درس نام درس مدرس خانم/اقا ساعت-روز شروع محل توضیحات Column8 Column9 Column10
12-15-427-01 تربیت بدنی عارفی 7/5تا9/5شنبه 4اسفند پردیس1
12-15-427-02 تربیت بدنی عارفی 9/5-تا11/5 4اسفند
12-15-427-03 تربیت بدنی عارفی 11/5تا1/5 4اسفند
12-15-427-06 تربیت بدنی توفیق یکشنبه9/5تا11/5 5اسفند
12-15-427-07 تربیت بدنی شریف پور دوشنبه7/5تا9/5 6اسفند
12-15-427-10 تربیت بدنی شریف پور د9/5تا11/5دوشنبه 6اسفند
12-15-428-01 ورزش1 ذوالغیاث 7/5تا9/5یکشنبه
12-15-428-02 ورزش1 ذوالغیاث 9/5تا11/5یکشنبه
12-15-428-03 ورزش1 ذوالغیاث 7/5تا9/5دوشنبه
12-15-428-06 ورزش1 افتخار 7/5تا9/5یکشنبه
12-15-428-07 ورزش1 افتخار یکشنبه9/5تا11/5
12-15-428-08 ورزش1 توفیق یکشنبه11/5تا13/5
12-15-431-01 تربیت بدنی افراش شنبه7/5تا9/5
12-15-431-02 تربیت بدنی افراش شنبه9/5تا11/5
12-15-431-03 تربیت بدنی افراش شنبه9/5تا11/5 6نفرادغام در 02
12-15-432-02 ورزش1 حمیدی شنبه11/5تا13/5
12-15-432-01 ورزش1 پورعلیخانی دوشنبه11/5تا13/5
12-15-432-03 ورزش1 پورعلیخانی دوشنبه11/5تا13/5 ادغام در 01
12-15-427-11 تربیت بدنی توفیق یکشنبه7/5تا9/5 ادغام با گروه09
12-15-429 تربیت ویژه 13اسفند  ساعت8
12-15-430 ورزش ویژه 13اسفند  ساعت 9