صفحه اصلی :: معاونت آموزشی - پژوهشی :: حوزه معاونت


نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه معین الدینی

 مرتبه علمی : دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسیدفتر معاونت آموزشی - پژوهشی

نام و نام خانوادگی: خانم ایران نژاد
پست سازمانی:     مسئول دفتر معاونت آموزشی - پژوهشی
اداره محل خدمت:   دفتر معاونت آموزشی - پژوهشی
محل خدمت:         دانشگاه پیام نور مرکز کرمان، پردیس شماره 1 اتاق شماره A116
تلفن مستقیم:       3353647-0341
تلفن داخلی:         8116    


prednisolon 10 dages kur prednisolon psykose prednisolon cortisol
mildin mod allergi mildin mod allergi mildin quran
mildin mod allergi mildin 90 mildin quran
mildin mod allergi mildin mod allergi mildin quran
mildin mod allergi mildin medicin mildin quran