صفحه اصلی ::
نام و نام خانوادگی: آقای امانی
پست سازمانی: کارشناس دفتر برنامه ریزی رشته های مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مرمت بناهای تاریخی، مهندسی معماری، مهندسی صنایع، مهندسی شهرسازی، مهندسی پروژه، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی عمران و حسابداری
اداره ی محل خدمت: دفتر برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی
محل خدمت: دانشگاه پیام نور مرکز کرمان پردیس شماره 2-ساختمان کلاسها
تلفن مستقیم:
تلفن داخلی:
ادرس ایمیل:

شرح وظایف/ فایل های مرتبط
گواهی اشتغال به تحصیل
بازیابی رمز دانشجویان
پیگیری درخصوص تشکیل کلاسها و حضور وغیاب اساتید
مرخصی: