صفحه اصلی ::
نام و نام خانوادگی: خانم ایرانمنش
پست سازمانی: کارشناس اداری
اداره ی محل خدمت: امور مالی و اداری
محل خدمت: دانشگاه پیام نور مرکز کرمان پردیس شماره 2
تلفن مستقیم: 32756701-4 و 76-32735571
تلفن داخلی: 8544
ادرس ایمیل:

شرح وظایف/ فایل های مرتبط
تنظیم و نگهداری پرونده پرسنلی کارکنان
تنظیم مکاتبات اداری
کنترل و ثبت مرخصی کارکنان
کنترل حضور و غیاب کارکنان
مرخصی: