صفحه اصلی ::
نام و نام خانوادگی: خانم رمشی
پست سازمانی: کارشناس دفتر مشاوره تحصیلی رشته های علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی ، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی برق
اداره ی محل خدمت: دفتر برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی
محل خدمت: دانشگاه پیام نور مرکز کرمان پردیس شماره 2-ساختمان کلاسها
تلفن مستقیم:
تلفن داخلی: 8557
ادرس ایمیل:

شرح وظایف/ فایل های مرتبط
راهنمایی دانشجویان درخصوص انتخاب واحد و رعایت پیش نیاز و هم نیاز و نحوه اخذ ترم جاری
بررسی شرایط ودادن فرم معرفی به استاد
راهنمایی درخصوص اخذ دروس جبران معدل
دادن فرم تعهد ترم آخر وبررسی آن و برداشتن کنترلهای ثبت نام
ارائه دروس و تعریف اساتید
مرخصی: