برنامه کلاسی رشته های علوم جغرافیایی ترم دوم سال تحصیلی 97-96  به روز شده 96/12/15
شماره درس نام درس نام خانوادگي و نام استاد وضعیت هفته تعداد جلسات تاریخ شروع ایام هفته ساعت شماره کلاس
1216408 اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي هادی ویسی یک هفته در میان  2 96/11/28  شنبه 11:30-13:30 203
1216414 آب و هواي ايران هادی ویسی یک هفته در میان  2 96/12/5  شنبه 11:30-13:30 203
1216442 برنامه ريزي شهري در ايران هادی ویسی یک هفته در میان  3 96/11/28 شنبه 7:30-9:30 203
1216475 پايگاه داده هاي اقليمي و نقشه هاي هوا سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/12/2 چهارشنبه 11:30-13:30 کارگاه GIS
1216445 تكنيكهاي برنامه ريزي ناحيه اي هادی ویسی یک هفته در میان  5 96/11/30 دوشنبه 9:30-11:30 203
1216447 توسعه پايدار شهري سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  3 96/12/8 سه شنبه 7:30-9:30 204
1216439 روش تحقيق در مطالعات شهري هادی ویسی یک هفته در میان  4 96/12/7 دوشنبه 9:30-11:30 203
1216421 روش هاي تحليل جمعيت سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  5 96/12/8 سه شنبه 9:30-11:30 204
1216437 زبان تخصصي(جغرافيا وبرنامه ريزي شهري) هادی ویسی یک هفته در میان  3 96/11/28 شنبه 9:30-11:30 203
1216426 ژئوموفولوزي ايران سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  5 96/12/6 یک شنبه 7:30-9:30 کارگاه GIS
1216441 شهرها و شهركهاي جديد سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/12/6 یک شنبه 9:30-11:30 کارگاه GIS
1117146  آمار و احتمالات  خانم اسماعیلی  هرهفته  8 96/12/1 سه شنبه 15:30-17:30 204
1216438 كاربرد آمار و احتمالات در برنامه ريزي شهري خانم حسنی یک هفته در میان  8 96/12/7 دوشنبه 15:30-17:30 204
1216450 كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/12/13 یک شنبه 9:30-11:30 204
1216434 كارگاه برنامه ريزي روستايي سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  5 96/11/30 دوشنبه 11:30-13:30 کارگاه GIS
1216453 گارگاه برنامه ريزي شهري سمیرا دوست محمدی هر هفته 8 96/12/6 یکشنبه 11:30-13:30 کارگاه GIS
1216402 مباني سيستم هاي اطلاعات جغرافياييGIS سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/12/6 یکشنبه 13:30-15:30 کارگاه GIS
1216415 مطالعات منطقه اي(خليج فارس) هادی ویسی یک هفته در میان  4 96/12/5 شنبه 9:30-11:30 203
1216396 نقشه برداري شهرام خليلي  هر هفته 11 96/11/28 یک شنبه 8-10 ساختمان شماره 1
1216400 كارتو گرافي و تهيه نقشه هاي موضوعي سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/12/7 دو شنبه 11:30-1:30 کارگاه GIS
1216444 اقتصاد شهري هادی ویسی یک هفته در میان  4 96/12/7 دو شنبه 7:30-9:30 203
1216452 جغرافياي شهرهاي كوچك و مياني هادی ویسی یک هفته در میان  6 96/11/30 دو شنبه 7:30-9:30 203
1216392 روش تحقيق(نظري) هادی ویسی یک هفته در میان  4 96/12/7 دوشنبه 9:30-11:30 203
1216420 جغرافياي سياسي ايران هادی ویسی یک هفته در میان  2 96/12/5 شنبه 7:30-9:30 203
1216391 مباني سنجش از دور سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/12/14 دو شنبه 13:30-15:30 کارگاه GIS
1216424 اقتصاد روستايي ايران سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/12/14 دو شنبه 15:30-17:30 کارگاه GIS
1216488 اقليم شناسي ديناميك سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/12/9 چهار شنبه 7:30-9:30 204
1216487 آشنايي با نرم افزارهاي اقليمي سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/12/2 چهار شنبه 7:30-9:30 کارگاه GIS
1216451 برنامه ريزي حمل و نقل شهري سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/12/9 چهار شنبه 9:30-11:30 کارگاه GIS
1216473 هيدروكليماتولوژي سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/12/9 چهار شنبه 13:30-15:30 کارگاه GIS
1216483 نقشه ها و نمودارهاي اقليمي سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/12/9 چهار شنبه 11:30-13:30 کارگاه GIS
1216476 ميكرو كليماتولوژي سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/12/2 چهار شنبه 13:30-15:30 کارگاه GIS
1216454 پروژه (جغرافیا و برنامه ریزی شهری) هادی ویسی مراجعه به استاد
1216481 پروژه (آب و هواشناسی) هادی ویسی مراجعه به استاد
1216435 پروژه (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی) سمیرا دوست محمدی مراجعه به استاد
1216388 مباني جغرافياي فرهنگي سمیرا دوست محمدی یک هفته در میان  4 96/12/13 یک شنبه 13:30-15:30 204
1216489 زبان تخصصي(آب و هواشناسی) هادی ویسی یک هفته در میان  4 96/11/12 شنبه 9:30-11:30 203