صفحه اصلی ::
نام و نام خانوادگی: خانم مداحی
پست سازمانی: کارشناس دفتر مشاوره تحصیلی رشته های الهیات، مترجمی زبان انگلیسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات عرب، علوم سیاسی، جغرافیا، مهندسی پروژه، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی عمران، تاریخ
اداره ی محل خدمت: دفتر برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی
محل خدمت: دانشگاه پیام نور مرکز کرمان پردیس شماره 2-ساختمان کلاسها
تلفن مستقیم:
تلفن داخلی: 8533
ادرس ایمیل:

شرح وظایف/ فایل های مرتبط
ارائه دروس و تعریف اساتید
دادن فرم تعهد ترم آخر وبررسی آن و برداشتن کنترلهای ثبت نام
راهنمایی درخصوص اخذ دروس جبران معدل
بررسی شرایط ودادن فرم معرفی به استاد
راهنمایی دانشجویان درخصوص انتخاب واحد و رعایت پیش نیاز و هم نیاز و نحوه اخذ ترم جاری
مرخصی: