صفحه اصلی ::
نام و نام خانوادگی: خانم رنجبر
پست سازمانی: کارشناس مالی
اداره ی محل خدمت: امور مالی و اداری
محل خدمت: دانشگاه پیام نور مرکز کرمان پردیس شماره 2
تلفن مستقیم: 32756701-4 و 76-32735571
تلفن داخلی: 206
ادرس ایمیل:

شرح وظایف/ فایل های مرتبط
رسیدگی به کلیه اسناد مالی
ثبت کلیه دریافتها و پرداختها
تنظیم حقوق بازنشستگان و سایر پرداختهای پرسنلی
تنظیم و پرداخت کسورات
ثبت فعالیتهای مالی
مرخصی: