برنامه کلاسی کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی نیمسال دوم 97-96
کد درس عنوان درس واحد نوع ارائه درس استاد شماره کلاس روز تشکیل کلاس ساعت تشکیل  محل تشکیل  تعداد جلسات تاریخ شروع کلاسها نحوه برگزاری رشته و مقطع تحصیلی
1211491 روش های تدریس در آموزش و بهسازی منابع انسانی 2 عادی دکترنسیم سعید 225 سه شنبه 10-11.5 ساختمان 2 8 96/12/8 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211490 طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت 2 عادی دکترفرهنگ کرمی پور 112 پنجشنبه 17.5-19.5 ساختمان 1 8 96/12/10 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211488 مبانی آموزش بزرگسالان 2 عادی دکترنسیم سعید 225 سه شنبه 11.5-13.5 ساختمان 2 8 96/12/8 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211492 زبان تخصصی  2 عادی دکتر نجمه قابلی 205 سه شنبه 9.5-11.5 ساختمان 1 8 96/12/8 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211493 آمار استنباطی پیشرفته 2 عادی دکترفرهنگ کرمی پور 209 پنجشنبه 9.5-11.5 ساختمان 1 8 96/12/10 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211494 بهسازی سازمانی 2 عادی دکتر فرهنگ کرمی پور 209 پنجشنبه 11.5-13.5 ساختمان 1 8 96/12/10 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211495 رفتار سازمانی 2 عادی دکتر فرهنگ کرمی پور 209 پنجشنبه 13.5-15.5 ساختمان 1 8 96/12/10 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211496 ارزشیابی دوره های آموزشی 2 عادی دکتر فرهنگ کرمی پور 209 پنجشنبه 15.5-17.5 ساختمان 1 8 96/12/10 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211489 مدیریت منابع انسانی 2 عادی دکتر فرهنگ کرمی پور   پنجشنبه 17.5-19.5 ساختمان 1 8 96/12/10 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211489 آموزش و بهسازی منابع انسانی در کشورهای پیشرفته 2 عادی دکتر طاهره اسلامی نژاد 205 دوشنبه 17.5-19.5 ساختمان 1 8 96/12/14 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211501 روش تحقیق پیشرفته 2 عادی دکترسعیده خجسته 209 چهارشنبه 11.5-13.5 ساختمان 1 8 96/12/9 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211500 کارورزی در آموزش و بهسازی 2 عادی دکترسعیده خجسته 209 دوشنبه 11.5-13.5 ساختمان 2 8 96/11/30 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211499 آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش و بهسازی 2 عادی دکترطاهره اسلامی 205 دوشنبه 15.5-17.5 ساختمان 1 8 96/12/14 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211502 مطالعه تطبیقی در نظام اموزش عالی 2 عادی دکترطاهره اسلامی 205 دوشنبه 13.5-15.5 ساختمان 1 8 96/12/14 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211497 مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی 2 عادی دکتر فاطمه ایرانمنش 112 چهارشنبه 8-9.5 ساختمان 1 8 96/12/9 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211503 سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 2 عادی دکترنسیم سعید اتاق135هیات علمی یکشنبه 11.5-13.5 ساختمان 2 8 96/12/6 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
دروس جبرانی رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی 
1115010 كاربرد مقدمات كامپیوتر درمديريت آموزشی 2 عادی مهدیه ضیاء عزیزی کارگاه1 شنبه 9.5-11.5 ساختمان 2 10 96/11/28 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211012 روش های آماری در علوم تربیتی(آمار توصیفی) 2 عادی مریم بستان 114 سه شنبه 9.5-11.5 ساختمان 2 10 96/11/24 هرهفته آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211014 روشها و فنون تدریس 3 عادی محمدرضا سلطان زاده 209 سه شنبه 7.5-9.5 ساختمان 2 6 96/12/15 یک هفته در میان آموزش و بهسازی منابع انسانی
1211024 اصول مدیریت آموزشی 3 عادی علی بارچی 110 چهارشنبه 13.5-15.5 ساختمان 2 6 96/11/25 یک هفته در میان آموزش و بهسازی منابع انسانی
آدرس ساختمان 1(دانشگاه پیام نورکرمان جنب دانشگاه باهنر)
آدرس ساختمان 2(انتهای بلوار جهاد دانشگاه پیام نورکرمان )