اصول ومبانی اقتصاد اسلامی 3 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-293 آمار برای اقتصاد1 1 1 69 اساتید گروه آموزشی شنبه 9:30-11:30 97/11/27 هرهفته 237 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-294 آمار برای اقتصاد2 2 1 69 جواد طاهری زاده دوشنبه 7:30-9:30 97/12/13 هرهفته   پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-306 اقتصاد خرد1 2 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 11:30-13:30 98/01/25 هرهفته   پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-307 اقتصاد کلان1 2 1 69 صنم آقاسی چهارشنبه 13:30-15:30 97/12/22 هرهفته 222 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-308 مدیریت مالی 2 1 69 وحیده معین اقطایی یکشنبه 7:30-9:30 97/12/05 هرهفته 236 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-309 اقتصاد خرد2 3 1 69 جواد طاهری زاده میانترم اعلام میشود       پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-310 اقتصاد کلان2 3 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-311 سیر اندیشه های اقتصادی:متفکرین اسلامی و غربی 3 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-312 اقتصاد سنجی 1 3 1 69 پریا پارسا سه شنبه 13:30-15:30 97/12/21 هرهفته 222 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-313 اقتصاد بخش عمومی1 4 1 69 مهدی مولایی شنبه 15:30-17:30 97/12/18 هرهفته 236 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-314 اقتصاد خرد3 4 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 9:30-11:30 98/01/25 یک هفته در میان   پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-315 اقتصاد کلان3 4 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 9:30-11:30 98/02/15 یک هفته در میان   پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-316 اقتصاد ایران1 4 1 69 دکتر رشیدی نژاد چهارشنبه 7:30-9:30 97/12/08 یک هفته در میان 236 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-317 اقتصاد صنعتی 4 1 69 امید جنابی چهارشنبه 11:30-13:30 97/12/22 هرهفته 236 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-318 اقتصاد مالی 4 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-327 آشنایی بافقه اسلامی 5 1 69 صنم آقاسی پنج شنبه 9:30-11:30 97/12/23 هرهفته 222 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-328 پول وبانكداري 5 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 7:30-9:30 97/11/27 هرهفته 237 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-408 زبان انگلیسی تخصصی 3 1 69 خودخوان           پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-22-139 مبانی جامعه شناسی 6 1 69 طیبه نیکورز سه شنبه 13:30-15:30 97/11/30 هرهفته 237 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)
172_23_12 حقوق تجارت 4 1 69 محمد علی پورعسکری پنج شنبه 9:30-11:30 97/12/02 هرهفته 237 پردیس 2 علوم اقتصادی(ورودی95)