کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  روز تشکیل ساعت تشکیل محل تشکیل نظام هفتگی تعدادجلسات تاریخ شروع رشته
158_20_12 اديان ابتدايي وقديم 1 الکترونیکی   69             ادیان و عرفان
157_20_12 اديان ايران پيش ازاسلام 2 1 الکترونیکی   69             ادیان و عرفان
160_20_12 اديان هند1 1 الکترونیکی   69             ادیان و عرفان
169_20_12 آشنايي باسنت هاي عرفاني غيراسلامي 1 الکترونیکی   69             ادیان و عرفان
151_20_12 آشنايي باكليات علم كلام 1 الکترونیکی   69             ادیان و عرفان
147_20_12 تاريخ تصوف 1 1 الکترونیکی   69             ادیان و عرفان
166_20_12 تاريخ فرق اسلامي 2 1 الکترونیکی   69             ادیان و عرفان
171_20_12 دين بودا 1 الکترونیکی   69             ادیان و عرفان
156_20_12 متون ديني به زبان خارجي 2 1 الکترونیکی   69             ادیان و عرفان
159_20_12 متون ديني به زبان خارجي 3 1 الکترونیکی   69             ادیان و عرفان
167_20_12 متون عرفاني به زبان خارجي 1 1 الکترونیکی   69             ادیان و عرفان
170_20_12 متون عرفاني به زبان خارجي 2 1 الکترونیکی   69             ادیان و عرفان
163_20_12 متون عرفاني عربي 1 1 الکترونیکی   69             ادیان و عرفان
165_20_12 متون عرفاني عربي 2 1 الکترونیکی   69             ادیان و عرفان
12-20-272 پژوهش در موضوعات منتخب 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
1220248 تاریخ اسلام از آغاز خلافت عباسی تا سقوط بغداد 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
12-20-255 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
257_20_12 تاريخ تشكيلات اسلامي 2  1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
010_29_12 تاريخ تشيع 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
278_20_12 تاريخ صفويه 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
256_20_12 تاريخ علوم دراسلام 2 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
261_20_12 تاريخ علوم دراسلام 3 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
242_20_12 تاريخ نگاري دراسلام 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
265_20_12 جامعه شناسي تاريخي 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
269_20_12 خطوطوكتيبه هاي اسلامي 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
043_20_12 زبان تخصصي 3 (تاریخ فرهنگ ملل) 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
245_20_12 شناخت منابع تاريخ فرهنگ تمدن اسلامی 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
12-20-275 فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهای غیر مسلمان 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
246_20_12 كليات فرهنگ وتمدن اسلامي 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
276_20_12 متون تاريخي وجغرافيايي به زبان عربي 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
268_20_12 وضع كنوني جهان اسلام 2 1 الکترونیکی   69             تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
182_20_12 اهل البيت درقرآن وحديث 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
195_20_12 بلاغت قرآن كريم 2 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
198_20_12 تاثيرقرآن درپيدايش علوم زبان عربي 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
12-20-745 تاریخ حدیث 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
099_20_12 تاريخ تفسيرقرآن كريم 1 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
105_20_12 تاريخ تفسيرقرآن كريم 2 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
102_20_12 تاريخ حديث 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
12-20-822 تفسیر موضوعی قرآن 1 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
177_20_12 تفسيرترتيبي قرآن كريم 1 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
185_20_12 تفسيرترتيبي قرآن كريم 3 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
189_20_12 تفسيرترتيبي قرآن كريم 4 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
194_20_12 تفسيرموضوعي قرآن كريم 2 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
196_20_12 جوامع حديثي 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
12-20-742 روش تحقيق درعلوم قرآن و حدیث 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
12-12-354 زبان تخصصی 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
12-20-830 شناخت نهج البلاغه 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
188_20_12 شناخت نهج البلاغه 1  1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
192_20_12 شناخت نهج البلاغه 2 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
12-20-732 صرف کاربردی 1 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
190_20_12 علوم قرآني 4 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
12-20-816 فقه الحدیث 1 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
12-20-824 فقه الحدیث 2 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
197_20_12 قرآن وخاورشناسان 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
12-20-823 ماخذ شناسی حدیث 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
183_20_12 مباني نقدوفهم حديث 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
12-20-812 مصطلح الحدیث 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
178_20_12 مفردات قرآن كريم 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
12-20-733 نحو کاربردی 1 1 الکترونیکی   69             علوم قرآن و حدیث
193_20_12 بلاغت قرآن كريم 1 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 2 96/11/28 علوم قرآن و حدیث
181_20_12 تفسيرترتيبي قرآن كريم 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 2 96/12/5 علوم قرآن و حدیث
191_20_12 تفسيرموضوعي قرآن كريم 1 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 2 96/11/28 علوم قرآن و حدیث
464_20_12 زبان تخصصي 3 (علوم قرآن و حدیث) 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 13:30-15:30 222 هفته در میان 2 96/12/5 علوم قرآن و حدیث
12-20-744 علوم قرآنی 1 1 عادی عاطفه بیرامی پور 69 سه شنبه 9:30-11:30 222 هفته در میان 2 97/1/21 علوم قرآن و حدیث
184_20_12 علوم قرآني 3 1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه 13:30-15:30 222 هفته در میان 2 97/1/19 علوم قرآن و حدیث
057_20_12 فقه الحديث 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 2 96/12/5 علوم قرآن و حدیث
186_20_12 قرائت ودرك متون تفسيري 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 13:30-15:30 222 هفته در میان 2 96/11/28 علوم قرآن و حدیث
179_20_12 مكاتب وروشهاي تفسيرقرآن كريم 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه 13:30-15:30 222 هفته در میان 2 97/1/26 علوم قرآن و حدیث
12-20-180 علوم قرآنی2 1 عادی طاهره اسلامی 69 در حد میان ترم           علوم قرآن و حدیث
12-20-741 رایانه و فضای مجازی 1 عادی طاهره اسلامی 69 در حد میان ترم           علوم قرآن و حدیث
12-20-743 کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 1 1 عادی طاهره اسلامی 69 در حد میان ترم           علوم قرآن و حدیث
079_20_12 اصول فقه 1 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 8-9:30 106 هفته در میان 6 96/12/9 فقه و مبانی حقوق اسلامی
087_20_12 اصول فقه 2 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 سه شنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 6 96/12/8 فقه و مبانی حقوق اسلامی
230_20_12 اصول فقه 3 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 6 96/12/9 فقه و مبانی حقوق اسلامی
282_20_12 اصول فقه 4 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 سه شنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 6 96/12/8 فقه و مبانی حقوق اسلامی
231_20_12 آيات الاحكام 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 یکشنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 4 96/12/6 فقه و مبانی حقوق اسلامی
