کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  روز تشکیل ساعت تشکیل محل تشکیل نظام هفتگی تعدادجلسات تاریخ شروع تاریخ امتحان  تعداد دانشجو رشته ترم اخذ ترم اخذ
12 - 29- 016 تاريخ ايران ازايلامي هاوآريايي هاتاپايان هخامنشي 1 خودخوان                   1 تاریخ 1 1
12 - 29- 019 تاريخ ايران دردوره سلوكي واشكاني 1 خودخوان                   0 تاریخ 1 1
12 - 29- 014 تاريخ تمدنهاي مشرق زمين 1 خودخوان                     تاریخ 1 1
12 - 29- 015 شناخت ونقدمنابع وماخذتاريخ ايران پيش ازاسلا م 1 خودخوان                   0 تاریخ 1 1
12 - 29- 024 قرائت متون تاريخي به زبان عربي 1 1 خودخوان                   1 تاریخ 1 1
12 - 29- 023 تاريخ اسلام ازميلادپيامبراكرم تا41هجري 1 عادی فخری زنگی آبادی 45 یکشنبه 7.30-9.30 115 یک هفته در میان 97/2/2 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 5 تاریخ 2 2
12 - 29- 022 تاريخ ايران دردوره ساسانيان 1 عادی فخری زنگی آبادی 45 سه شنبه 9.30-11.30 115 یک هفته در میان 96/12/15 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 5 تاریخ 2 2
12 - 29- 026 تاريخ تحولات سياسي ايران ازوروداسلام تاپايان حكومت عل 1 خودخوان                   3 تاریخ 2 2
12 - 29- 018 تاريخ يونان وروم 1 خودخوان                   1 تاریخ 2 2
12 - 29- 027 تحولاتسياسي ايران ازدوسامانيان وديلميان وغزنويان 1 عادی  فخری زنگی آبادی   سه شنبه 7.30-9.30 115 یک هفته در میان 96/12/15 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 6 تاریخ 2 2
12 - 29- 025 قرائت متون تاريخي به زبان خارجي 1 1 عادی  فخری زنگی آبادی   یکشنبه 9.30-11.30 115 یک هفته در میان 96/12/6 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 10 تاریخ 2 2
12 - 29- 017 قرائت متون تاريخي به زبان فارسي 1 1 خودخوان                   1 تاریخ 2 2
12 - 29- 030 تاريخ اروپادرقرون وسطي 1 خودخوان                   1 تاریخ 3 3
12 - 29- 029 تاريخ بيزانس 1 عادی فخری زنگی آبادی   تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 3 تاریخ 3 3
12 - 29- 031 تاريخ تحولات ايران دردوره سلجوقيان 1 عادی فخری زنگی آبادی   تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 2 تاریخ 3 3
12 - 29- 028 تاريخ تحولات سياسي اجتماعي ..ازسال چهلم 1 خودخوان         3 تاریخ 3 3
12 - 29- 033 تاريخ تحولات سياسي ايران دردوره غوريان وخوارزمشاهيان 1 خودخوان         0 تاریخ 3 3
12 - 29- 032 تاريخ تشيع 1ازآغازقرن تاپنجم هجري 1 خودخوان                   3 تاریخ 3 3
12 - 29- 066 روش تحقيق درتاريخ 1 خودخوان                   0 تاریخ 3 3
12 - 29- 038 تاريخ اروپادرقرون جديد 1 عادی فخری زنگی آبادی   تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 3 تاریخ 4 4
12 - 29- 041 تاريخ تحولات دردوره حمله مغول وايلخانان 1 عادی فخری زنگی آبادی   تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 4 تاریخ 4 4
12 - 29- 034 تاريخ تحولات سياسي جهان اسلام ازسال 227تاسقوطبغداد   عادی فخری زنگی آبادی 45 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 4 تاریخ 4 4
12 - 29- 037 تاريخ تشيع 2 1 خودخوان                   3 تاریخ 4 4
12 - 29- 040 تاريخ زندگاني ائمه معصومين (ع ) 1 خودخوان         3 تاریخ 4 4
12 - 29- 042 تاريخ نگاري وتحولات آن درايران وجهان 1 عادی  فخری زنگی آبادی 45 سه شنبه 7.30-9.30 115 یک هفته در میان 96/12/8 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 9 تاریخ 4 4
12 - 29- 035 كليات جغرافيا(باتكيه برجغرافياي ايران ) 1 خودخوان                   2 تاریخ 4 4
12 - 29- 036 كليات ومباني علم تاريخ 1 عادی  فخری زنگی آبادی   سه شنبه 9.30-11.30 115 یک هفته در میان 96/12/8 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 6 تاریخ 4 4
12 - 29- 020 گاهشماري وتقويم 1 خودخوان                   3 تاریخ 4 4
12 - 29- 043 تاريخ تحولات سياسي اززوال ايلخانان تاآغازحكومت صفويان 1 خودخوان                   1 تاریخ 5 5
12 - 29- 044 تاريخ تحولات سياسي جهان اسلام ازقرن هفتم تادهم هجري 1 خودخوان                   1 تاریخ 5 5
12 - 29- 048 تاريخ تحولات سياسي دردوره صفويان 1 خودخوان                   1 تاریخ 5 5
12 - 29- 047 تاريخ عثماني وخاورميانه 1 عادی فخری زنگی آبادی 45 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 4 تاریخ 5 5
12 - 29- 046 شناخت ونقدمنابع وماخذايران بعدازاسلام 1 خودخوان         2 تاریخ 5 5
12 - 29- 039 قرائت متون تاريخي به زبان خارجي 2 1 خودخوان         1 تاریخ 5 5
12 - 29- 049 تاريخ انديشه هاي سياسي درايران واسلام   خودخوان                   2 تاریخ 6 6
12 - 29- 053 تاريخ تحولات ايران ازآغازقاجارتاانقلاب مشروطيت 1 خودخوان                   1 تاریخ 6 6
12 - 29- 051 تاريخ تحولات سياسي ايران دردوره افشاريان وزنديان 1 عادی فخری زنگی آبادی   تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 3 تاریخ 6 6
12 - 29- 052 تاريخ هنرومعماري اسلامي 1 عادی فخری زنگی آبادی   تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 3 تاریخ 6 6
12-29-171 فرهنگ وتمدن ایران در دوره صفوی 1 عادی فخری زنگی آبادی   تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 3 تاریخ 6 6
12 - 29- 050 فلسفه تاريخ 1 خودخوان                   2 تاریخ 6 6
12 - 29- 054 انقلاب مشروطيت وتحولات ايران تاانقراض قاجاريه 1 عادی فخری زنگی آبادی 45 سه شنبه 11.30-13.30 115 یک هفته در میان 96/12/15 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 6 تاریخ 7 7
12 - 29- 055 تاريخ اروپاازانقلاب فرانسه تاجنگ جهاني اول 1 خودخوان                   3 تاریخ 7 7
12 - 29- 058 تاريخ تحولات ايران ازانقراض قاجاريه تاكودتاي 28مرداد 1 خودخوان                   1 تاریخ 7 7
12 - 29- 057 تاريخ خليج فارس وسرزمينهاي همجوار 1 خودخوان                   2 تاریخ 7 7
12 - 29- 056 تاريخ نفت درايران وخاورميانه   خودخوان                   4 تاریخ 7 7
12 - 29- 045 قرائت متون تاريخي به زبان فارسي 2 1 خودخوان                   2 تاریخ 7 7
12 - 27- 017 مباني جامعه شناسي (رشته تاريخ ) 1 خودخوان                   0 تاریخ 7 7
12 - 22- 088 مباني علم سیاست 1 خودخوان                   0 تاریخ 7 7
12 - 29- 059 انقلاب اسلامي وريشه هاي تاريخي آن 1 عادی  فخری زنگی آبادی 45 یکشنبه 11.30-13.30 115 یک هفته در میان 96/12/6 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 10 تاریخ 8 8
12 - 29- 063 تاريخ احزاب ومطبوعات ايران دردوره قاجار 1 عادی  فخری زنگی آبادی 45 چهارشنبه 9.30-11.30 115 یک هفته در میان 96/12/9 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 14 تاریخ 8 8
12 - 29- 060 تاريخ اروپاازجنگ جهاني اول تاكنون 1 عادی فخری زنگی آبادی 45 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 4 تاریخ 8 8
12 - 29- 139 تاريخ تفكر سياسي در دوره قاجاريه 1 عادی  فخری زنگی آبادی 45 چهارشنبه 7.30-9.30 115 یک هفته در میان 96/12/9 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 11 تاریخ 8 8
12 - 29- 062 جغرافياي تاريخي سرزمينهاي اسلامي جهان دردوقرن اخير 1 عادی فخری زنگی آبادی 45 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 3 تاریخ 8 8
12 - 29- 061 مباني تاريخ اجتماعي ايران 1 عادی  فخری زنگی آبادی   سه شنبه 11.30-13.30 115 یک هفته در میان 96/12/8 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 4 تاریخ 8 8
12 - 29- 140 مباني حكومت و ساخت قدرت در ايران 1 عادی  فخری زنگی آبادی   چهارشنبه 11.30-13.30 115 یک هفته در میان 96/12/9 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 12 تاریخ 8 8
12-29-030 روش تحقيق درتاريخ   عادی فخری زنگی آبادی 45 شنبه 7.30-9.30 115 هماهنگ با استاد هماهنگ با استاد 97/1/18 تاریخ امتحان در سایت میان ترم ها اعلام شد 3