برنامه کلاسی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش نیمسال اول97-96
کد درس عنوان درس   نوع ارائه درس استاد شماره کلاس روز تشکیل کلاس ساعت تشکیل  محل تشکیل  تعداد جلسات تاریخ شروع کلاسها نحوه برگزاری رشته و مقطع تحصیلی
1211199 تعلیم و تربیت اسلامی 1 عادی دکترسعیده خجسته 209 چهارشنبه 8-9.5 ساختمان 1 12 96/7/5 هرهفته ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1211200 آموزش و پرورش تطبیقی 1 عادی دکتر فاطمه ایراننش 112 چهارشنبه 9.5-11.5 ساختمان 1 12 96/7/5 هرهفته ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1212204 زبان تخصصی 1 عادی دکتر ابوسعیدی 209 چهارشنبه 15.5-17.5 ساختمان 1 8 96/8/17 هرهفته ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1211201 نظریات تربیتی مکاتب فلسفی 1 عادی دکترسعیده خجسته 209 چهارشنبه 9.5-11.5 ساختمان 1 12 96/7/5 هرهفته ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1211202 روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی 1 عادی دکترسعیده خجسته 209 چهارشنبه 11.5-13.5 ساختمان 1 12 96/7/5 هرهفته ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1211203 تربیت در نهج البلاغه 1 عادی دکترمجتبی پورکریمی 209 پنجشنبه 9.5-11.5 ساختمان 1 12 96/7/13 هرهفته ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1211204 برنامه ریزی آموزشی 1 عادی دکتررضاصابری 209 پنجشنبه 8-9.5 ساختمان 1 12 96/7/13 هرهفته ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1211205 سمینار در مسایل تربیتی 1 عادی دکترسعیده خجسته 209 چهارشنبه 13.5-15.5 ساختمان 1 12 96/7/5 هرهفته ارشدتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1211465 سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 1 عادی دکترسعیده خجسته 209 چهارشنبه 13.5-15.5 ساختمان 1 12 96/7/5 هرهفته ارشدتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1211206 نظریات تربیتی ائمه اطهار 1 عادی دکترمجتبی پورکریمی 209 پنجشنبه 13.5-15.5 ساختمان 1 12 96/7/13 هرهفته ارشدتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1211207 سیر آرای تربیتی غرب   عادی دکترمجتبی پورکریمی 209 پنجشنبه 11.5-13.5 ساختمان 1 12 96/7/13 هرهفته ارشدتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1211460 آمار استنباطی پیشرفته 1 عادی دکترفرهنگ کرمی پور 209 پنجشنبه 9.5-11.5 ساختمان 1 8 96/7/20 هرهفته ارشدتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1211198 جامعه شناسی تعلیم و تربیت پیشرفته   عادی دکترفاطمه ایرانمنش 112 چهارشنبه 11.5-13.5 ساختمان 1 8 96/7/5 هرهفته ارشدتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1111296 پایانامه ارشد 4 عادی دکترسعیده خجسته 209 چهارشنبه 13.5-15.5 ساختمان 1 12 96/7/5 هرهفته ارشدتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
دروس جبرانی
1211038 فلسفه آموزش و پرورش 1 عادی مرضیه خادم 209 یکشنبه 7.5-9.5 ساختمان 2 4 96/7/16 یک هفته در میان ارشدتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1211019 مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی   عادی اکبر جدیدی 114 شنبه  11.5-13.5 ساختمان 2 16 96/7/15 هرهفته ارشدتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1211012 روش های آماری در علوم تربیتی 4 عادی زهرا قنبری 225 شنبه  13.5-15.5 ساختمان 2 16 96/7/15 هرهفته ارشدتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1211023 تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام   عادی حسین عرب زاده 209 دوشنبه 15.5-17.5 ساختمان 2 4 96/7/17 یک هفته در میان ارشدتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
1211078 اخلاق اسلامی 4 عادی ناهید مشرفی 209 چهارشنبه 11.5-13.5 ساختمان 2 4 96/7/12 یک هفته در میان ارشدتاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت
آدرس ساختمان 1(دانشگاه پیام نورکرمان جنب دانشگاه باهنر)
آدرس ساختمان 2(انتهای بلوار جهاد دانشگاه پیام نورکرمان )