کددرس و دروس هم منبع نام درس نام استاد روز و ساعت تاریخ شروع-محل پردیس1-اتاق Column21 Column22 Column23
12-15-473-01 حرکات اصلاحی خانم فرهی مقدم سه شنبه--7/5تا9/5 30بهمن 102 یک هفته درمیان    
12-15-483 متون خارجی... خانم فرهی مقدم سه شنبه-9/5-11/5 30بهمن 102      
12-15-463 حرکت شناسی خانم فرهی مقدم سه شنبه-11/5تا13/5 30بهمن 102      
12-15-243 حرکت شناسی خانم فرهی مقدم سه شنبه11/5تا13/5 30بهمن 102      
12-15-230 فیزیولوژی اقای کوشش یکشنبه1/5تا3/5 28بهمن        
12-15-278 اصول و روش.. اقای کوشش یکشنبه3/5تا5/5 28بهمن        
12-15-485 فعالیت بدنی وتندرستی اقای کوشش یکشنبه5-7 28بهمن        
12-15-476 ورزش ذهنی-جسمی حق شناسی دوشنبه11/5تا1/5 6اسفند        
12-15-468 مقدمات بیومکانیک; آقای خانی پنجشنبه-1/5-3/5 2اسفند        
12-15-458 ..مقدمات مکانیک حرکت آقای خانی پنجشنبه-3/5-5/5 2اسفند        
12-15-466 مبانی کارآفرینی آقای رزاقی پنجشنبه7/5-9/5 2اسفند        
12-15-471 روش تحقیق آقای رزاقی پنجشنبه9/5-11/5 2اسفند        
12-15-237 یادگیری حرکتی خانم ایرانمنش یکشنبه9/5-11/5 28بهمن        
12-15-240 رشدحرکتی خانم ایرانمنش یکشنبه11/5-13/5 28بهمن        
12-15-244 روش تحقیق آقای رزاقی پنجشنبه11/5-13/5 2اسفند        
12-15-462 مدیریت اماکن ورزش آقای نوری یکشنبه1/5تا3/5 5اسفند        
12-15-461 تاریخ تربیت بدنی... آقای نوری یکشنبه 3/5تا5/5 5اسفند        
12-15-470 ایمنی و بهداشت دکترحسینی چهارشنبه1 اسفند 1اسفند 102      
12-15-472 مقدمات جامعه شناسی. دکتر منوچهری شنبه3/5تا5/5 4اسفند        
12-15-459 مبانی مدیریت دکتر منوچهری شنبه5/5تا7/5 4اسفند        
12-15-460 تغذیه و کنترل وزن دکترحسینی چهارشنبه1/5تا3/5 8اسفند        
12-15-480 مبانی استعدادیابی دکترحسینی چهارشنبه3/5تا5/5 8اسفند        
1215-475 کارورزیانفرادی دکترحسینی چهارشنبه8اسفند    102 8اسفند ساعت3/5با استادهماهنگ شوید.    
12-15-478 کارورزی گروهی خانم ابراهیمی       هماهنگی با مدرس-    
12-15-245 اصول برنامه..... خانم افراش شنبه11/5تا1/5 4اسفند   همزمان با درس زیر    
12-15-487 اصول برنامه ریزی. خانم افراش شنبه11/5تا1/5 4اسفند   همزمان با درس بالا    
12-15-457 آناتومی انسان خانم لیلا ضیاالدینی سه شنبه3/5تا5/5 7اسفند        
12-15-222 فیزیو انسان  لیلا ضیاالدینی سه شنبه3/5تا5/5 30بهمن        
12-15-455 آمار و ریاضی خانم حیدری چهارشنبه3/5تا5/5 1اسفند        
12-15-456 مباني و فلسفه تربيت  خانم افراش شنبه ساعت1/5تا3/5 17فروردین شروع