صفحه اصلی ::
نام و نام خانوادگی: خانم شمس الدینی فرد
پست سازمانی: کارشناس دفتر مشاوره تحصیلی رشته های حسابداری، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت جهانگردی، علوم اقتصادی، حقوق، زبان و ادبیات فارسی، مرمت بناهای تاریخی، مهندسی معماری، مهندسی صنایع، مهندسی شهرسازی
اداره ی محل خدمت: دفتر برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی
محل خدمت: دانشگاه پیام نور مرکز کرمان پردیس شماره 2-ساختمان کلاسها
تلفن مستقیم: 32756701-4 و 76-32735571
تلفن داخلی: 8511
ادرس ایمیل:

شرح وظایف/ فایل های مرتبط
راهنمایی دانشجویان درخصوص انتخاب واحد و رعایت پیش نیاز و هم نیاز و نحوه اخذ ترم جاری
بررسی شرایط ودادن فرم معرفی به استاد
راهنمایی درخصوص اخذ دروس جبران معدل
دادن فرم تعهد ترم آخر وبررسی آن و برداشتن کنترلهای ثبت نام
ارائه دروس و تعریف اساتید
مرخصی: