برنامه کلاسی رشته های علوم جغرافیایی ترم اول سال تحصیلی 97-96 اصلاحیه 96/7/25
کلاسهای 220 به شماره کلاس 204 منتقل شده اند
دروسی که به رنگ قرمز هستند جدید ارائه شده اند. 
شماره درس نام درس نام خانوادگي و نام استاد وضعیت هفته تعداد جلسات تاریخ شروع ایام هفته ساعت شماره کلاس
1216418 اصول و روشهاي برنامه ريزي روستايي سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/7/15 شنبه 7:30-9:30 204
1216408 اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي هادی ویسی یک هفته در میان  4 96/7/16 یک شنبه 9:30-11:30 203
1216403 اصول وروش هاي آمايش سرزمين سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/7/22 شنبه 7:30-9:30 204
1216414 آب و هواي ايران هادی ویسی یک هفته در میان  3 96/7/23 یک شنبه 9:30-11:30 203
1216451 برنامه ريزي حمل و نقل شهري هادی ویسی یک هفته در میان  2 96/7/23 یک شنبه 11:30-13:30 203
1216442 برنامه ريزي شهري در ايران سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/7/15 شنبه 9:30-11:30 203
1216429 برنامه ريزي و طراحي كالبدي روستا سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/7/22 شنبه 9:30-11:30 کارگاه GIS
1216475 پايگاه داده هاي اقليمي و نقشه هاي هوا سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/7/22 شنبه 11:30-13:30 کارگاه GIS
1216454 پروژه هادی ویسی یک هفته در میان  مراجعه به استاد  
1216448 تكنيكهاي برنامه ريزي شهري سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/7/15 شنبه 11:30-13:30 کارگاه GIS
1216445 تكنيكهاي برنامه ريزي ناحيه اي سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  6 96/7/23 یک شنبه 7:30-9:30 کارگاه GIS
1216447 توسعه پايدار شهري هادی ویسی یک هفته در میان  3 96/7/16 یک شنبه 9:30-11:30 203
1216411 جغرافياي اقتصادي ايران سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/7/23 یک شنبه 9:30-11:30 204
1216413 جغرافياي جمعيت ايران سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/7/16 یک شنبه 9:30-11:30 204
1216406 جغرافياي خاك ها سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/7/24 دوشنبه 13:30-15:30 204
1216404 جغرافياي روستايي ايران سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/7/17 دوشنبه 9:30-11:30 204
1216419 روابط متقابل شهر و روستا سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/7/17 دوشنبه 13:30-15:30 204
1216417 روش تحقيق در مطالعات روستايي سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/7/23 یک شنبه 11:30-13:30 کارگاه GIS
1216439 روش تحقيق در مطالعات شهري هادی ویسی یک هفته در میان  4 96/7/17 دوشنبه 9:30-11:30 203
1216421 روش هاي تحليل جمعيت سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  6 96/7/15 شنبه 13:30-15:30 204
1216489 زبان تخصصي (آب و هوا شناسي) هادی ویسی یک هفته در میان  4 96/7/24 دوشنبه 11:30-13:30 203
1216405 زبان تخصصي(جغرافيا و برنامه ريزي روستايي) هادی ویسی یک هفته در میان  4 96/7/24 دوشنبه 11:30-13:30 203
1216437 زبان تخصصي(جغرافيا وبرنامه ريزي شهري) هادی ویسی یک هفته در میان  4 96/7/24 دوشنبه 11:30-13:30 203
1216485 ژئومورفولوژي اقليمي سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/7/22 شنبه 13:30-15:30 204
1216426 ژئوموفولوزي ايران دکتر ابراهیم نژاد یک هفته در میان  3 96/7/24 دوشنبه 9:30-11:30 204
1216399 سياست وفضا هادی ویسی یک هفته در میان  4 96/7/18 سه شنبه 9:30-11:30 203
1216441 شهرها و شهركهاي جديد هادی ویسی یک هفته در میان  4 96/7/25 سه شنبه 9:30-11:30 203
1216449 كاربرد GISدر برنامه ريزي شهري سمیرا دوست محمدی هر هفته 11 96/7/18 سه شنبه 13:30-15:30 کارگاه GIS
1216438 كاربرد آمار و احتمالات در برنامه ريزي شهري خانم اسماعیلی  یک هفته در میان  8 96/7/17 دوشنبه 15:30-17:30 203
1216450 كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري هادی ویسی یک هفته در میان  4 96/7/17 دوشنبه 11:30-13:30 203
1216474 كاربرد سنجش از دور در اقليم شناسي دکتر بهزادی یک هفته در میان  6 96/7/25 سه شنبه 11:30-13:30 کارگاه GIS
1216430 كاربردGISدر برنامه ريزي روستايي سمیرا دوست محمدی هر هفته 11 96/7/18 سه شنبه 13:30-15:30 کارگاه GIS
1216434 كارگاه برنامه ريزي روستايي سمیرا دوست محمدی هر هفته 11 96/7/18 سه شنبه 13:30-15:30 کارگاه GIS
1216453 گارگاه برنامه ريزي شهري سمیرا دوست محمدی هر هفته 8 96/7/18 سه شنبه 15:30-13:30 کارگاه GIS
1216380 مباني آب و هوا شناسي1 سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/7/19 چهارشنبه 7:30-9:30 204
1216401 مباني آب و هواشناسي 2 هادی ویسی یک هفته در میان  3 96/7/24 دوشنبه 9:30-11:30 203
1216440 مباني برنامه ريزي شهري سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/7/26 چهارشنبه 7:30-9:30 204
1216394 مباني جغرافياي اقتصادي سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/7/19 چهارشنبه 11:30-13:30 204
1216389 مباني جغرافياي شهري سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/7/26 چهارشنبه 9:30-11:30 204
1216692 زمین شناسی عمومی دکتر بهزادی یک هفته در میان  3 96/7/25 سه شنبه 7:30-9:30 220
1216379 مباني زمين شناسي دکتر بهزادی یک هفته در میان  3 96/7/25 سه شنبه 7:30-9:30 220
1216395 مباني ژئومورفولوژي دکتر ابراهیم نژاد یک هفته در میان  3 96/7/24 دوشنبه 7:30-9:30 220
1216402 مباني سيستم هاي اطلاعات جغرافياييGIS دکتر حسینی پور یک هفته در میان  4 96/7/23 یکشنبه 9:30-11:30 کارگاه GIS
1216412 مخاطرات انساني هادی ویسی یک هفته در میان  3 96/7/25 سه شنبه 11:30-13:30 203
1216409 مخاطرات طبيعي سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  6 96/7/19 چهارشنبه 9:30-11:30 204
1216446 مديريت شهري هادی ویسی یک هفته در میان  4 96/7/18 سه شنبه 11:30-13:30 203
1216443 مسكن و اسكان غير رسمي سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/7/26 چهارشنبه 11:30-13:30 204
1216415 مطالعات منطقه اي(خليج فارس) هادی ویسی یک هفته در میان  4 96/7/18 سه شنبه 7:30-9:30 203
1216396 نقشه برداري شهرام خليلي  هر هفته 11 96/7/16 یک شنبه 8-10 ساختمان شماره 1
1216800 نقشه خواني سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/7/26 چهارشنبه 11:30-13:30 کارگاه GIS
1111301 ریاضایات پیشرفته خانم نکویی یک هفته در میان  6 96/7/18 سه شنبه 15:30-17:30 204
1111302 ریاضیات مهندسی خانم نکویی یک هفته در میان  6 96/7/18 سه شنبه 15:30-17:30 219
1216691 فلسفه علم جغرافيا سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/8/7 یکشنبه 13:30-15:30 204
1216384 فلسفه و سير تكوين جغرافيا سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/8/7 یکشنبه 13:30-15:30 204
1216383 زمين در فضا سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/8/14 یکشنبه 13:30-15:30 204