کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  روز تشکیل ساعت تشکیل محل تشکیل نظام هفتگی تعدادجلسات تاریخ شروع رشته اولین جلسه بعد از عید
144_20_12 كليات عرفان اسلامي 1 عادی اسما رضایی زاده 69 در حد میان ترم           کلیه گرایش ها  
145_20_12 آشنايي باتاريخ وروشهاي تفسيرقرآن 1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه 11:30-13:30 201 هفته در میان 6 97/12/5 کلیه گرایش ها 98/1/25
040_20_12 كلام 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه 8-9:30 201 هفته در میان 6 97/12/5 کلیه گرایش ها 98/1/25
028_20_12 منطق 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه 8-9:30 201 هفته در میان 6 97/12/12 کلیه گرایش ها 98/1/18
033_20_12 كلام 1 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 8:09:30 201 هفته در میان 3 98/1/17 کلیه گرایش ها  
139_20_12 آشنايي باعلوم قرآن وحديث 1 عادی طاهره اسلامی 69 در حد میان ترم           کلیه گرایش ها  
142_20_12 مهارتهاي ترجمه 1 عادی طاهره اسلامی 69 در حد میان ترم           کلیه گرایش ها  
12-20-019 منطق 1 1 عادی طاهره اسلامی 69 در حد میان ترم           کلیه گرایش ها  
143_20_12 سيري درنهج البلاغه  1 عادی طاهره اسلامی 69 در حد میان ترم           کلیه گرایش ها  
080_20_12 علوم بلاغي 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 9:30-11:30 201 هفته در میان 2 98/1/24 کلیه گرایش ها  
12-20-734 کلام اسلامی 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 8-9:30 201 هفته در میان 3 98/1/17 کلیه گرایش ها  
138_20_12 كليات فلسفه اسلامي 1 عادی فاطمه دانایی 69 پنج شنبه 7:30-9:30 204 هفته در میان 6 97/12/9 کلیه گرایش ها 98/1/29
140_20_12 قرائت ودرك متون عربي 1 عادی فاطمه رسا 69 یکشنبه 15:30-17:30 201 هفته در میان 2 98/1/25 کلیه گرایش ها  
025_20_12 زبان تخصصي 2 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 سه شنبه 9:30-11:30 201 هفته در میان 4 97/12/14 کلیه گرایش ها 98/1/20
023_20_12 مبادي فقه واصول 1 عادی  لیلا مهرابی راد 69 دوشنبه 7:30-9:30 201 هفته در میان 6 97/12/13 کلیه گرایش ها 98/1/19
137_20_12 آشنايي بافقه 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 دوشنبه 7:30-9:30 201 هفته در میان 6 97/12/6 کلیه گرایش ها 98/1/26
085_20_12 حقوق جزاي عمومي اسلامي 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 دوشنبه 9:30-11:30 201 هفته در میان 6 97/12/6 کلیه گرایش ها 98/1/26
136_20_12 روش تحقيق درعلوم اسلامي 1 عادی محدثه برهانی نژاد 69 سه شنبه 9:30-11:30 201 هفته در میان 6 97/12/7 کلیه گرایش ها 98/1/27
285_20_12 تاريخ تحليلي صدراسلام 1 عادی محمد ابراهیمی 69 در حد میان ترم           کلیه گرایش ها  
134_20_12 نحوكاربردي 2 1 عادی منصوره بکایی 69 شنبه 9:30-11:30 201 هفته در میان 6 97/12/4 کلیه گرایش ها 98/1/24
133_20_12 نحوكاربردي 1 1 عادی منصوره بکایی 69 در حد میان ترم           کلیه گرایش ها  
131_20_12 صرف1 1 عادی منصوره بکایی 69 در حد میان ترم           کلیه گرایش ها  
135_20_12 نحوكاربردي 3 1 عادی منصوره بکایی 69 در حد میان ترم           کلیه گرایش ها  
141_20_12 نحوكاربردي 4 1 عادی منصوره بکایی 69 شنبه 11:30-13:30 201 هفته در میان 2 98/1/24 کلیه گرایش ها  
018_20_12 زبان تخصصي 1 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 9:30-11:30 201 هفته در میان 3 97/12/15 کلیه گرایش ها 98/1/21
132_20_12 صرف 2 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 9:30-11:30 201 هفته در میان 6 97/12/8 کلیه گرایش ها 98/1/28
12-12-354 زبان تخصصی 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 9:30-11:30 201 هفته در میان 3 97/12/15 کلیه گرایش ها 98/1/21
037_20_12 آشنايي بااديان بزرگ 1 عادی مهدی طبرسی 69 دوشنبه 15:30-17:30 201 هفته در میان 4 97/12/6 کلیه گرایش ها 98/1/26
235_20_12 حقوق تجارت 2 1 عادی زهره الله وردی 69 شنبه 9:30-11:30 201 هفته در میان 4 97/12/11 فقه و مبانی حقوق اسلامی 98/1/17
239_20_12 حقوق ثبت 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 سه شنبه 7:30-9:30 201 هفته در میان 4 97/12/14 فقه و مبانی حقوق اسلامی 98/1/20
572_20_12 فقه 4 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 سه شنبه 11:30-13:30 201 هفته در میان 4 97/12/7 فقه و مبانی حقوق اسلامی 98/1/27
234_20_12 آيين دادرسي مدني 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 دوشنبه 9:30-11:30 201 هفته در میان 4 97/12/13 فقه و مبانی حقوق اسلامی 98/1/19
463_20_12 زبان تخصصي 3 (فقه) 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 سه شنبه 9:30-11:30 201 هفته در میان 2 98/1/27 فقه و مبانی حقوق اسلامی  
231_20_12 آيات الاحكام 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 در حد میان ترم           فقه و مبانی حقوق اسلامی  
283_20_12 فقه 6 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 سه شنبه 11:30-13:30 201 هفته در میان 2 98/1/20 فقه و مبانی حقوق اسلامی  
233_20_12 فقه تطبيقي 1 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 دوشنبه 11:30-13:30 201 هفته در میان 2 98/1/19 فقه و مبانی حقوق اسلامی  
240_20_12 فقه تطبيقي 2 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 دوشنبه 11:30-13:30 201 هفته در میان 2 98/1./26 فقه و مبانی حقوق اسلامی  
12-20-087 اصول فقه 2 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 در حد میان ترم           فقه و مبانی حقوق اسلامی  
570_20_12 فقه 2 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 در حد میان ترم           فقه و مبانی حقوق اسلامی  
227_20_12 قواعدفقه 2 1 عادی محمد ابراهیمی 69 دوشنبه 11:30-13:30 201 هفته در میان 3 97/12/13 فقه و مبانی حقوق اسلامی 98/1/19
232_20_12 حقوق تجارت 1 1 عادی محمد ابراهیمی 69 در حد میان ترم           فقه و مبانی حقوق اسلامی  
12-20-229 تاریخ فقه و فقها 1 عادی محمد ابراهیمی 69 در حد میان ترم           فقه و مبانی حقوق اسلامی  
225_20_12 قواعدفقه 1 1 عادی محمد ابراهیمی 69 در حد میان ترم           فقه و مبانی حقوق اسلامی  
237_20_12 فقه 5 1 عادی منصوره بکایی 69 شنبه 11:30-13:30 201 هفته در میان 4 97/12/4 فقه و مبانی حقوق اسلامی 98/1/24
236_20_12 حقوق كار 1 عادی منصوره بکایی 69 شنبه 11:30-13:30 201 هفته در میان 2 97/12/11 فقه و مبانی حقوق اسلامی 98/1/17
284_20_12 فلسفه فقه 1 عادی منصوره بکایی 69 شنبه 8-9:30 201 هفته در میان 3 97/12/11 فقه و مبانی حقوق اسلامی 98/1/17
569_20_12 فقه 1 1 عادی منصوره بکایی 69 در حد میان ترم           فقه و مبانی حقوق اسلامی  
571_20_12 فقه 3 1 عادی منصوره بکایی 69 . 8-9:30 201 هفته در میان 2 98/1/31 فقه و مبانی حقوق اسلامی  
238_20_12 آيين دادرسي كيفري 1 عادی منصوره بکایی 69 شنبه 8-9:30 201 هفته در میان 2 98/1/24 فقه و مبانی حقوق اسلامی  
12-20-079 اصول فقه 1 1 عادی منصوره بکایی 69 در حد میان ترم           فقه و مبانی حقوق اسلامی  
228_20_12 مباحثي ازحقوق مدني (قواعدعمومي قراردادها) 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 11:30-13:30 201 هفته در میان 4 97/12/8 فقه و مبانی حقوق اسلامی 98/1/28
12-20-281 حقوق بین الملل عمومی و خصوصی 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 11:30-13:30 201 هفته در میان 3 97/12/15 فقه و مبانی حقوق اسلامی 98/1/21
077_20_12 حقوق جزاي خصوصي اسلام 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 7:30-9:30 201 هفته در میان 4 97/12/15 فقه و مبانی حقوق اسلامی 98/1/21
12-20-230 اصول فقه 3 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 7:30-9:30 201 هفته در میان 4 97/12/8 فقه و مبانی حقوق اسلامی 98/1/28
093_20_12 كليات حقوق 1 عادی منصوره بکایی  69 در حد میان ترم           فقه و مبانی حقوق اسلامی  
092_20_12 حقوق تطبيقي 1 عادی مهدیه میر حبیبی  69 شنبه 15:30-17:30 201 هفته در میان 4 97/12/11 فقه و مبانی حقوق اسلامی 98/1/17
12-20-813 تاریخ کتابت قرآن و قرائات 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 9:30-11:30 223 هفته در میان 2 98/1/24 علوم قرآن و حدیث ورودی 95 و بعد  
12-20-814 ماخذ شناسی تفاسیر قرآن 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 9:30-11:30 223 هفته در میان 2 98/1/24 علوم قرآن و حدیث ورودی 95 و بعد  
12-20-822 تفسیر موضوعی  قرآن 1 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 9:30-11:30 201 هفته در میان 2 98/1/17 علوم قرآن و حدیث ورودی 95 و بعد  
12-20-820 تفسیر ترتیبی قرآن 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 در حد میان ترم           علوم قرآن و حدیث ورودی 95 و بعد  
12-20-735 تاریخ تحلیلی اسلام 1 عادی محمد ابراهیمی 69 در حد میان ترم           علوم قرآن و حدیث ورودی 95 و بعد  
189_20_12 تفسيرترتيبي قرآن كريم 4 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 80-9:30 201 هفته در میان 2 98/1/24 علوم قرآن و حدیث  
12-20-821 علوم بلاغی و زیباشناختی قرآن  1 عادی طاهره اسلامی 69 در حد میان ترم           علوم قرآن و حدیث  
12-20-819 قرائت و ترجمه متون تخصصی 1 1 عادی طاهره اسلامی 69 در حد میان ترم           علوم قرآن و حدیث  
12-20-057 فقه الحديث 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 در حد میان ترم           علوم قرآن و حدیث  
182_20_12 اهل البيت درقرآن وحديث 1 عادی طاهره اسلامی 69 در حد میان ترم           علوم قرآن و حدیث  
199_20_12 شناخت ادعيه اهل بيت (ع ) 1 عادی طاهره اسلامی 69 در حد میان ترم           علوم قرآن و حدیث  
195_20_12 بلاغت قرآن كريم 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 در حد میان ترم           علوم قرآن و حدیث  
12-20-737 آشنایی با ادیان بزرگ و کتب آسمانی 1 عادی مهدی طبرسی 69 دوشنبه 15:30-17:30 201 هفته در میان 4 97/12/6 علوم قرآن 95 به بعد 98/1/26