برنامه کلاسی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی نیمسال اول 97-96
کد درس عنوان درس واحد نوع ارائه درس استاد شماره کلاس روز تشکیل کلاس ساعت تشکیل  محل تشکیل  تعداد جلسات تاریخ شروع کلاسها نحوه برگزاری رشته و مقطع تحصیلی
12-11-491 روش های تدریس در آموزش و بهسازی منابع انسانی 2 عادی دکترنسیم سعید 205 سه شنبه 9.5-11.5 ساختمان 1 8 96/7/11 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211490 طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت 2 عادی فرهنگ کرمی پور 209 پنجشنبه 8-9.5 ساختمان 1 8 96/7/13 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211488 مبانی آموزش بزرگسالان 2 عادی دکترنسیم سعید 112 سه شنبه 8-9.5 ساختمان 1 8 96/7/11 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211492 زبان تخصصی  2 عادی دکتر ابوسعیدی 205 سه شنبه 13.5-15.5 ساختمان 1 8 96/8/16 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211493 آمار استنباطی پیشرفته 2 عادی دکتر فرهنگ کرمی پور 209 پنجشنبه 9.5-11.5 ساختمان 1 8 96/7/13 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211494 بهسازی سازمانی 2 عادی دکترسعیده خجسته 209 دوشنبه 9.5-11.5  دفتر کار135 8 96/7/17 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211495 رفتار سازمانی 2 عادی دکترسعیده خجسته 209 دوشنبه 9.5-11.5  دفتر کار135 8 96/7/17 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211496 ارزشیابی دوره های آموزشی 2 عادی دکتر فرهنگ کرمی پور 209 پنجشنبه 13.5-15.5 ساختمان 1 8 96/7/13 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211489 مدیریت منابع انسانی 2 عادی دکتر فرهنگ کرمی پور 209 پنجشنبه 11.5-13.5 ساختمان 1 8 96/7/13 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211489 آموزش و بهسازی منابع انسانی در کشورهای پیشرفته 2 عادی دکتر طاهره اسلامی نژاد 112 چهارشنبه 15.5-17.5 ساختمان 1 8 96/7/12 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211501 روش تحقیق پیشرفته 2 عادی دکترسعیده خجسته 209 چهارشنبه 11.5-13.5 ساختمان 1 8 96/7/5 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211500 کارورزی در اموزش و بهسازی 2 عادی دکترسعیده خجسته 209 دوشنبه 11.5-13.5 ساختمان 2 8 96/7/17 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211499 آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش  2 عادی دکترطاهره اسلامی 112 چهارشنبه 13.5-15.5 ساختمان 1 8 96/7/12 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211502 مطالعه تطبیقی در نظام اموزش عالی 2 عادی دکترطاهره اسلامی 112 چهارشنبه 17.5-19.5 ساختمان 1 8 96/7/12 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211497 مدیریت اموزش و بهسازی منابع انسانی 2 عادی دکترفاطمه ایرانمنش 204 چهارشنبه 8-9.5 ساختمان 1 8 96/7/19 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211503 سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 2 عادی دکترنسیم سعید 209 سه شنبه 11.5-13.5 ساختمان 1 8 96/7/11 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211503 مدیریت منابع انسانی 2 عادی دکترفرهنگ کرمی پور 209 پنجشنبه 11.5-13.5 ساختمان 1 8 96/7/13 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
دروس جبرانی
1115010 كاربرد مقدمات كامپیوتر درمديريت آموزشی 2 عادی مهدیه ضیا عزیزی کارگاه1 شنبه  9.5-11.5 ساختمان 2 5ج ع و8ج ن 96/7/16 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211012 روش های آماری در علوم تربیتی 2 عادی زهرا قنبری 110 شنبه  13.5-15.5 ساختمان 2 16 96/7/15 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211014 روشها و فنون تدریس 3 عادی محمدرضا سلطان زاده 209 چهارشنبه 7.5-9.5 ساختمان 2 6 96/7/19 یک هفته در میان آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211024 اصول مدیریت آموزشی 3 عادی علی بارچی 110 چهارشنبه 13.5-15.5 ساختمان 2 6 96/7/12 یک هفته در میان آموزش و بهسازی منابع انسانی
آدرس ساختمان 1(دانشگاه پیام نورکرمان جنب دانشگاه باهنر)
آدرس ساختمان 2(انتهای بلوار جهاد دانشگاه پیام نورکرمان )