کد درس نام درس استاد روز ساعت Column1 شروع توضیحات
1215219 آمادگی جسمانی1 خانم خائف شنبه 7/5-9/5 پردیس1سالن غدیر 21بهمن
1215223 دو ومیدانی 1 خانم خائف شنبه 9/5-11/5 پردیس1سالن غدیر 21بهمن
1215484 آمادگی جسمانی2 خانم خائف شنبه 11/5-1/5 پردیس1سالن غدیر 21بهمن
1215246 ژیمناستیک1 خانم یزدانی دوشنبه 1/5-3/5 خانه زیمناستیک 16بهمن
1215227 شنا1 خانم عرب چهارشنبه 7/5-10/5 پردیسان 18بهمن دو جلسه در روز
1215241 شنا2 خانم سرافرازی چهارشنبه 7/5-10/5 استخر پردیسان 18بهمن دو جلسه در روز
1215242 تنیس1 خانم حمیدی شنبه 7/5-9/5 پردیس1سالن غدیر 23بهمن
1215265 تنیس2 خانم حمیدی شنبه 9/5-11/5 پردیس1سالن غدیر 23بهمن
1215467 حرکات موزون1 خانم حق شناس دوشنبه 9/5-11/5 پردیس1سالن غدیر 23بهمن
12 حرکات موزون2 خانم حق شناس دوشنبه 7/5-9/5 23بهمن
1215256 ژیمناستیک2 یزدانی (خانم) 01/12/2005 خانه زیمناستیک 16بهمن
1215482 فوتبال-فوتسال حسین خانی(خانم) شنبه 11/5-1/5 بهمن21
1215250 بدمینتون1 لطفی یکشنبه7/5-9/5 7/5-9/5 29بهمن تکمیل ظرفیت شود اعلام میشود.
1215236 بسکتبال1 در صورت تکمیل دوشنبه9/5-11/5 9/5-11/5 در صورت تکمیل ظرفیت
کلیه کدها بسکتبال2 سلطانی(خانم) دوشنبه7/5-9/5 7/5-9/5 15بهمن
کلیه کدها والیبال2 خانم پورعلیخانی دوشنبه 9/5-11/5 16بهمن
کلیه کدها والیبال1 خانم پورعلیخانی دوشنبه 7/5-9/5 16بهمن
1215469 شنا تخصصی خانم سرافرازی چهارشنبه 7/5-10/5 استخرپردیسان 18بهمن ،کلیه کدها
1215235 هندبال1 خانم فرخی یکشنبه 9/5-11/5 29بهمن
هندبال2 خانم فرخی یکشنبه 11/5-1/5 29بهمن
1215272 رزمی  خانم حق شناس دوشنبه 11/5-1/5 16بهمن
1215476 ورزش جسمی-ذهنی حدنصاب
1215477 سنتی خانم ذوالغیاث یکشنبه11/5- 11/5-1/5 29بهمن
نجات غریق سرافرازی چهارشنبه 10/5-12/5 پردیسان 18بهمن 2سانس متوالی
بدمینتون2 لطفی یکشنبه تعداد خیلی کم با استاد 1 هماهنگ نمایید.
فوتبال2 حسین خانی(خانم) شنبه 11/5-1/5 جلسه اول 21بهمن رفته با مدرس هماهنگ
1215239 دو ومیدانی2 خایف شنبه 7/5-9/5 20بهمن