صفحه اصلی ::
نام و نام خانوادگی: خانم قوام آبادی
پست سازمانی: مسئول امور مالی و اداری
اداره ی محل خدمت: امور مالی و اداری
محل خدمت: دانشگاه پیام نور مرکز کرمان پردیس شماره 2
تلفن مستقیم: 32756701-4 و 76-32735571
تلفن داخلی: 8540
ادرس ایمیل:

شرح وظایف/ فایل های مرتبط
رسیدگی و نظارت بر کلیه فعالیتهای اداری و مالی مرکز
مرخصی: