برنامه‌ درسی رشته های علوم جغرافیایی نیمسال اول 98-1397
دروسی که زمان کلاس آن مشخص نشده متعاقباً اعلام خواهد شد. 
کددرس نام درس استاد تعداد جلسات روز ساعت محل تشکیل نظام هفتگی تاریخ شروع
1216446 مديريت شهري دکتر هادی ویسی 5 شنبه 9:30-11:30 203 یک هفته در میان 97/7/21
1216447 توسعه پايدار شهري دکتر هادی ویسی 4 شنبه 9:30-11:30 203 یک هفته در میان 97/7/28
1216448 تكنيكهاي برنامه ريزي شهري دکتر هادی ویسی 4 شنبه 7:30-9:30 203 یک هفته در میان 97/7/21
1216438 كاربرد آمار و احتمالات در برنامه ريزي شهري سمیرا دوست محمدی 7 یکشنبه 9:30-11:30 219 یک هفته در میان 97/7/22
1216451 برنامه ريزي حمل و نقل شهري دکتر هادی ویسی 3 شنبه 7:30-9:30 203 یک هفته در میان 97/7/28
1216396 نقشه برداري دکتر شهرام خلیلی 11 یک شنبه 8: - 13: ساختمان شماره 1 هرهفته 97/7/22
1216414 آب و هواي ايران دکتر هادی ویسی 3 شنبه 11:30-13:30 203 یک هفته در میان 97/7/28
1216126 جغرافياي جهانگردي ايران سمیرا دوست محمدی 4 یکشنبه 9:30-11:30 219 یک هفته در میان 97/7/29
1216408 اصول و روشهاي برنامه ريزي منطقه اي دکتر هادی ویسی 3 شنبه 11:30-13:30 203 یک هفته در میان 97/8/21
1216399 سياست وفضا دکتر هادی ویسی 3 شنبه 13-30-15:30 203 یک هفته در میان 97/7/21
1216380 مباني آب و هوا شناسي1 دکتر هادی ویسی 3 شنبه 13-30-15:30 203 یک هفته در میان 97/7/21
1216383 زمين در فضا سمیرا دوست محمدی 3 دوشنبه 9:30-11:30 219 یک هفته در میان 97/7/23
1216426 ژئوموفولوزي ايران سمیرا دوست محمدی 3 دوشنبه 9:30-11:30 219 یک هفته در میان 97/7/30
1216449 كاربرد GISدر برنامه ريزي شهري سمیرا دوست محمدی 6 يك شنبه 11:30-13:30 219 هر هفته 97/7/22
1216443 مسكن و اسكان غير رسمي سمیرا دوست محمدی 4 شنبه 9:30-11:30 219 یک هفته در میان 97/7/28
1216433 برنامه ريزي روستايي در نواحي مرزي و ويژه سمیرا دوست محمدی 4 شنبه 11:30-13:30 219 یک هفته در میان 97/7/21
1216475 پايگاه داده هاي اقليمي و نقشه هاي هوا سمیرا دوست محمدی 5 سه شنبه 15:30-17:30 203 هرهفته 97/7/21
1216450 كاربرد جغرافياي طبيعي در برنامه ريزي شهري سمیرا دوست محمدی 5 شنبه 15:30-17:30 203 هرهفته 97/7/28
1216400 كارتو گرافي و تهيه نقشه هاي موضوعي سمیرا دوست محمدی 5 یکشنبه 13/30-15/30 219 هرهفته 97/7/22
1216453 كارگاه برنامه ريزي شهري سمیرا دوست محمدی 5 شنبه 13/30-15/30 219 هرهفته 97/7/21
1216800 نقشه خواني سمیرا دوست محمدی 5 دوشنبه 11:30-13:30 219 یک هفته در میان 97/7/23
1216439 روش تحقيق در مطالعات شهري دکتر هادی ویسی 4 پنچ شنبه 9:30-11:30 203 یک هفته در میان 97/7/26
1216454 پروژه دکتر هادی ویسی شنبه ها مراجعه به استاد
1111303 فیزیک عمومی دکتر رضا دریجانی 8 چهارشنبه 11:30-13:30 B301 هر هفته  97/8/2
1111300 ریاضیات مقدماتی خانم دکتر حسنی 8 سه شنبه 14-16 238 هر هفته 97/8/1
1111301 ریاضیات پیشرفته  خانم دکتر حسنی 8 سه شنبه 14-16 238 هر هفته 97/8/1
1117146 آمار و احتمالات  خانم دکتر حسنی 8 سه شنبه 16-18 238 هر هفته 97/8/1
1216407 مباني جغرافياي سياسي  دکتر هادی ویسی            
1216691 فلسفه علم جغرافيا  دكتر هادي ويسي            
1216489 زبان تخصصي (آب و هوا شناسي) دکتر هادی ویسی            
1216415 مطالعات منطقه اي(خليج فارس) دکتر هادی ویسی            
1216404 جغرافياي روستايي ايران سمیرا دوست محمدی            
1216410 جغرافياي شهري ايران سمیرا دوست محمدی            
1216692 زمين شناسي عمومي سمیرا دوست محمدی            
1216394 مباني جغرافياي اقتصادي سمیرا دوست محمدی            
1216395 مباني ژئومورفولوژي سمیرا دوست محمدی            
1216391 مباني سنجش از دور سمیرا دوست محمدی            
1216409 مخاطرات طبيعي سمیرا دوست محمدی            
1216437 زبان تخصصي(جغرافيا وبرنامه ريزي شهري) دکتر هادی ویسی            
1216484 آب و هواي كره زمين سمیرا دوست محمدی            
1216488 اقليم شناسي ديناميك سمیرا دوست محمدی            
1216480 اقليم شناسي فيزيكي سمیرا دوست محمدی            
1216429 برنامه ريزي و طراحي كالبدي روستا سمیرا دوست محمدی            
1216478 تغيير اقليم و پيامدهاي آن سمیرا دوست محمدی            
1216700 جغرافياي اقتصادي سمیرا دوست محمدی            
1216705 جغرافياي تاريخي ايران سمیرا دوست محمدی            
1216125 جغرافياي جهانگردي عمومي سمیرا دوست محمدی            
1216406 جغرافياي خاك ها سمیرا دوست محمدی            
1216699 جغرافياي شهري سمیرا دوست محمدی            
1216863 كارآفريني (جغرافيا) سمیرا دوست محمدی            
1216430 كاربردGISدر برنامه ريزي روستايي سمیرا دوست محمدی            
1216401 مباني آب و هواشناسي 2 سمیرا دوست محمدی            
1216482 مباني اكولوژي و جغرافياي زيستي سمیرا دوست محمدی            
1216440 مباني برنامه ريزي شهري سمیرا دوست محمدی            
1216378 مباني جغرافياي روستايي سمیرا دوست محمدی            
1216379 مباني زمين شناسي سمیرا دوست محمدی            
1216402 مباني سيستم هاي اطلاعات جغرافياييGIS سمیرا دوست محمدی            
1216393 مباني هيدرولوژي سمیرا دوست محمدی            
1216412 مخاطرات انساني سمیرا دوست محمدی            
1216706 مخاطرات محيطي سمیرا دوست محمدی            
1216476 ميكرو كليماتولوژي سمیرا دوست محمدی            
1216473 هيدروكليماتولوژي سمیرا دوست محمدی            
1216701 هيدرولوژي سمیرا دوست محمدی