صفحه اصلی ::
نام و نام خانوادگی: خانم دودمان
پست سازمانی: کارشناس مالی
اداره ی محل خدمت: امور مالی و اداری
محل خدمت: دانشگاه پیام نور مرکز کرمان پردیس شماره 2
تلفن مستقیم: 32756701-4 و 76-32735571
تلفن داخلی: 8542
ادرس ایمیل:

شرح وظایف/ فایل های مرتبط
تنظیم لیست بیمه کارکنان
رسیدگی به امور شهریه دانشجویان
تنظیم فرم تسویه حساب مالی دانشجویان
صدور اسناد مالی
رفع اشکال اسناد
اسکن کلیه اسناد مالی
مرخصی: