قابل توجه دانشجویان محترم
دانشجویان موظفند تا اتمام حذف و اضافه برنامه کلاسی خود را  بررسی کنند.
دروسی که یک هفته درمیان اعلام شده درصورتی که به هر دلیلی تشکیل نشود در موعد مقرر خود به صورت هفته درمیان بعد تشکیل می شود
تعداد جلسات کلاس نظری حدنصاب 15نفر الی 69 نفر به ازای هرواحد 3 جلسه می باشد
تاریخ بروز رسانی 96/09/01
شماره درس نام درس ترم اخذ شماره گروه وضعیت ظرفیت استاد روز ساعت تاریخ شروع اولین کلاس نظام هفتگی محل تشکیل رشته
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 1 عادی 69 سمانه کمساری یکشنبه 13:30-15:30 96/07/30 هرهفته 119 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-21-033 مباني واصول سازمان ومديريت 1 2 عادی 69 سمانه کمساری یکشنبه 13:30-15:30 96/07/30 هرهفته 119 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-21-036 اقتصاد خرد 1 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد شنبه 9:30-11:30 96/07/15 یک هفته در میان 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-18-123 مديريت رفتارسازماني 2 1 عادی 69 دکتر مصباحی یکشنبه  9:30-11:30 96/07/16 هرهفته 118 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
11-11-014 رياضيات پايه ومقدمات آمار1 2 1 عادی 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 9:30-11:30 96/07/13 هر هفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-21-035 مباني روش تحقيق 2 1 عادی 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 هر هفته 118 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-21-032 اقتصاد کلان 2 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 7:30-9:30 96/07/17 یک هفته در میان 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
12-14-017 اصول حسابداری1 2 1 عادی 69 سیمین راجی زاده دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
015_11_11 رياضيات پايه ومقدمات آمار2 3 1 عادی 69 دکتر اکبررضایی پنج شنبه 11:30-13:30 96/07/13 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد- ترم3
028_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 3 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد چهارشنبه 9:30-11:30 96/07/12 هرهفته 116 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
12-21-034 مالیه عمومی(اقتصاد بخش عمومی) 3 1 عادی 69 صنم آقاسی چهارشنبه 11:30-13:30 96/07/19 یک هفته در میان 118 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
038_14_12 حسابداري صنعتي 4 1 عادی 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/07/12 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
071_14_12 پول وارزوبانكداري 4 1 عادی 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 11:30-13:30 96/07/16 هرهفته 208 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
076_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 عادی 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 13:30-15:30 96/07/17 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
077_14_12 حسابرسي 4 1 عادی 69 زهرا مهدی پور دوشنبه 15:30-17:30 96/07/17 هرهفته 208 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
089_17_11 آمارواحتمالات 3 1 عادی 69 امیرحسین نکویی سه شنبه 15:30-17:30 96/07/11 هرهفته 218 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
12-14-045 اصول حسابداری2 3 1 عادی 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/07/17 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
12-14-045 اصول حسابداری2 3 2 عادی 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 11:30-13:30 96/07/17 هرهفته 215 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی)
174_12_12 زبان تخصصي اقتصادومديريت 3 1 عادی 69 منیر گنجعلیخانی حاکمی شنبه 9:30-11:30 96/07/15 هرهفته 116 حسابداری-اقتصاد-مدیریت(بازرگانی،صنعتی،دولتی،جهانگردی) 
012_15_11 كاربردكامپيوتردرحسابداري 8 1 عادی 20 هدیه خراسانی شنبه 13:30-15:30 96/07/15 هرهفته کارگاه شماره1 حسابداری(تجمیع)
016_23_12 حقوق بازرگاني 5 1 عادی 69 محمد علی پورعسکری پنج شنبه 9:30-11:30 96/07/20 یک هفته در میان 116 حسابداری(سنتی)
019_14_12 اصول حسابداري 3 4 1 عادی 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 13:30-15:30 96/07/17 هرهفته 215 حسابداری(سنتی)
020_14_12 زبان تخصصي 1 4 1 عادی 69 مهدیه تابلی سه شنبه 9:30-11:30 96/07/18 هرهفته 116 حسابداری(سنتی)
020_21_12 پول وارزوبانكداري 9 1 عادی 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 11:30-13:30 96/07/16 هرهفته 208 حسابداری(سنتی)
021_14_12 حسابداري صنعتي 1 4 1 عادی 69 علی ترک زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/07/12 هرهفته 215 حسابداری(سنتی)
021_21_12 توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي 9 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد چهارشنبه 9:30-11:30 96/07/12 هرهفته 116 حسابداری(سنتی)
022_14_12 حسابداري ميانه 1 5 1 عادی 69 سیمین راجی زاده دوشنبه 7:30-9:30 96/07/17 هرهفته 208 حسابداری(تجمیع)
024_14_12 زبان تخصصي 2 6 1 عادی 69 مهدیه تابلی سه شنبه 11:30-13:30 96/07/18 هرهفته 215 حسابداری(سنتی)
025_14_12 حسابداري پيشرفته 1 7 1 عادی 69 سیمین راجی زاده سه شنبه 9:30-11:30 96/07/18 هرهفته 208 حسابداری(تجمیع)
026_14_12 حسابداري صنعتي 2 5 1 عادی 69 سپیده راجی زاده دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 هرهفته 208 حسابداری(تجمیع)
027_14_12 حسابرسي 1 6 1 عادی 69 زهرا مهدی پور دوشنبه 15:30-17:30 96/07/17 هرهفته 208  حسابداری(سنتی)
028_14_12 حسابداري مالياتي 8 1 عادی 69 وجیهه معین الدینی یکشنبه 9:30-11:30 96/07/16 هرهفته 116 حسابداری(تجمیع)
029_14_12 حسابداري پيشرفته 2 8 1 عادی 69 سیمین راجی زاده چهارشنبه 9:30-11:30 96/07/19 هرهفته 208 حسابداری(تجمیع)
030_14_12 مديريت مالي 1 6 1 عادی 69 وحیده معین اقطایی یکشنبه 7:30-9:30 96/07/16 یک هفته در میان 215 حسابداری(تجمیع)
031_14_12 اصول تنظيم وكنترل بودجه دولتي 7 1 عادی 69 مریم مرشدی پور  شنبه 15:30-17:30 96/07/15 هرهفته 215 حسابداری(سنتی)
032_14_12 حسابداري وحسابرسي دولتي 6 1 عادی 69 سیمین راجی زاده چهارشنبه 7:30-9:30 96/07/19 هرهفته 208 حسابداری(تجمیع)
033_14_12 حسابرسي 2 8 1 عادی 69 فروزه السادات نوابی دوشنبه 15:30-17:30 96/07/17 هرهفته 116 حسابداری(تجمیع)
034_14_12 حسابداري صنعتي 3 7 1 عادی 69 سیمین راجی زاده سه شنبه 7:30-9:30 96/07/18 هرهفته 208 حسابداری(تجمیع)
035_14_12 مديريت مالي 2 7 1 عادی 69 وحیده معین اقطایی یکشنبه 7:30-9:30 96/07/23 یک هفته در میان 215 حسابداری(تجمیع)
036_14_12 مباحث جاري درحسابداري 8 1 عادی 69 وجیهه معین الدینی یکشنبه 11:30-13:30 96/07/16 هرهفته 116 حسابداری(تجمیع)
039_14_12 مباني تنظيم بودجه 5 1 عادی 69 مریم مرشدی پور  شنبه 15:30-17:30 96/07/15 هرهفته 215 حسابداری(تجمیع)
046_14_12 پژوهش عملياتي 7 1 عادی 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 9:30-11:30 96/07/16 هرهفته 215 حسابداری (تجمیع)
070_22_12 مباني جامعه شناسي 3 1 عادی 69 محبوبه اسکندری یکشنبه 9:30-11:30 96/09/05 هرهفته 117 حسابداری(سنتی)
090_18_12 ماليه عمومي وخطمشي مالي دولتها 4 1 عادی 69 صنم آقاسی چهارشنبه 11:30-13:30 96/07/19 یک هفته در میان 118 حسابداری(سنتی)
091_18_12 مباني سازمان ومديريت 5 1 عادی 69 سمانه کمساری یکشنبه 13:30-15:30 96/07/30 هرهفته 119 حسابداری(سنتی)
092_18_12 روشهاي تحقيق وماخذشناسي 6 1 عادی 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 هر هفته 118   حسابداری(سنتی)
103_14_12 روانشناسي عمومي 6 1 عادی 69 مهدی سرکوهی سه شنبه 15:30-17:30 96/07/18 هرهفته 116 حسابداری(تجمیع)
104_14_12 حقوق بازرگاني 5 1 عادی 69 محمد علی پورعسکری پنج شنبه 9:30-11:30 96/07/20 یک هفته در میان 116 حسابداری(تجمیع)
107_14_12 زبان تخصصي 1 5 1 عادی 69 مهدیه تابلی سه شنبه 9:30-11:30 96/07/18 هرهفته 116 حسابداری(تجمیع)
108_14_12 زبان تخصصي 2 8 1 عادی 69 مهدیه تابلی سه شنبه 11:30-13:30 96/07/18 هرهفته 215 حسابداری(تجمیع)
12-14-105 مبانی جامعه شناسی 6 1 عادی 69 محبوبه اسکندری یکشنبه 9:30-11:30 96/09/05 هرهفته 117 حسابداری(تجمیع)
12-14-106 مدیریت تولید 7 1 عادی 69 اسماعیل بیاناتی دوشنبه 13:30-15:30 96/07/24 هرهفته 116 حسابداری(تجمیع)
12-14-110 حسابداري ميانه 2 6 1 عادی 69 الهام بهرامپور دوشنبه 13:30-15:30 96/07/17 هرهفته 208 حسابداری(تجمیع)
12-18-095 مدیریت تولید 9 1 عادی 69 اسماعیل بیاناتی دوشنبه 13:30-15:30 96/07/24 هرهفته 116 حسابداری(سنتی)
090_21_12 اقتصادرياضي 7 1 عادی 69 جواد طاهری زاده شنبه 9:30-11:30 96/07/22 هرهفته 208 علوم اقتصادی(تجمیع)
096_21_12 تاريخ عقايداقتصادي 4 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 11:30-13:30 96/07/17 یک هفته در میان 116 علوم اقتصادی(تجمیع)
097_21_12 اقتصادسنجي 7 1 عادی 69 خودخوان       هرهفته 208 علوم اقتصادی(تجمیع)
098_21_12 ماليه بين الملل 8 1 عادی 69 رضا اشرف گنجویی چهارشنبه 15:30-17:30 96/07/12 یک هفته در میان 208 علوم اقتصادی(تجمیع)
100_21_12 اقتصادمديريت 8 1 عادی 69 خودخوان       هرهفته   علوم اقتصادی(تجمیع و ورودی95)
101_21_12 ارزيابي طرحهاي اقتصادي 6 1 عادی 69 خودخوان       یک هفته در میان   علوم اقتصادی(تجمیع)
103_21_12 نظام اقتصادي صدراسلام 5 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد شنبه 11:30-13:30 96/07/15 یک هفته در میان 116 علوم اقتصادی(تجمیع)
108_21_12 نظامهاي اقتصادي 6 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد شنبه 7:30-9:30 96/07/15 یک هفته در میان 116 علوم اقتصادی(تجمیع)
111_17_12 روانشناسي عمومي         مهدی سرکوهی سه شنبه 15:30-17:30 96/07/18 هرهفته 116  
113_21_12 روش تحقيق دراقتصاد 5 1 عادی 69 محبوبه اسکندری دوشنبه 11:30-13:30 96/08/08 هرهفته 116 علوم اقتصادی(تجمیع)
117_21_12 اقتصادشهري 9 1 عادی 69 خودخوان           علوم اقتصادی(تجمیع)
120_21_12 پروژه 8 1 عادی 10 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 13:30-15:30 96/07/17 جلسه توجیهی 139 علوم اقتصادی(تجمیع)
120_21_12 پروژه 8 2 عادی 10 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 13:30-15:30 96/07/17 جلسه توجیهی 139 علوم اقتصادی(تجمیع)
121_21_12 اقتصادكلان ميانه 1 5 1 عادی 69 خودخوان       هرهفته   علوم اقتصادی(تجمیع)
122_21_12 اقتصادخردميانه 1 5 1 عادی 69 خودخوان       هرهفته   علوم اقتصادی(تجمیع)
12-21-107 اقتصاد کشاورزی 8 1 عادی 69 جواد طاهری زاده شنبه 13:30-15:30 96/07/15 یک هفته در میان 208 علوم اقتصادی(تجمیع)
12-21-110 اقتصاد صنعتی 8 1 عادی 69 پریا پارسا شنبه 15:30-17:30 96/07/15 یک هفته در میان 116 علوم اقتصادی(تجمیع)
12-21-134 اقتصادايران 5 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 یک هفته در میان 208 علوم اقتصاد(تجمیع)
123_21_12 اقتصادخردميانه 2 6 1 عادی 69 خودخوان       هرهفته   علوم اقتصادی(تجمیع)
124_21_12 اقتصادكلان ميانه 2 6 1 عادی 69 خودخوان       یک هفته در میان   علوم اقتصادی(تجمیع)
125_21_12 اقتصادبخش عمومي 7 1 عادی 69 مهدی مولایی یکشنبه 15:30-17:30 96/07/16 هرهفته 116 علوم اقتصادی(تجمیع)
181_18_12 تجارت بين الملل 7 1 عادی 69 رضا اشرف گنجویی چهارشنبه 13:30-15:30 96/07/12 یک هفته در میان 215 علوم اقتصادی(تجمیع و ورودی95)
208_12_12 زبان تخصصي اقتصاد 6 1 عادی 69 رامین جمشیدی دهنوی سه شنبه 15:30-17:30 96/07/18 هرهفته 117 علوم اقتصادی(تجمیع)
12-21-104 اقتصاد ایران 6 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 یک هفته در میان 208 علوم اقتصادی(ورودی95)
091_21_12 اقتصادبخش عمومي 1 4 1 عادی 69             علوم اقتصادی(ورودی95)
093_21_12 پول وبانكداري 6 1 عادی 69 خودخوان           علوم اقتصادی(ورودی95)
094_21_12 مباني فقهي اقتصاداسلام 4 1 عادی 69             علوم اقتصادی(ورودی95)
095_21_12 اقتصادبخش عمومي 2 6 1 عادی 69 مهدی مولایی یکشنبه 15:30-17:30 96/07/16 هرهفته 116 علوم اقتصادی(ورودی95)
099_21_12 اقتصادتوسعه 7 1 عادی 69             علوم اقتصادی(ورودی95)
105_21_12 روش تحقيق 8 1 عادی 69 دکتر مصباحی دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 هر هفته 118 علوم اقتصادی(ورودی95)
106_21_12 برنامه ريزي اقتصادي 8 1 عادی 69             علوم اقتصادی(ورودی95)
12-21-111 اقتصاد کار و نیروی انسانی 9 1 عادی 69             علوم اقتصادی(ورودی95)
172_23_12 حقوق تجارت 4 1 عادی 69 خودخوان       یک هفته در میان   علوم اقتصادی(ورودی95)
175_11_11 رياضيات 2 3 1 عادی 69 دکتر اکبررضایی پنجشنبه 11:30-13:30 96/07/13 هرهفته 215 علوم اقتصادی(ورودی95)
102_21_12 اقتصادمنابع 9 1 عادی 69 صنم آقاسی چهارشنبه 11:30-13:30 96/07/26 یک هفته در میان 118 علوم اقتصادی(ورودی95)
109_21_12 پژوهش عملياتي 6 1 عادی 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 9:30-11:30 96/07/16 هرهفته 215 علوم اقتصادی(ورودی95)
087_21_12 اقتصادكلان 1 2 1 عادی 69 خودخوان       یک هفته در میان   علوم اقتصادی(ورودی95)
088_21_12 اقتصادخرد2 2 1 عادی 69 خودخوان       هرهفته   علوم اقتصادی(ورودی95)
117_17_11 آمار1 2 1 عادی 69 خودخوان       هرهفته   علوم اقتصادی(ورودی95)
118_17_11 آمار2 3 1 عادی 69 دکتر معافی یکشنبه 15:30-17:30 96/07/16 هرهفته 208 علوم اقتصادی(ورودی95)
12-14-092 اصول حسابداری1 2 1 عادی 69 سیمین راجی زاده دوشنبه 9:30-11:30 96/07/17 هرهفته 215 علوم اقتصادی(ورودی96)
206_12_12 زبان خارجي 2(زبان تخصصي ) 4 1 عادی 69 رامین جمشیدی دهنوی سه شنبه 15:30-17:30 96/07/18 هرهفته 117 علوم اقتصادی(ورودی95)
089_21_12 اقتصادكلان 2 3 1 عادی 69 پریا پارسا شنبه 13:30-15:30 96/07/15 یک هفته در میان 116 علوم اقتصادی(ورودی95)
12-21-264 ریاضیات2 2 1 عادی 69 دکتر اکبررضایی پنجشنبه 11:30-13:30 96/07/13 هرهفته 215 علوم اقتصادی(ورودی95)
12-21-263 ریاضیات1 1 1 عادی 69 دکتر اکبررضایی پنجشنبه 9:30-11:30 96/07/13 هرهفته 215 علوم اقتصادی(ورودی95)
12-21-086 اقتصادخرد1 1 1 عادی 69 جواد طاهری زاده           علوم اقتصادی(ورودی95)
12-21-289 ریاضیات برای اقتصاد1 1 1 عادی 69 دکتر اکبررضایی پنجشنبه 9:30-11:30 96/07/13 هرهفته 215 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-290 کلیات علم اقتصاد 1 1 عادی 69 دکتر رشیدی نژاد چهارشنبه 7:30-9:30 96/07/19   116 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-21-293 آمار برای اقتصاد1 1 1 عادی 69 جواد طاهری زاده یکشنبه 11:30-13:30 96/07/30 هرهفته 118 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-14-148 اصول حسابداری 2 1 عادی 69 علی ترک زاده چهارشنبه 9:30-13:30 96/07/12 هرهفته 215 علوم اقتصادی(ورودی96)
12-18-182 اصول سازمان ومديريت 1 1 عادی 69 سمانه کمساری یکشنبه 13:30-15:30 96/07/30 هرهفته 119 علوم اقتصادی(ورودی95)
12-22-139 مبانی جامعه شناسی 6 1 عادی 69 محبوبه اسکندری یکشنبه 9:30-11:30 96/09/05 هرهفته 117 علوم اقتصادی(ورودی95)