کد درس مدرس ساعت-روز شروع محل Column6 Column7
12-15-432-06 طاهری چهارشنبه11/5الی13/5 8اسفند پردیس1 6نفر
12-15-432-04 طاهری چهارشنبه11/5الی13/5 8اسفند پردیس1 25نفر
12-15-427-04 ابراهیمی سه شنبه-7/5تا9/5 7اسفند پردیس1 25نفر
12-15-427-08 ابراهیمی سه شنبه-7/5تا9/5 7اسفند پردیس1 6نفر
12-15-427-05 ابراهیمی سه شنبه-9/5تا11/5 7اسفند پردیس1 25نفر
12-15-428-04 ابراهیمی سه شنبه-11/5تا13/5 7اسفند پردیس1 25نفر
12-15-428-05 شجاعی سه شنبه11/5تا13/5 7اسفند پردیس1
12-15-431-04 خانی سه شنبه7/5-تا9/5 7اسفند 25
12-15-431-05 خانی سه شنبه7/5-تا9/5 7اسفند 6نفر
12-15-429 تربیت ویژه نوری چهارشنبه 11/5تا13/5 8اسفند
12-15-430 ورزش ویژه نوری چهارشنبه 11/5تا13/5 8اسفند