برنامه کلاسی رشته های جغرافیا ترم دوم سال تحصیلی 1397
شماره درس نام درس نام خانوادگي و نام استاد ایام هفته ساعت کلاس تاریخ شروع کلاس شماره کلاس تعداد جلسه
1216408 اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي ويسي هادي یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216444 اقتصاد شهري ويسي هادي شنبه  7:30-9:30 97/12/18 203 2
1216696 آب و هواشناسي دوست محمدي باداموييه سميرا یک شنبه 9:30-11:30 97/12/19 204 2
1216451 برنامه ريزي حمل و نقل شهري ويسي هادي شنبه  9:30-11:30 97/12/18 203 2
1216431 برنامه ريزي سازماندهي زيست بوم هاي عشايري دوست محمدي باداموييه سميرا یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216442 برنامه ريزي شهري در ايران ويسي هادي شنبه  9:30-11:30 97/12/25 203  
1216454 پروژه ويسي هادي مراجعه به استاد
1216445 تكنيكهاي برنامه ريزي ناحيه اي ويسي هادي یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216447 توسعه پايدار شهري ويسي هادي یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216411 جغرافياي اقتصادي ايران ويسي هادي شنبه  13:30-15:30 97/12/25 203 2
1216693 جغرافياي جمعيت دوست محمدي باداموييه سميرا یک شنبه 11:30-13:30 97/12/19 204 2
1216413 جغرافياي جمعيت ايران ويسي هادي شنبه  11:30-13:30 97/12/18 203 2
1216404 جغرافياي روستايي ايران دوست محمدي باداموييه سميرا دوشنبه 11:30-13:30 97/12/20 204 2
1216452 جغرافياي شهرهاي كوچك و مياني ويسي هادي چهارشنبه 7:30-9:30 97/12/15 203 2
1216697 جغرافياي فرهنگي دوست محمدي باداموييه سميرا یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216694 جغرافياي گردشگري دوست محمدي باداموييه سميرا یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216704 روش تحقيق در جغرافيا ( نظري ) دوست محمدي باداموييه سميرا یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216439 روش تحقيق در مطالعات شهري ويسي هادي یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216392 روش تحقيق(نظري) دوست محمدي باداموييه سميرا یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216421 روش هاي تحليل جمعيت دوست محمدي باداموييه سميرا دوشنبه 7:30-9:30 97/12/20 204 2
1216489 زبان تخصصي (آب و هوا شناسي) دوست محمدي باداموييه سميرا یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216437 زبان تخصصي(جغرافيا وبرنامه ريزي شهري) ويسي هادي یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216695 ژئومورفولوژي دوست محمدي باداموييه سميرا یک شنبه 13:30-15:30 97/12/19 204 2
1216485 ژئومورفولوژي اقليمي دوست محمدي باداموييه سميرا یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216426 ژئوموفولوزي ايران ويسي هادي شنبه  7:30-9:30 97/12/18 203 2
1216691 فلسفه علم جغرافيا دوست محمدي باداموييه سميرا یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216438 كاربرد آمار و احتمالات در برنامه ريزي شهري حسني سعدي ساره شنبه  11:30-13:30     8
1216450 كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري ويسي هادي شنبه  15:30-17:30 97/12/18 203 2
1216400 كارتو گرافي و تهيه نقشه هاي موضوعي دوست محمدي باداموييه سميرا دوشنبه 13:30-15:30 97/12/20 آزمایشگاه GIS 2
1216453 كارگاه برنامه ريزي شهري ويسي هادي شنبه  13:30-15:30 97/12/18 203 2
1216416 گردشگري روستايي دوست محمدي باداموييه سميرا یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216380 مباني آب و هوا شناسي1 ويسي هادي چهارشنبه 9:30-9:30 97/12/15 203 2
1216401 مباني آب و هواشناسي 2 دوست محمدي باداموييه سميرا یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216395 مباني ژئومورفولوژي دوست محمدي باداموييه سميرا یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216381 مباني محيط زيست دوست محمدي باداموييه سميرا یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216393 مباني هيدرولوژي دوست محمدي باداموييه سميرا یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216409 مخاطرات طبيعي دوست محمدي باداموييه سميرا دوشنبه 9:30-11:30 97/12/20 204 2
1216446 مديريت شهري دوست محمدي باداموييه سميرا یک جلسه رفع اشکال
1216443 مسكن و اسكان غير رسمي ويسي هادي یک جلسه رفع اشکال مراجعه به استاد
1216396 نقشه برداري دکتر خلیلی سه شنبه 7:30 - 12 97/12/14 ساختمان شماره 1 8