کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  روز تشکیل ساعت تشکیل محل تشکیل نظام هفتگی تعدادجلسات تاریخ شروع تعداد دانشجو رشته ترم اخذ
12 - 29- 016 تاريخ ايران ازايلامي هاوآريايي هاتاپايان هخامنشي 1 عادی اساتید گروه آموزشی               0 تاریخ 1
12 - 29- 019 تاريخ ايران دردوره سلوكي واشكاني 1 عادی اساتید گروه آموزشی               0 تاریخ 1
12 - 29- 014 تاريخ تمدنهاي مشرق زمين 1 عادی اساتید گروه آموزشی               0 تاریخ 1
12 - 29- 015 شناخت ونقدمنابع وماخذتاريخ ايران پيش ازاسلا م 1 عادی اساتید گروه آموزشی               0 تاریخ 1
12 - 29- 024 قرائت متون تاريخي به زبان عربي 1 1 عادی اساتید گروه آموزشی               0 تاریخ 1
12 - 29- 023 تاريخ اسلام ازميلادپيامبراكرم تا41هجري 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 شنبه 9/30-11/30 204 یک هفته در میان 97/12/11 6 تاریخ 2
12 - 29- 022 تاريخ ايران دردوره ساسانيان 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 شنبه 7/30-9/30 204 یک هفته در میان 97/12/11 6 تاریخ 2
12 - 29- 026 تاريخ تحولات سياسي ايران ازوروداسلام تاپايان حكومت عل 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 شنبه 11/30-13/30 204 یک هفته در میان 97/12/11 5 تاریخ 2
12 - 29- 018 تاريخ يونان وروم 1 عادی  فخری زنگی آبادی 1 شنبه 7/30-9/30 204 یک هفته در میان 97/12/18 5 تاریخ 2
12 - 29- 027 تحولاتسياسي ايران ازدوسامانيان وديلميان وغزنويان 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 شنبه 9/30-11/30 204 یک هفته در میان 97/12/18 6 تاریخ 2
12 - 29- 025 قرائت متون تاريخي به زبان خارجي 1 1 عادی دکتر بتول سپهر 1 دوشنبه 15/30-17/30 204 یک هفته در میان 97/12/13 6 تاریخ 2
12 - 29- 017 قرائت متون تاريخي به زبان فارسي 1 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 شنبه 11/30-13/30 204 یک هفته در میان 97/12/18 6 تاریخ 2
12 - 29- 030 تاريخ اروپادرقرون وسطي 1 عادی اساتید گروه آموزشی 1             0 تاریخ 3
12 - 29- 029 تاريخ بيزانس 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 7/30-9/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/29 2 تاریخ 3
12 - 29- 031 تاريخ تحولات ايران دردوره سلجوقيان 1 عادی اساتید گروه آموزشی 1             0 تاریخ 3
12 - 29- 028 تاريخ تحولات سياسي اجتماعي ..ازسال چهلم 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 7/30-9/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/29 1 تاریخ 3
12 - 29- 033 تاريخ تحولات سياسي ايران دردوره غوريان وخوارزمشاهيان 1 عادی اساتید گروه آموزشی 1             0 تاریخ 3
12 - 29- 032 تاريخ تشيع 1ازآغازقرن تاپنجم هجري 1 عادی اساتید گروه آموزشی 1             0 تاریخ 3
12 - 22- 066 روش تحقیق در تاریخ 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 چهارشنبه 7/30-9/30 204 هر هفته 97/12/15 2 تاریخ 3
12 - 29- 038 تاريخ اروپادرقرون جديد 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 7/30-9/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/29 1 تاریخ 4
12 - 29- 041 تاريخ تحولات دردوره حمله مغول وايلخانان 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 7/30-9/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/29 1 تاریخ 4
12 - 29- 034 تاريخ تحولات سياسي جهان اسلام ازسال 227تاسقوطبغداد   عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 7/30-9/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/29 1 تاریخ 4
12 - 29- 037 تاريخ تشيع 2 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 9/30-11/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/29 1 تاریخ 4
12 - 29- 040 تاريخ زندگاني ائمه معصومين (ع ) 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 9/30-11/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/29 1 تاریخ 4
12 - 29- 042 تاريخ نگاري وتحولات آن درايران وجهان 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 9/30-11/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/29 2 تاریخ 4
12 - 29- 035 كليات جغرافيا(باتكيه برجغرافياي ايران ) 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 9/30-11/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/29 1 تاریخ 4
12 - 29- 036 كليات ومباني علم تاريخ 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 9/30-11/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/29 1 تاریخ 4
12 - 29- 020 گاهشماري وتقويم 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 11/30-13/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/29 1 تاریخ 4
12 - 29- 043 تاريخ تحولات سياسي اززوال ايلخانان تاآغازحكومت صفويان 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 11/30-13/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/29 1 تاریخ 5
12 - 29- 044 تاريخ تحولات سياسي جهان اسلام ازقرن هفتم تادهم هجري 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 11/30-13/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/29 2 تاریخ 5
12 - 29- 048 تاريخ تحولات سياسي دردوره صفويان 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 11/30-13/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/29 1 تاریخ 5
12 - 29- 047 تاريخ عثماني وخاورميانه 1 عادی اساتید گروه آموزشی 1               تاریخ 5
12 - 29- 046 شناخت ونقدمنابع وماخذايران بعدازاسلام 1 عادی اساتید گروه آموزشی 1             0 تاریخ 5
12 - 29- 039 قرائت متون تاريخي به زبان خارجي 2 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 11/30-13/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/29 2 تاریخ 5
12 - 29- 049 تاريخ انديشه هاي سياسي درايران واسلام   عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 7/30-9/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22 2 تاریخ 6
12 - 29- 053 تاريخ تحولات ايران ازآغازقاجارتاانقلاب مشروطيت 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 7/30-9/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22 1 تاریخ 6
12 - 29- 051 تاريخ تحولات سياسي ايران دردوره افشاريان وزنديان 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 7/30-9/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22 3 تاریخ 6
12 - 29- 052 تاريخ هنرومعماري اسلامي 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 7/30-9/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22 1 تاریخ 6
12-29-171 فرهنگ وتمدن ایران در دوره صفوی 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 7/30-9/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22   تاریخ 6
12 - 29- 050 فلسفه تاريخ 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 9/30-11/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22 1 تاریخ 6
12 - 29- 054 انقلاب مشروطيت وتحولات ايران تاانقراض قاجاريه 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 9/30-11/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22 2 تاریخ 7
12 - 29- 055 تاريخ اروپاازانقلاب فرانسه تاجنگ جهاني اول 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 9/30-11/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22 1 تاریخ 7
12 - 29- 058 تاريخ تحولات ايران ازانقراض قاجاريه تاكودتاي 28مرداد 1 عادی اساتید گروه آموزشی 1   0 تاریخ 7
12 - 29- 057 تاريخ خليج فارس وسرزمينهاي همجوار 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 9/30-11/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22 1 تاریخ 7
12 - 29- 056 تاريخ نفت درايران وخاورميانه   عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 9/30-11/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22   تاریخ 7
12 - 29- 045 قرائت متون تاريخي به زبان فارسي 2 1 عادی اساتید گروه آموزشی 1             0 تاریخ 7
12 - 27- 017 مباني جامعه شناسي (رشته تاريخ ) 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 11/30-13/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22 2 تاریخ 7
12 - 22- 088 مباني علم سیاست 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 11/30-13/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22 1 تاریخ 7
12 - 29- 059 انقلاب اسلامي وريشه هاي تاريخي آن 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 11/30-13/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22 1 تاریخ 8
12 - 29- 063 تاريخ احزاب ومطبوعات ايران دردوره قاجار 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 11/30-13/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22 1 تاریخ 8
12 - 29- 060 تاريخ اروپاازجنگ جهاني اول تاكنون 1 عادی اساتید گروه آموزشی 1             0 تاریخ 8
12 - 29- 139 تاريخ تفكر سياسي در دوره قاجاريه 1 عادی اساتید گروه آموزشی 1             0 تاریخ 8
12 - 29- 062 جغرافياي تاريخي سرزمينهاي اسلامي جهان دردوقرن اخير 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 11/30-13/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22 2 تاریخ 8
12 - 29- 061 مباني تاريخ اجتماعي ايران 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 11/30-13/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22 2 تاریخ 8
12 - 29- 140 مباني حكومت و ساخت قدرت در ايران 1 عادی فخری زنگی آبادی 1 یکشنبه 11/30-13/30 136 یک جلسه رفع اشکال و امتحان میان ترم 98/2/22 2 تاریخ 8