قابل توجه دانشجویان  واساتید محترم
تا اتمام زمان حذف و اضافه برنامه کلاسی را بررسی کنند
دروسی که یک هفته درمیان اعلام شده درصورتی که به هر دلیلی تشکیل نشود در موعد مقرر خود به صورت هفته درمیان بعد تشکیل می شود و هفته اول تشکیل کلاسها بعد از عیدنوروز دروسی که هفته اول برنامه ریزی شروع شده اند.
تعداد جلسات کلاس نظری حدنصاب 15 نفر الی 69 نفر به ازای هرواحد 3 جلسه می باشد
 
شماره درس نام درس ترم اخذ شماره گروه ظرفیت استاد روز ساعت تاریخ شروع اولین کلاس نظام هفتگی محل تشکیل رشته  
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 1 69 سمانه کمساری شنبه 13:30-15:30 96/11/28 هرهفته 119 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)   
12-21-036 اقتصاد خرد 1 1 69 دکتر رشیدی نژاد یکشنبه 7:30-9:30 96/11/28 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)   
12-18-123 مديريت رفتارسازماني 2 1 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 96/11/29 هرهفته 216 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)   
11-11-014 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 2 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 96/11/26 هر هفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)   
12-21-035 مباني روش تحقيق 2 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 96/11/23 هر هفته 241 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)   
12-21-032 اقتصاد کلان 2 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 96/11/23 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)   
12-14-017 اصول حسابداری1 2 1 69 سیمین راجی زاده سه شنبه 11:30-13:30 96/11/24 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)   
015_11_11 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 1 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 11:30-13:30 96/11/26 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)   
028_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 1 69 دکتر رشیدی نژاد چهارشنبه 9:30-11:30 96/11/25 یک هفته در میان 116 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)  
12-21-034 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 3 1 69 صنم آقاسی چهارشنبه 11:30-13:30 96/11/25 هرهفته 118 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)  
038_14_12 حسابداري صنعتي 4 1 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/11/25 هرهفته 235 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)  
071_14_12 پول وارزوبانكداري 4 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 11:30-13:30 96/11/29 هرهفته 208 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)  
076_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 69 سپیده راجی زاده چهارشنبه 9:30-13:30 96/11/25 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)  
077_14_12 حسابرسي 4 1 69 الهه السادات سرداری دوشنبه 15:30-17:30 96/11/23 هرهفته 208 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)  
077_14_12 حسابرسي 4 2 69 زهرا مهدی پور یکشنبه 15:30-17:30 96/12/13 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)  
089_17_11 آمارواحتمالات 3 1 69 امیرحسین نکویی سه شنبه 15:30-17:30 96/11/24 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)  
12-14-045 اصول حسابداری2 3 1 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/11/23 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)  
174_12_12 زبان تخصصي اقتصادومديريت 3 1 69 منیر گنجعلیخانی حاکمی شنبه 9:30-11:30 96/11/28 هرهفته 116 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)   
012_15_11 كاربردكامپيوتردرحسابداري 8 1 69 هدیه خراسانی شنبه 13:30-15:30 96/11/28 هرهفته کارگاه شماره1 حسابداری(تجمیع)  
016_23_12 حقوق بازرگاني 5 1 69 محمد علی پورعسکری پنج شنبه 9:30-11:30 96/11/26 یک هفته در میان 116 حسابداری(سنتی)  
019_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 69 سپیده راجی زاده چهارشنبه 9:30-13:30 96/11/25 هرهفته 215 حسابداری(سنتی)  
022_14_12 حسابداري ميانه 1 5 1 69 سیمین راجی زاده چهارشنبه 9:30-11:30 96/11/25 هرهفته 208 حسابداری(تجمیع)  
025_14_12 حسابداري پيشرفته 1 7 1 69 سیمین راجی زاده دوشنبه 9:30-11:30 96/11/23 هرهفته 215 حسابداری(تجمیع)  
026_14_12 حسابداري صنعتي 2 5 1 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 7:30-9:30 96/11/23 هرهفته 116 حسابداری(تجمیع)  
028_14_12 حسابداري مالياتي 8 1 69 وجیهه معین الدینی شنبه 7:30-9:30 96/11/28 هرهفته 118 حسابداری(تجمیع)  
029_14_12 حسابداري پيشرفته 2 8 1 69 سیمین راجی زاده دوشنبه 7:30-9:30 96/11/25 هرهفته 208 حسابداری(تجمیع)  
030_14_12 مديريت مالي 1 6 1 69 وحیده معین اقطایی یکشنبه 7:30-9:30 96/11/29 هرهفته 116 حسابداری(تجمیع)  
032_14_12 حسابداري وحسابرسي دولتي 6 1 69 سیمین راجی زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/11/25 هرهفته 208 حسابداری(تجمیع)  
033_14_12 حسابرسي 2 8 1 69 فروزه السادات نوابی دوشنبه 15:30-17:30 96/11/23 هرهفته 215 حسابداری(تجمیع)  
034_14_12 حسابداري صنعتي 3 7 1 69 سیمین راجی زاده یکشنبه 7:30-9:30 96/11/29 هرهفته 208 حسابداری(تجمیع)  
035_14_12 مديريت مالي 2 7 1 69 وحیده معین اقطایی یکشنبه 11:30-13:30 96/11/29 هرهفته 116 حسابداری(تجمیع)  
036_14_12 مباحث جاري درحسابداري 8 1 69 وجیهه معین الدینی شنبه 9:30-11:30 96/11/28 هرهفته 118 حسابداری(تجمیع)  
039_14_12 مباني تنظيم بودجه 5 1 69 الهه گنجویی شنبه 13:30-15:30 96/11/28 هرهفته 215 حسابداری(تجمیع)  
046_14_12 پژوهش عملياتي 7 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 9:30-11:30 96/11/29 هرهفته 215 حسابداری (تجمیع)  
103_14_12 روانشناسي عمومي 6 1 69 مهدی سرکوهی سه شنبه 15:30-17:30 96/11/24 هرهفته 116 حسابداری(تجمیع)  
104_14_12 حقوق بازرگاني 5 1 69 محمد علی پورعسکری پنج شنبه 9:30-11:30 96/11/26 یک هفته در میان 116 حسابداری(تجمیع)  
107_14_12 زبان تخصصي 1 5 1 69 مهدیه تابلی سه شنبه 9:30-11:30 96/12/01 هرهفته 117 حسابداری(تجمیع)  
108_14_12 زبان تخصصي 2 8 1 69 مهدیه تابلی سه شنبه 11:30-13:30 96/12/01 هرهفته 117 حسابداری(تجمیع)  
12-14-105 مبانی جامعه شناسی 6 1 69 طیبه نیکورز شنبه 11:30-13:30 96/11/28 هرهفته 116 حسابداری(تجمیع)  
12-14-106 مدیریت تولید 7 1 69 اسماعیل بیاناتی دوشنبه 13:30-15:30 96/11/23 هرهفته 116 حسابداری(تجمیع)  
12-14-110 حسابداري ميانه 2 6 1 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 9:30-11:30 96/11/23 هرهفته 208 حسابداری(تجمیع)  
                         
                         
رشته اقتصاد  
117_17_11 آمار1 2 1 69         هرهفته   علوم اقتصادی(ورودی95)  
118_17_11 آمار2 3 1 69         هرهفته   علوم اقتصادی(ورودی95)  
12-14-148 اصول حسابداری 2 1 69 سیمین راجی زاده سه شنبه 11:30-13:30 96/11/24 هرهفته 215 علوم اقتصادی(ورودی96)  
12-14-092 اصول حسابداری1 2 1 69 سیمین راجی زاده سه شنبه 11:30-13:30 96/11/24 هرهفته 215 علوم اقتصادی(ورودی96)  
206_12_12 زبان خارجی2 4 1 69 رامین جمشیدی  یکشنبه 15:30-17:30 97/01/19 هرهفته 208 علوم اقتصادی(تجمیع)  
208_12_12 زبان تخصصي اقتصاد 6 1 69 رامین جمشیدی  یکشنبه 15:30-17:30 97/01/19 هرهفته 208 علوم اقتصادی(تجمیع)  
12-12-408 زبان انگلیسی تخصصی 2 1 69 رامین جمشیدی  یکشنبه 15:30-17:30 97/01/19 هرهفته 208 علوم اقتصادی(ورودی96)  
111_17_12 روانشناسي عمومي       مهدی سرکوهی سه شنبه 15:30-17:30 96/11/24 هرهفته 116    
181_18_12 تجارت بين الملل 5 1 69         یک هفته در میان   علوم اقتصادی(تجمیع و ورودی95)  
12-18-182 اصول سازمان ومديريت 1 1 69 سمانه کمساری شنبه 13:30-15:30 96/11/28 هرهفته 119 علوم اقتصادی(ورودی95)  
086_21_12 اقتصادخرد1 1 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 7:30-9:30 97/01/26 هرهفته 117 علوم اقتصادی(ورودی95)  
087_21_12 اقتصاد کلان1 2 1 69         هرهفته   علوم اقتصادی(ورودی95)  
088_21_12 اقتصادخرد2 2 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 13:30-15:30 97/01/26 هرهفته 208 علوم اقتصادی(ورودی95)  
089_21_12 اقتصاد کلان2 3 1 69         هرهفته   علوم اقتصادی(ورودی95)  
090_21_12 اقتصادرياضي 7 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 9:30-11:30 96/11/28 هرهفته 208 علوم اقتصادی(ورودی95)  
091_21_12 اقتصادبخش عمومي 1 4 1 69 مهدی مولایی یکشنبه 15:30-17:30 96/11/29 هرهفته 116 علوم اقتصادی(ورودی95)  
092_21_12 اصول حسابداری2 4 1 69 سپیده راجی زاده چهارشنبه 11:30-13:30 96/11/25 هرهفته 215 علوم اقتصادی(ورودی95)  
093_21_12 پول وبانكداري 5 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 11:30-13:30 96/11/29 هرهفته 208 علوم اقتصادی(ورودی95)  
094_21_12 مباني فقهي اقتصاداسلام 4 1 69 دکتر رشیدی نژاد یکشنبه 9:30-11:30 96/11/29 یک هفته در میان 208 علوم اقتصادی(ورودی95)  
095_21_12 اقتصادبخش عمومي 2 5 1 69         هرهفته   علوم اقتصادی(ورودی95)  
096_21_12 تاريخ عقايداقتصادي 4 1 69 دکتر رشیدی نژاد یکشنبه 9:30-11:30 96/12/06 یک هفته در میان 116 علوم اقتصادی(تجمیع)  
097_21_12 اقتصادسنجي 6 1 69 پریا پارسا یکشنبه 13:30-15:30 96/11/29 هرهفته 116 علوم اقتصادی(تجمیع)  
098_21_12 ماليه بين الملل 6 1 69 صنم آقاسی چهارشنبه 9:30-11:30 97/01/22 هرهفته 117 علوم اقتصادی(تجمیع)  
099_21_12 اقتصادتوسعه 6 1 69 دکتر رشیدی نژاد چهارشنبه 9:30-11:30 96/11/25 یک هفته در میان 116 علوم اقتصادی(ورودی95)  
100_21_12 اقتصادمديريت 5 1 69 پریا پارسا دوشنبه 13:30-15:30 97/02/03 هرهفته 118 علوم اقتصادی(تجمیع و ورودی95)  
101_21_12 ارزيابي طرحهاي اقتصادي 6 1 69 پریا پارسا چهارشنبه 13:30-15:30 97/02/05 هرهفته 215 علوم اقتصادی(تجمیع)  
102_21_12 اقتصاد منابع 6 1 69         هرهفته   علوم اقتصادی(تجمیع)  
103_21_12 نظام اقتصادي صدراسلام 5 1 69         یک هفته در میان   علوم اقتصادی(تجمیع)  
12-21-104 اقتصاد ایران 7 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 9:30-11:30 96/11/23 یک هفته در میان 116 علوم اقتصادی(ورودی95)  
105_21_12 روش تحقيق 8 1 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 96/11/23 هر هفته 241 علوم اقتصادی(ورودی95)  
106_21_12 برنامه ريزي اقتصادي 7 1 69             علوم اقتصادی(ورودی95)  
12-21-107 اقتصاد کشاورزی 8 1 69         یک هفته در میان   علوم اقتصادی(تجمیع)  
108_21_12 نظامهاي اقتصادي 7 1 69         یک هفته در میان   علوم اقتصادی(تجمیع)  
109_21_12 پژوهش عملیاتی 8 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 9:30-11:30 96/11/29 هرهفته 215 علوم اقتصادی(تجمیع)  
12-21-110 اقتصاد صنعتی 8 1 69 صنم آقاسی چهارشنبه 13:30-15:30 96/11/25 هرهفته 118 علوم اقتصادی(تجمیع)  
12-21-111 اقتصاد کار و نیروی انسانی 8 1 69             علوم اقتصادی(ورودی95)  
113_21_12 روش تحقيق دراقتصاد 5 1 69         هرهفته   علوم اقتصادی(تجمیع)  
117_21_12 اقتصادشهري 9 1 69             علوم اقتصادی(تجمیع)  
120_21_12 پروژه 8 1 16 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 11:30-13:30 96/12/07 جلسه توجیهی 139 علوم اقتصادی(تجمیع)  
121_21_12 اقتصادكلان ميانه 1 5 1 69         هرهفته   علوم اقتصادی(تجمیع)  
122_21_12 اقتصادخردميانه 1 5 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 7:30-9:30 97/01/26 هرهفته 117 علوم اقتصادی(تجمیع)  
123_21_12 اقتصادخردميانه 2 6 1 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 13:30-15:30 97/01/26 هرهفته 208 علوم اقتصادی(تجمیع)  
124_21_12 اقتصادكلان ميانه 2 6 1 69         یک هفته در میان   علوم اقتصادی(تجمیع)  
125_21_12 اقتصادبخش عمومي 7 1 69         هرهفته   علوم اقتصادی(تجمیع)  
12-21-134 اقتصادايران 5 1 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 9:30-11:30 96/11/23 یک هفته در میان 116 علوم اقتصاد(تجمیع)  
12-21-263 ریاضیات1 1 1 69             علوم اقتصادی(ورودی95)  
12-21-264 ریاضیات2 2 1 69             علوم اقتصادی(ورودی95)  
12-21-289 ریاضیات برای اقتصاد1 1 1 69 سمیه برهانی دوشنبه 7:30-9:30 97/01/27 هرهفته 117 علوم اقتصادی(ورودی96)  
12-21-290 کلیات علم اقتصاد 1 1 69         هرهفته   علوم اقتصادی(ورودی96)  
12-21-291 ریاضیات برای اقتصاد2 2 1 69 الهام استوار سه شنبه 9:30-11:30 96/11/24 هرهفته 215 علوم اقتصادی(ورودی96)  
12-21-292 اصول ومبانی اقتصاد اسلامی 2 1 69           116 علوم اقتصادی(ورودی96)  
12-21-293 آمار برای اقتصاد1 1 1 69           215 علوم اقتصادی(ورودی96)  
12-21-294 آمار برای اقتصاد2 2 1 69 مانیا شجاعی سه شنبه 13:30-15:30 97/02/11 هرهفته 116 علوم اقتصادی(ورودی96)  
12-21-308 مدیریت مالی 2 1 69 وحیده معین اقطایی یکشنبه 7:30-9:30 96/11/29 هرهفته 116 علوم اقتصادی(ورودی96)  
12-21-307 اقتصاد کلان1 2 1 69 جواد طاهری زاده شنبه 13:30-15:30 97/02/01 هرهفته 117 علوم اقتصادی(ورودی96)  
12-22-139 مبانی جامعه شناسی 6 1 69 طیبه نیکورز شنبه 11:30-13:30 96/11/28 هرهفته 116 علوم اقتصادی(ورودی95)  
172_23_12 حقوق تجارت 4 1 69 محمد علی پورعسکری پنج شنبه 9:30-11:30 96/11/26 یک هفته در میان 116 علوم اقتصادی(ورودی95)