رشته شماره رشته شماره درس نام درس گروه ظرفیت استاد  کد استاد محل تشکیل کلاس شماره کلاس روز هفته ساعت شروع نظام هفتگی شروع کلاس
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211491 روش های تدریس در آموزش و بهسازی منابع انسانی 1 30 دکترنسیم سعید 469711 پردیس1-ساختمان کلاس ها 135هیات علمی سه شنبه 10-12 هرهفته 97/12/7
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211490 طراحی برنامه های آموزش ضمن خدمت 1 30 دکترفرهنگ کرمی پور 386703 پردیس1-ساختمان کلاس ها A112 پنجشنبه 12-14 هرهفته 97/12/9
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211488 مبانی آموزش بزرگسالان 1 30 دکترنسیم سعید 469711 پردیس1-ساختمان کلاس ها 135هیات علمی سه شنبه 10-12 هرهفته 97/12/7
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211492 زبان تخصصی 1 30 دکترنجمه قابلی 418286 پردیس1-ساختمان کلاس ها A113 چهارشنبه 10-12 هرهفته 97/12/7
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211493 آمار استنباطی پیشرفته 1 30 دکترفرهنگ کرمی پور 386703 پردیس1-ساختمان کلاس ها A113 پنجشنبه 10-12 هرهفته 97/12/9
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211494 بهسازی سازمانی 1 30 دکترآزیتا سلاجقه 386703 پردیس1-ساختمان کلاس ها A112 سه شنبه 4-6 هرهفته 97/12/7
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211495 رفتار سازمانی 1 30 دکترآزیتا سلاجقه 387406 پردیس1-ساختمان کلاس ها A112 سه شنبه 2-4 هرهفته 97/12/7
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211496 ارزشیابی دوره های آموزشی 1 16 دکتر اکبر جدیدی 441295 پردیس1-ساختمان کلاس ها A113 پنجشنبه 14-16 هرهفته 97/12/9
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211489 مدیریت منابع انسانی 1 16 دکتر آزیتا سلاجقه 387406 پردیس1-ساختمان کلاس ها A112 سه شنبه 12-14 هرهفته 97/12/7
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211489 آموزش و بهسازی منابع انسانی در کشورهای پیشرفته 1 30 دکترطاهره اسلامی 387406 پردیس1-ساختمان کلاس ها A113 شنبه 2-4 هرهفته 97/12/11
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211501 روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی 1 30 دکترسعیده خجسته 436112 پردیس1-ساختمان کلاس ها A113 چهارشنبه 12-2 هرهفته 97/12/8
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211500 کارورزی در آموزش و بهسازی 1 30 دکترسعیده خجسته 436112 پردیس2-ساختمان کلاس ها 135هیات علمی دوشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/6
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211499 آموزش از راه دور و کاربرد آن در آموزش و بهسازی 1 30 دکترطاهره اسلامی 387409 پردیس1-ساختمان کلاس ها A113 شنبه 4-6 هرهفته 97/12/11
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211502 مطالعه تطبیقی در نظام اموزش عالی 1   دکترطاهره اسلامی 465425 پردیس1-ساختمان کلاس ها A113 شنبه 4-6 هرهفته 97/12/11
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211497 مدیریت آموزش و بهسازی منابع انسانی 1 69 دکترفریبا درتاج 387406 پردیس1-ساختمان کلاس ها A113 چهارشنبه 17.5-19.5 هرهفته 97/12/8
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211503 سمینار (تحقیق و تتبع نظری) 1 69 دکترنسیم سعید 441295 پردیس2-ساختمان کلاس ها 135هیات علمی سه شنبه 10-12 هرهفته 97/12/7
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1115010 كاربرد مقدمات كامپیوتر درمديريت آموزشی 2 69 مجید استیلایی 422070 پردیس2-ساختمان کلاس ها کارگاه2 یکشنبه 7.5-9.5 هرهفته 97/7/28
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211012 روش های آماری در علوم تربیتی(آمار توصیفی) 1 16 مریم بستان 388623 پردیس2-ساختمان کلاس ها 207 چهارشنبه 9.5-11.5 هرهفته 97/12/1
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211014 روشها و فنون تدریس 2 16 معصومه مسلمی 386052 پردیس2-ساختمان کلاس ها 220 دوشنبه 11.5-13.5 یک هفته در میان 97/12/6
آموزش و بهسازی منابع انسانی   1211024 اصول مدیریت آموزشی 2 16 دکترازیتا سلاجقه 387406 پردیس2-ساختمان کلاس ها 209 یکشنبه 15.5-17.5 یک هفته در میان اعلام می گردد