کد درس نام درس شماره گروه وضعیت استاد ظرفیت  روز تشکیل ساعت تشکیل محل تشکیل نظام هفتگی تعدادجلسات تاریخ شروع رشته
243_20_12 تاريخ اسلام ازوفات پيامبر تاسقوطبني اميه 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
263_20_12 تاريخ اسلام درشبه قاره هند 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
249_20_12 تاريخ اسلام درمصروشام 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
250_20_12 تاريخ اسلام درمغرب واندلس 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
266_20_12 تاريخ آموزش وپرورش دراسلام 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
252_20_12 تاريخ تشكيلات اسلامي 1 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
257_20_12 تاريخ تشكيلات اسلامي 2  1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
010_29_12 تاريخ تشيع 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
278_20_12 تاريخ صفويه 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
267_20_12 تاريخ عثمانيان 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
254_20_12 تاريخ علوم اسلام 1 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
256_20_12 تاريخ علوم دراسلام 2 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
261_20_12 تاريخ علوم دراسلام 3 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
242_20_12 تاريخ نگاري دراسلام 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
247_20_12 تاريخ هنرهاي اسلامي 1 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
251_20_12 تاريخ هنرهاي اسلامي 2 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
265_20_12 جامعه شناسي تاريخي 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
277-20-12 جغرافياي تاريخي اسلام 1 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
264_20_12 جغرافياي تاريخي اسلام 2 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
245_20_12 شناخت منابع تاريخ فرهنگ تمدن اسلامی 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
275_20_12 فرهنگ وتمدن مسلمانان دركشورهاي غيرمسلمان 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
244_20_12 متون تاريخي وجغرافيايي به زبان فارسي 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
258_20_12 مطالعات اسلامي درغرب 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
262_20_12 وضع كنوني جهان اسلام 1 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
268_20_12 وضع كنوني جهان اسلام 2 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
246_20_12 كليات فرهنگ وتمدن اسلامي 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
276_20_12 متون تاريخي وجغرافيايي به زبان عربي 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
279_20_12 جهان اسلام غرب واستعمار 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
269_20_12 خطوطوكتيبه هاي اسلامي 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
043_20_12 زبان تخصصي 3 (تاریخ فرهنگ ملل) 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
246_20_12 كليات فرهنگ وتمدن اسلامي 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
276_20_12 متون تاريخي وجغرافيايي به زبان عربي 1 عادی فخری زنگی آبادی 69   در حد میان ترم         تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی
198_20_12 تاثيرقرآن درپيدايش علوم زبان عربي 1 عادی علیرضا حیدری 69 سه شنبه 7:30-9:30 222 هفته در میان 2 96/7/11 علوم قرآن و حدیث
098_20_12 تاريخ قرآن 2 1 عادی علیرضا حیدری 69 سه شنبه 9:30-11:30 222 هفته در میان 2 96/7/11 علوم قرآن و حدیث
196_20_12 جوامع حديثي 1 عادی علیرضا حیدری 69 سه شنبه 9:30-11:30 222 هفته در میان 2 96/7/18 علوم قرآن و حدیث
175_20_12 مكاتب وروشهاي تفسيرقرآن كريم 1 1 عادی علیرضا حیدری 69 سه شنبه 7:30-9:30 222 هفته در میان 2 96/7/18 علوم قرآن و حدیث
177_20_12 تفسيرترتيبي قرآن كريم 1 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 3 96/7/22 علوم قرآن و حدیث
189_20_12 تفسيرترتيبي قرآن كريم 4 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 2 96/7/22 علوم قرآن و حدیث
192_20_12 شناخت نهج البلاغه 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 2 96/7/15 علوم قرآن و حدیث
180_20_12 علوم قرآني 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 2 96/7/22 علوم قرآن و حدیث
184_20_12 علوم قرآني 3 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 2 96/7/15 علوم قرآن و حدیث
190_20_12 علوم قرآني 4 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 13:30-15:30 106 هفته در میان 2 96/7/15 علوم قرآن و حدیث
197_20_12 قرآن وخاورشناسان 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 2 96/7/15 علوم قرآن و حدیث
178_20_12 مفردات قرآن كريم 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 13:30-15:30 106 هفته در میان 2 96/7/22 علوم قرآن و حدیث
195_20_12 بلاغت قرآن كريم 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 2 96/8/20 علوم قرآن و حدیث
191_20_12 تفسيرموضوعي قرآن كريم 1 1 عادی طاهره اسلامی 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
194_20_12 تفسيرموضوعي قرآن كريم 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 2 96/8/13 علوم قرآن و حدیث
097_20_12 درايه الحديث 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 2 96/8/13 علوم قرآن و حدیث
176_20_12 علوم قرآني 1 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 2 96/8/13 علوم قرآن و حدیث
053_20_12 فقه الحديث 1 1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه 9:30-11:30 222 هفته در میان 2 96/7/16 علوم قرآن و حدیث
182_20_12 اهل البيت درقرآن وحديث 1 عادی طاهره اسلامی 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
193_20_12 بلاغت قرآن كريم 1 1 عادی طاهره اسلامی 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
102_20_12 تاريخ حديث 1 عادی طاهره اسلامی 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
181_20_12 تفسيرترتيبي قرآن كريم 2 1 عادی طاهره اسلامی 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
185_20_12 تفسيرترتيبي قرآن كريم 3 1 عادی طاهره اسلامی 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
199_20_12 شناخت ادعيه اهل بيت (ع ) 1 عادی طاهره اسلامی 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
188_20_12 شناخت نهج البلاغه 1  1 عادی طاهره اسلامی 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
057_20_12 فقه الحديث 2 1 عادی طاهره اسلامی 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
187_20_12 كليات علم رجال 1 عادی طاهره اسلامی 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
464_20_12 زبان تخصصي 3 (علوم قرآن و حدیث) 1 عادی طاهره اسلامی 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
099_20_12 تاريخ تفسيرقرآن كريم 1 1 عادی علیرضا حیدری 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
105_20_12 تاريخ تفسيرقرآن كريم 2 1 عادی علیرضا حیدری 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
186_20_12 قرائت ودرك متون تفسيري 1 عادی علیرضا حیدری 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
183_20_12 مباني نقدوفهم حديث 1 عادی علیرضا حیدری 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
179_20_12 مكاتب وروشهاي تفسيرقرآن كريم 2 1 عادی علیرضا حیدری 69   در حد میان ترم         علوم قرآن و حدیث
284_20_12 فلسفه فقه 1 عادی رویا محمدی 69 پنج شنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 5 96/7/27 فقه و مبانی حقوق اسلامی
238_20_12 آيين دادرسي كيفري 1 عادی محمود مددنیا 69 پنج شنبه 13:30-15:30 106 هفته در میان 6 96/7/27 فقه و مبانی حقوق اسلامی
234_20_12 آيين دادرسي مدني 1 عادی محمود مددنیا 69 پنج شنبه 13:30-15:30 106 هفته در میان 6 96/7/20 فقه و مبانی حقوق اسلامی
236_20_12 حقوق كار 1 عادی مریم حاج خلیلی 69 چهارشنبه 15:30-17:30 106 هفته در میان 2 96/7/26 فقه و مبانی حقوق اسلامی
079_20_12 اصول فقه 1 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 8-9:30 106 هفته در میان 4 96/7/26 فقه و مبانی حقوق اسلامی
230_20_12 اصول فقه 3 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 7 96/7/26 فقه و مبانی حقوق اسلامی
571_20_12 فقه 3 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 5 96/7/19 فقه و مبانی حقوق اسلامی
092_20_12 حقوق تطبيقي 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 دوشنبه 11:30-13:30 106 هر هفته 5 96/7/24 فقه و مبانی حقوق اسلامی
463_20_12 زبان تخصصي 3 (فقه) 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 دوشنبه 9:30-11:30 106 هر هفته 6 96/7/24 فقه و مبانی حقوق اسلامی
281_20_12 حقوق بين المللي عمومي وخصوصي 1 عادی منصوره بکایی 69 دوشنبه 11:30-13:30 222 هفته در میان 6 96/7/24 فقه و مبانی حقوق اسلامی
077_20_12 حقوق جزاي خصوصي اسلام 1 عادی منصوره بکایی 69 دوشنبه 11:30-13:30 222 هفته در میان 3 96/7/17 فقه و مبانی حقوق اسلامی
569_20_12 فقه 1 1 عادی منصوره بکایی 69 دوشنبه 9:30-11:30 222 هفته در میان 3 96/7/24 فقه و مبانی حقوق اسلامی
237_20_12 فقه 5 1 عادی منصوره بکایی 69 دوشنبه 9:30-11:30 222 هفته در میان 2 96/7/17 فقه و مبانی حقوق اسلامی
093_20_12 كليات حقوق 1 عادی حمیده محمودی 69 سه شنبه 13:30-15:30 106 هفته در میان 6 96/7/25 فقه و مبانی حقوق اسلامی
087_20_12 اصول فقه 2 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 سه شنبه 7:30-9:30 106 هر هفته 8 96/7/25 فقه و مبانی حقوق اسلامی
283_20_12 فقه 6 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 سه شنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 4 96/7/25 فقه و مبانی حقوق اسلامی
229_20_12 تاريخ فقه وفقها 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 سه شنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 6 96/7/25 فقه و مبانی حقوق اسلامی
232_20_12 حقوق تجارت 1 1 عادی منصوره بکایی 69 سه شنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 6 96/7/25 فقه و مبانی حقوق اسلامی
235_20_12 حقوق تجارت 2 1 عادی منصوره بکایی 69 سه شنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 6 96/7/18 فقه و مبانی حقوق اسلامی
231_20_12 آيات الاحكام 1 عادی زهره الله وردی 69 شنبه 15:30-17:30 106 هفته در میان 2 96/7/15 فقه و مبانی حقوق اسلامی
239_20_12 حقوق ثبت 1 عادی زهره الله وردی 69 شنبه 15:30-17:30 106 هفته در میان 4 96/7/22 فقه و مبانی حقوق اسلامی
233_20_12 فقه تطبيقي 1 1 عادی صدیقه رشیدی 69 شنبه 9:30-11:30 222 هفته در میان 5 96/7/15 فقه و مبانی حقوق اسلامی
240_20_12 فقه تطبيقي 2 1 عادی صدیقه رشیدی 69 شنبه  11:30-13:30 222 هفته در میان 6 96/7/15 فقه و مبانی حقوق اسلامی
228_20_12 مباحثي ازحقوق مدني (قواعدعمومي قراردادها) 1 عادی طیبه ترکپور 69 یکشنبه 15:30-17:30 106 هفته در میان 5 96/7/16 فقه و مبانی حقوق اسلامی
282_20_12 اصول فقه 4 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 یکشنبه 7:30-9:30 106 هر هفته 10 96/7/23 فقه و مبانی حقوق اسلامی
085_20_12 حقوق جزاي عمومي اسلامي 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 یکشنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 3 96/7/23 فقه و مبانی حقوق اسلامی
570_20_12 فقه 2 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 یکشنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 2 96/7/16 فقه و مبانی حقوق اسلامی
227_20_12 قواعدفقه 2 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 یکشنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 3 96/8/21 فقه و مبانی حقوق اسلامی
572_20_12 فقه 4 1 عادی لیلا مهرابی راد 69   در حد میان ترم         فقه و مبانی حقوق اسلامی
225_20_12 قواعدفقه 1 1 عادی لیلا مهرابی راد 69   در حد میان ترم         فقه و مبانی حقوق اسلامی
173_20_12 فلسفه دين 1 عادی معصومه سالاری  69 پنج شنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 2 96/7/27 فلسفه و کلام
113_20_12 تاريخ فلسفه اسلامي 1 1 عادی معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
208_20_12 تاريخ فلسفه اسلامي 3 1 عادی معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
214_20_12 حكمت اشراق 1 1 عادی معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
222_20_12 حكمت اشراق 2 1 عادی معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
201_20_12 حكمت متعاليه 2  1   معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
203_20_12 حكمت مشاء 1 1   معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
462_20_12 زبان تخصصي 3 (فلسفه و کلام) 1   معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
202_20_12 زبان تخصصي 4(فلسفه و کلام) 1   معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
223_20_12 عرفان نظري 2 1   معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
209_20_12 فلسفه اخلاق 1   معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
219_20_12 فلسفه تطبيقي 1   معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
220_20_12 فلسفه علم 1   معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
217_20_12 فلسفه معاصر 1   معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
123_20_12 كلام 3(تخصصي ) 1   معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
212_20_12 مسائل كلامي جديد1 1   معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
205_20_12 تاريخ فلسفه غرب 1 1   معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
116_20_12 تاريخ فلسفه غرب 2 1   معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
461_20_12 منطق 2  1   معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
221_20_12 منطق جديد2 1   معصومه سالاری  69   در حد میان ترم         فلسفه و کلام
033_20_12 كلام 1 1 عادی معصومه سالاری  69 پنج شنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 6 96/7/20 کلیه گرایش ها
285_20_12 تاريخ تحليلي صدراسلام 1 عادی عاطفه بیرامی 69 چهارشنبه 9:30-11:30 222 هفته در میان 6 96/7/26 کلیه گرایش ها
142_20_12 مهارتهاي ترجمه 1 عادی ملیحه امیر محمدی 69 چهارشنبه 15:30-17:30 106 هفته در میان 5 96/7/19 کلیه گرایش ها
018_20_12 زبان تخصصي 1 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 8-9:30 106 هفته در میان 6 96/7/19 کلیه گرایش ها
135_20_12 نحوكاربردي 3 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 7 96/7/26 کلیه گرایش ها
141_20_12 نحوكاربردي 4 1 عادی منصوره بکایی 69 چهارشنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 9 96/7/19 کلیه گرایش ها
025_20_12 زبان تخصصي 2 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 دوشنبه 7:30-9:30 106 هفته در میان 6 96/7/17 کلیه گرایش ها
131_20_12 صرف1 1 عادی منصوره بکایی 45 دوشنبه 8-9:30 222 هفته در میان 6 96/7/24 کلیه گرایش ها
133_20_12 نحوكاربردي 1 1 عادی منصوره بکایی 50 دوشنبه 8-9:30 222 هفته در میان 9 96/7/17 کلیه گرایش ها
037_20_12 آشنايي بااديان بزرگ 1 عادی مهدی طبرسی 69 دوشنبه 15:30-17:30 106 هفته در میان 3 96/7/17 کلیه گرایش ها
139_20_12 آشنايي باعلوم قرآن وحديث 1 عادی علیرضا حیدری 69 سه شنبه 11:30-13:30 222 هفته در میان 6 96/7/18 کلیه گرایش ها
137_20_12 آشنايي بافقه 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 سه شنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 5 96/7/18 کلیه گرایش ها
023_20_12 مبادي فقه واصول 1 عادی لیلا مهرابی راد 69 سه شنبه 11:30-13:30 106 هفته در میان 4 96/7/18 کلیه گرایش ها
136_20_12 روش تحقيق درعلوم اسلامي 1 عادی محدثه برهانی نژاد 69 سه شنبه 15:30-17:30 106 هفته در میان 2 96/7/18 کلیه گرایش ها
145_20_12 آشنايي باتاريخ وروشهاي تفسيرقرآن 1 عادی طاهره اسلامی 69 شنبه 9:30-11:30 106 هفته در میان 2 96/8/20 کلیه گرایش ها
144_20_12 كليات عرفان اسلامي 1 عادی معصومه سالاری  69 شنبه 11:30-13:30 214 هفته در میان 4 96/7/15 کلیه گرایش ها
138_20_12 كليات فلسفه اسلامي 1 عادی معصومه سالاری  69 شنبه 11:30-13:30 214 هفته در میان 4 96/7/22 کلیه گرایش ها
143_20_12 سيري درنهج البلاغه  1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه 7:30-9:30 222 هفته در میان 4 96/7/23 کلیه گرایش ها
080_20_12 علوم بلاغي 1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه 7:30-9:30 222 هفته در میان 6 96/7/16 کلیه گرایش ها
028_20_12 منطق 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه 7:30-9:30 222 هفته در میان 4 96/7/23 کلیه گرایش ها
040_20_12 كلام 2 1 عادی طاهره اسلامی 69 یکشنبه 9:30-11:30 222 هفته در میان 2 96/8/14 کلیه گرایش ها
140_20_12 قرائت ودرك متون عربي 1 عادی فاطمه رسا 69 یکشنبه 15:30-17:30 106 هفته در میان 6 96/7/23 کلیه گرایش ها
132_20_12 صرف 2 1 عادی منصوره بکایی 69 یکشنبه 8-9:30 106 هفته در میان 3 96/7/23 کلیه گرایش ها
134_20_12 نحوكاربردي 2 1 عادی منصوره بکایی 69 یکشنبه 8-9:30 106 هفته در میان 3 96/7/16 کلیه گرایش ها
019_20_12 منطق 1  1 عادی نجمه خلیلی 69 یکشنبه 13:30-15:30 106 هفته در میان 5 96/7/16 کلیه گرایش ها