تربیت بدنی عمومی 1و2عملی خواهران
Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7 Column8 Column9
کد و گروه نام مدرس ساعت و روز شروع محل توضیحات
1215427-01 آاااااا شنبه13/5-11/5 28بهمن پردیس1-سالن غدیر نام مدرس عمداًنوشته نشده است.دانشجو موظف است حضوریابد.
1215427-03 آآآآآآآ شنبه11/5-9/5 28بهمن پردیس1-سالن غدیر نام مدرس عمداًنوشته نشده است.دانشجو موظف است حضوریابد.
1215427-05 ح.ح.ح. شنبه13/5-11/5 28بهمن پردیس1-سالن غدیر نام مدرس عمداًنوشته نشده است.دانشجو موظف است حضوریابد.
1215427-07 ذ.ذ.ذ. شنبه9/5-7/5 28بهمن
1215427-09 ذ.ذ.ذ. شنبه11/5-9/5 28بهمن
1215427-10 ذ.ذ.ذ. شنبه13/5-11/5 28بهمن
1215428-01 ع.ع.ع. یکشنبه9/5-7/5 29بهمن
1215428-03 ع.ع.ع. یکشنبه11/5-9/5 29بهمن
1215428-05 ل.ل.ل. یکشنبه9/5-11/5 29بهمن
1215428-07 ت.ت.ت. یکشنبه9/5-7/5 29بهمن
1215428-09 ت.ت.ت. یکشنبه9/5تا11/5 29بهمن
1215431-01 ش.ش.ش دوشنبه9/5-7/5 30بهمن
1215431-03 ش.ش.ش دوشنبه11/5-9/5 30بهمن
1215431-05 ذ.ذ.ذ. یکشنبه11/5-9/5 29بهمن
1215431-07 ت.ت.ت. یکشنبه11/5-13/5 29بهمن تعداد 5نفر ادغام در گروه خانم توفیق
1215432-01 اف.اف.اف دوشنبه9/5-7/5 30بهمن
1215432-03 اف.اف.اف دوشنبه9/5-11/5 30بهمن
1215427-11 اف.اف.اف دوشنبه11/5-13/5 30بهمن
1215428-06 ل.ل.ل. یکشنبه13/5-11/5 29بهمن
1215432-05 پور دوشنبه11/5-1/5 30بهمن