234_20_12 آيين دادرسي  1 عادی منصوره ارجمندی 69 چهارشنبه 11:30-13:30 222 هفته در میان 3 96/12/9 فقه و مبانی حقوق اسلامی
238_20_12 آيين دادرسي كيفري 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 9:30-11:30 222 هفته در میان 6 96/12/2 فقه و مبانی حقوق اسلامی
229_20_12 تاريخ فقه وفقها 1 عادی منصوره ارجمندی 69 در حد میان ترم           فقه و مبانی حقوق اسلامی
281_20_12 حقوق بين المللي عمومي وخصوصي 1 عادی منصوره بکایی 69 دوشنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 5 96/11/30 فقه و مبانی حقوق اسلامی
232_20_12 حقوق تجارت 1 1 عادی منصوره ارجمندی 69 سه شنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 6 96/12/15 فقه و مبانی حقوق اسلامی
235_20_12 حقوق تجارت 2 1 عادی منصوره ارجمندی 69 سه شنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 6 96/12/15 فقه و مبانی حقوق اسلامی
092_20_12 حقوق تطبيقي 1 عادی منصوره ارجمندی 69 چهارشنبه 13:30-15:30 106 هفته در میان 2 97/1/22 فقه و مبانی حقوق اسلامی
239_20_12 حقوق ثبت 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 یکشنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 6 96/12/13 فقه و مبانی حقوق اسلامی
077_20_12 حقوق جزاي خصوصي اسلام 1 عادی منصوره بکایی 69 سه شنبه 8-9:30 222 هفته در میان 6 96/12/8 فقه و مبانی حقوق اسلامی
085_20_12 حقوق جزاي عمومي اسلامي 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 دوشنبه 9:30-11:30 222 هفته در میان 5 96/12/14 فقه و مبانی حقوق اسلامی
236_20_12 حقوق كار 1 عادی مریم حاج خلیلی 69 چهارشنبه 15:30-17:30 106 هفته در میان 2 96/12/2 فقه و مبانی حقوق اسلامی
463_20_12 زبان تخصصي 3 (فقه) 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 سه شنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 4 96/12/8 فقه و مبانی حقوق اسلامی
569_20_12 فقه 1 1 عادی طیبه ترکپور 69 یکشنبه 13:30-15:30 106 هفته در میان 3 96/11/29 فقه و مبانی حقوق اسلامی
570_20_12 فقه 2 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 دوشنبه 7:30-9:30 222 هفته در میان 4 96/12/7 فقه و مبانی حقوق اسلامی
571_20_12 فقه 3 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 3 96/12/2 فقه و مبانی حقوق اسلامی
572_20_12 فقه 4 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 دوشنبه 7:30-9:30 222 هفته در میان 4 96/12/14 فقه و مبانی حقوق اسلامی
237_20_12 فقه 5 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 8-9:30 222 هفته در میان 4 96/12/2 فقه و مبانی حقوق اسلامی
283_20_12 فقه 6 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 سه شنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 3 96/12/15 فقه و مبانی حقوق اسلامی
233_20_12 فقه تطبيقي 1 1 عادی صدیقه رشیدی 69 شنبه 9:30-11:30 222 هفته در میان 4 96/11/28 فقه و مبانی حقوق اسلامی
240_20_12 فقه تطبيقي 2 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 دوشنبه 9:30-11:30 222 هفته در میان 2 97/1/20 فقه و مبانی حقوق اسلامی
284_20_12 فلسفه فقه 1 عادی زهره الله وردی 69 شنبه 15:30-17:30 106 هفته در میان 2 96/12/5 فقه و مبانی حقوق اسلامی
225_20_12 قواعدفقه 1 1 عادی منصوره ارجمندی 69 چهارشنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 4 96/12/2 فقه و مبانی حقوق اسلامی
227_20_12 قواعدفقه 2 1 عادی منصوره ارجمندی 69 چهارشنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 4 96/12/2 فقه و مبانی حقوق اسلامی
093_20_12 كليات حقوق 1 عادی منصوره بکایی  69 چهارشنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 3 96/12/9 فقه و مبانی حقوق اسلامی
228_20_12 مباحثي ازحقوق مدني (قواعدعمومي قراردادها) 1 عادی منصوره بکایی 69 سه شنبه 8-9:30 222 هفته در میان 6 96/12/15 فقه و مبانی حقوق اسلامی
116_20_12 تاريخ فلسفه غرب 2 1 الکترونیکی   69             فلسفه و کلام
12-20-207 حکمت متعالیه 3 1 الکترونیکی   69             فلسفه و کلام
12-20=211 حکمت متعالیه 4 1 الکترونیکی   69             فلسفه و کلام
214_20_12 حكمت اشراق 1 1 الکترونیکی   69             فلسفه و کلام
201_20_12 حكمت متعاليه 2  1 الکترونیکی   69             فلسفه و کلام
462_20_12 زبان تخصصي 3 (فلسفه و کلام) 1 الکترونیکی   69             فلسفه و کلام
202_20_12 زبان تخصصي 4(فلسفه و کلام) 1 الکترونیکی   69             فلسفه و کلام
209_20_12 فلسفه اخلاق 1 الکترونیکی   69             فلسفه و کلام
220_20_12 فلسفه علم 1 الکترونیکی   69             فلسفه و کلام
217_20_12 فلسفه معاصر 1 الکترونیکی   69             فلسفه و کلام
12-20-218 مسائل كلامي جديد2 1 الکترونیکی                 فلسفه و کلام
12-20-759 نحو 2 1 الکترونیکی                 فلسفه و کلام
145_20_12 آشنايي باتاريخ وروشهاي تفسيرقرآن 1 الکترونیکی   69             کلیه گرایش ها
132_20_12 صرف 2 1 الکترونیکی   69             کلیه گرایش ها
12-20-734 کلام اسلامی 1 الکترونیکی                 کلیه گرایش ها
144_20_12 كليات عرفان اسلامي 1 الکترونیکی   69             کلیه گرایش ها
023_20_12 مبادي فقه واصول 1 الکترونیکی   69             کلیه گرایش ها
12-20-736 منطق 1 الکترونیکی                 کلیه گرایش ها
019_20_12 منطق 1  1 الکترونیکی   69             کلیه گرایش ها
12-20-280 منطق 4 1 الکترونیکی                 کلیه گرایش ها
133_20_12 نحوكاربردي 1 1 الکترونیکی   69             کلیه گرایش ها
135_20_12 نحوكاربردي 3 1 الکترونیکی   69             کلیه گرایش ها
037_20_12 آشنايي بااديان بزرگ 1 عادی مهدی طبرسی 69 دوشنبه 15:30-17:30 106 هفته در میان 3 96/11/30 کلیه گرایش ها
139_20_12 آشنايي باعلوم قرآن وحديث 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 3 96/11/28 کلیه گرایش ها
137_20_12 آشنايي بافقه 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 در حد میان ترم           کلیه گرایش ها
285_20_12 تاريخ تحليلي صدراسلام 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 یکشنبه 11:30-13:30 222 هفته در میان 3 97/1/19 کلیه گرایش ها
136_20_12 روش تحقيق درعلوم اسلامي 1 عادی محدثه برهانی نژاد 69 سه شنبه 9:30-11:30 222 هفته در میان 4 96/12/15 کلیه گرایش ها
018_20_12 زبان تخصصي 1 1 عادی منصوره بکایی 69 دوشنبه 8-9:30 106 هفته در میان 5 96/12/7 کلیه گرایش ها
025_20_12 زبان تخصصي 2 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 یکشنبه 9:30:11:30 106 هفته در میان 6 96/12/6 کلیه گرایش ها
143_20_12 سيري درنهج البلاغه  1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 4 96/12/5 کلیه گرایش ها
131_20_12 صرف1 1 عادی منصوره بکایی 69 دوشنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 2 96/12/7 کلیه گرایش ها
080_20_12 علوم بلاغي 1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه 7:30-9:30 222 هفته در میان 4 96/11/29 کلیه گرایش ها
140_20_12 قرائت ودرك متون عربي 1 عادی فاطمه رسا 69 یکشنبه 15:30-17:30 106 هفته در میان 6 96/11/29 کلیه گرایش ها
033_20_12 كلام 1 1 عادی حمید رضا فتح نجات 69 شنبه 7:30-9:30 222 هفته در میان 3 96/12/5 کلیه گرایش ها
040_20_12 كلام 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 در حد میان ترم           کلیه گرایش ها
138_20_12 كليات فلسفه اسلامي 1 عادی اسما رضایی زاده 69 شنبه 15:30-17:30 106 هفته در میان 4 96/11/28 کلیه گرایش ها
028_20_12 منطق 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 3 96/12/6 کلیه گرایش ها
142_20_12 مهارتهاي ترجمه 1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه 7:30-9:30 222 هفته در میان 6 96/12/6 کلیه گرایش ها
133_20_12 نحوكاربردي 1 1 عادی منصوره بکایی 69 در حد میان ترم           کلیه گرایش ها
134_20_12 نحوكاربردي 2 1 عادی منصوره بکایی 69 دوشنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 2 96/11/30 کلیه گرایش ها
135_20_12 نحوكاربردي 3 1 عادی منصوره بکایی 69 در حد میان ترم           کلیه گرایش ها
141_20_12 نحوكاربردي 4 1 عادی منصوره بکایی 69 دوشنبه 8-9:30 106 هفته در میان 5 96/11/30 کلیه گرایش ها