کد درس نام درس مدرس خانم/آقا روز -ساعت شروع محل کلاس توضیحات تعداد Column9 Column10 Column11
1215-227 شنا1 چهارشنبه7/5تا9/5 زارعی استخرپردیسان
12-15-241 شنا2 چهارشنبه9/5تا11/5 استخرپردیسان
12-15-271 شنا تخصصی چهارشنبه11-13 استخر پردیسان ورزشهای ابی همزمان
12-15- نجات غریق چهارشنبه9تا11 زارعی استخر پردیسان اورودیهای 96و97درس را ندارند 
12-15-219-01 آمادگی جسمانی1 خائف شنبه9-7/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر
12-15-484-01 آمادگی جسمانی2 خائف شنبه9-7/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر
12-15-223-01 دو و میدانی1 خائف شنبه11/5-9 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر
12-15-239-01 دو ومیدانی2 خائف شنبه13-11/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر
12-15242-01 تنیس روی میز1 حمیدی شنبه9-7/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر
12-15-265-01 تنیس روی میز2 حمیدی شنبه11/5-9 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر
12-15-467-01 موزون1 حق شناسی 9تا11/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر
12-15-246-01 ژیمناستیک1 ضیاالدینی دوشنبه14-12/5 خانه ژیمناستیک بلوار جمهوری
12-15-256-01 ژیمناستیک2 ضیاالدینی دوشنبه15/5-14 خانه ژیمناستیک بلوار جمهوری
12-15-250-01 بدمینتون1 لطفی یکشنبه9/5-7/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر
12-15-264-01 بدمینتون2 لطفی یکشنبه11/5-9/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر
12-15-236-01 بسکتبال1 سلطانی دوشنبه9/5-7/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر 4نفر احتمال حذف
12-15-273-01 بسکتبال2 سلطانی دوشنبه11/5-9/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر حذف بدون ثبت نامی
12-15-233-01 والیبال1 پورعلیخانی دوشنبه9/5-7/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر
12-15-257-01 والیبال2 پورعلیخانی دوشنبه9/5-11/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر
12-15-235-01 هندبال1 فرخی یکشنبه11/5-9/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر 4نفر
12-15-276-01 موزون2 حق شناسی دوشنبه9/5تا11/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر  کلیه کدها5نفر 
12-15-258 هندبال2 فرخی یکشنبه سالن غدیر هماهنگ با استاد-زیر حدنصاب 4نفر
12-15-270 ورزش سنتی ذوالغیاث یکشنبه7/5تا9/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر
12-15-272-01 ورزش رزمی حق شناسی دوشنبه7/5تا9/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر
12-15-482-01 فوتبال-فوتسال حسینخانی دوشنبه11/5تا13/5 سالن غدیر پردیس1-جنب دانشگاه باهنر حذف بدون ثبت نامی
12-15-476 ورزشهای ذهنی.. حقدوستی دوشنبه11/5تا1/5 سالن غدیر