کد درس-گروه نام درس مدرس روز ساعت شروع Column7
12-15-427-01 تربیت بدنی خانم زهرا عارفی شنبه 7/5-9/5 15مهرماه
12-15-427-03 تربیت بدنی خانم زهرا عارفی شنبه 9/5-11/5 15مهرماه
12-15-427-05 تربیت بدنی خانم شبنم حمیدی شنبه 11/5-13/5 15مهرماه
12-15-427-07 تربیت بدنی خانم ذوالغیاث یکشنبه 7/5-9/5 16مهرماه
12-15-428-01 ورزش1 خانم ذوالغیاث یکشنبه 9/5-11/5 16مهرماه
12-15-428-03 ورزش1 خانم فرشته لطفی یکشنبه 11/5-13/5 16مهرماه
12-15-428-05 ورزش1 خانم توفیق یکشنبه 7/5-9/5 16مهرماه
12-15-428-06 ورزش1 خانم توفیق یکشنبه 9/5-11/5 16مهرماه
12-15-428-07 ورزش1 خانم شریف پور شنبه 9/5-11/5 15مهرماه احتمال تغییرمدرس
12-15-428-09 ورزش1 خانم نظری شنبه 11/5-13/5 15مهرماه
12-15-429-01 تربیت  بدنی ویژه ابراهیمی شنبه 11/5-13/5 15مهرماه احتمال تغییرمدرس
12-15-430-01 ورزش ویژه ابراهیمی شنبه 9/5-11/5 15مهرماه احتمال تغییرمدرس
12-15-431-01 تربیت بدنی خانم مریم شریف پور دوشنبه 7/5-9/5 17مهرماه
12-15-431-03 تربیت بدنی خانم نعمت الهی دوشنبه 9/5-11/5 17مهرماه
12-15-431-05 تربیت بدنی مریم شریف پور دوشنبه 9/5-11/5 17مهرماه
12-15-432-01 ورزش1 مریم خائف شنبه 7/5-9/5 15مهرماه
12-15-432-03 ورزش1 ذوالغیاث شنبه 9/5-11/5 15مهرماه
12-15-432-05 ورزش1 ذوالغیاث شنبه 11/5-13/5 15مهرماه
آقایان آقایان آقایان آقایان آقایان آقایان
12-15-427-02 تربیت بدنی اقای ابراهیمی      سه شنبه 7/5-9/5 18مهرماه
12-15-427-06 تربیت بدنی اقای ارسلانی سه شنبه 7/5-9/5 18مهرماه گروه 12-15-427-04با استادایرانمنش
12-15-428-02 ورزش1 اقای ملکی سه شنبه 13/5-11/5 18مهرماه
12-15-428-04 ورزش1 اقای ملکی سه شنبه 11/5-13/5 18مهرماه
12-15-429-02 تربیت ب ویژه اقای ملکی سه شنبه 11/5-13/5 18مهرماه
12-15-430-02 ورزش ویژه ناصرشجاعی سه شنبه 7/5-9/5 18مهرماه
12-15-431-02 تربیت بدنی اقای شجاعی ناصر سه شنبه 7/5-9/5 18مهرماه
12-15-431-04 تربیت بدنی اقای فریزنی سه شنبه 9/5-11/5 18مهرماه
12-15-432-02 ورزش1 اقای طاهری چهارشنبه 7/5-9/5 19مهرماه
12-15-432-04 ورزش1 اقای طاهری چهارشنبه 7/5-9/5 19مهر ماه
Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7
12-15-427-09 تربیت بدنی خانم مریم افراش دوشنبه 7/5-9/5 24مهر
12-15-427-11 تربیت بدنی خانم مریم افراش دوشنبه 9/5-11/5 24مهر
12-15-427-10 تربیت بدنی خانم خائف شنبه 9/5-11/5 22مهر
12-15-428-08 ورزس1 خانم نظری شنبه 11/5-13/5 22مهر
12-15-427-06 تربیت بدنی اقای ایرانمنش سه شنبه 7/5تا9/5 25مهر