صفحه اصلی :: معاونت آموزشی - پژوهشی :: حوزه معاونت


نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه معین الدینی

 مرتبه علمی : دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی

جدول 1 : سابقه کار

مرتبه

تاریخ استخدام

محل استخدام

مربی

28/11/1370

دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

استادیار

18/11/1379

دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

دانشیار

1/11/1390

دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

 جدول 2 : سابقه تحصیلی

مقطع

رشته تحصیلی

تاریخ گرفتن گواهینامه

محل گرفتن گواهینامه

کارشناسی

زبان و ادبیات فارسی

1/4/1366

دانشگاه تربیت معلم تهران

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

1/3/1371

دانشگاه تربیت معلم تهران

دکتری (Ph.D )

زبان و ادبیات فارسی

12/12/1379

دانشگاه تهران

جدول 3 : اطلاعات پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور

فرهنگ تحلیلی تمهیدات عین القضاة همدانی

مرحوم استاد دکتر عباس زریاب خویی

جناب آقای دکتر عباس ماهیار

 جدول 4 : اطلاعات پایان نامه دکتری

عنوان

استاد راهنما

استاد مشاور اول

استاد مشاور دوم

شکل شناسی داستان های کلیله و دمنه

سرکار خانم دکتر کریمی

جناب آقای دکتر زنجانی

جناب آقای دکتر رادمنش

 جدول 5 : عناوین دروس تدریس شده طی دوره خدمت در دانشگاه پیام نور

ردیف

نام درس

مقطع

1

تاریخ ادبیات        ( همه عناوین )

کارشناسی

2

متون نظم فارسی   ( همه عناوین )

کارشناسی

3

متون نثر فارسی    ( همه عناوین )

کارشناسی

4

قرائت عربی        ( همه عناوین )

کارشناسی

5

قواعد عربی         ( همه عناوین )

کارشناسی

6

کلیات مسائل ادبی   ( همه عناوین )

کارشناسی

7

مثنوی

کارشناسی ارشد

8

تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه

کارشناسی ارشد

9

خاقانی و نظامی

کارشناسی ارشد

10

تاریخ بیهقی

کارشناسی ارشد

11

سمینار 1 و 2

کارشناسی ارشد

جدول 6 : مقالات علمی - پژوهشی

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان به ترتیب چاپ

مشخصات کامل مجله

1

ساختاروويژگي داستانهاي اپيزوديك براساس كليله و دمنه

فاطمه معین الدینی

نشریه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهید باهنر کرمان - زمستان و بهار78-77

2

ولي و ولايت در عرفان

 

فاطمه معین الدینی

نشریه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهیدباهنرکرمان - بهار 85

3

گونه­هاي تك گويي در مثنوي

فاطمه معین الدینی

نشریه پژوهشهاي ادبي - انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی - پاییز 85

4

شگردها و زمينه­هاي تداعي معاني در رمان «دا»

فاطمه معین الدینی

نشریه ادبيات پايداري - دانشگاه شهیدباهنر

کرمان - پاییز 88

5

ايران از نگاه ابن حوقل

فاطمه معین الدینی

نشریه ادبيات تطبيقي - دانشگاه شهیدباهنر کرمان - پاییز 88

6

كوتاه سروده و ادبيات پايداری

فاطمه معین الدینی

نشریه ادبيات پايداري - دانشگاه شهیدباهنر

کرمان - بهار 89

7

الگوی ساختاری - ارتباطی حکایت های حدیقه

بتول میرزایی خلیل آبادی - محمدرضا صرفی - فاطمه معین الدینی - فاطمه کوپا

مجلّه پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه اصفهان - دوره جدید سال سوم بهار 90

8

هنجارگریزی در شعر حسین منزوی

فاطمه معین الدینی - سمیّه سلیمانی

نشریه ادب و زبان - دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهیدباهنرکرمان - دوره جدید

بهار 91

9

جلوه های رمانتیسم در شعر مقاومت سیدحسین حسینی

فاطمه معین الدینی

پژوهشنامه ادب غنایی - انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان - بهار و تابستان 91

جدول 7 : مقالات علمی - ترویجی

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان به ترتیب چاپ

مشخصات کامل مجله

1

زندگی و آثار عطار نیشابوری

فاطمه معین الدینی

فصلنامه فرهنگ کرمان - نشریه انجمن اهل قلم کرمان - بهار و تابستان 78

2

نقش اقتصادی و پایگاه اجتماعی بازار اصفهان در عصر صفوی

فاطمه معین الدینی

پژوهشگران فرهنگ - نشریه شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان - بهار 82

3

شگردهای ایجاد انسجام متن در کلیله و دمنه

فاطمه معین الدینی

فرهنگ (ویژه ادبیات) - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 82

4

جنبه های ادبی کتاب عقدالعلی

فاطمه معین الدینی

پژوهشگران فرهنگ - نشریه شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان - زمستان و بهار 84-83

5

تصحیح یک بیت از شاهنامه

فاطمه معین الدینی

مجله مطالعات ایرانی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان - بهار 85

6

بررسی تطبیقی نقش اسطوره در ادبیات فارسی و طرح و نقش فرش ایرانی

فاطمه معین الدینی

مجله مطالعات ایرانی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان - بهار 88

7

مقایسه ابعاد فانتزی جادو در بهمن نامه و گرشاسب نامه

فاطمه معین الدینی

مجله مطالعات ایرانی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهیدباهنر کرمان - پاییز 90

  جدول 8 : مقالات علمی کامل چاپ شده در گزارش همایش علمی معتبر

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان به ترتیب چاپ

مشخصات کامل گزارش و محل همایش

1

مقدمه ای بر تحولات تصوف از آغاز تا عصر شاه بن شجاع کرمانی

فاطمه معین الدینی

یادنامه مفاخر ایران - انجمن آثار و مفاخرفرهنگی سال1376

2

توصیف در کلیله و دمنه

فاطمه معین الدینی

مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران شناسی - انتشارات بنیاد ایران شناسی - خرداد 1381

3

نامه نگاری در شاهنامه

فاطمه معین الدینی

مجموعه مقاله های نخستین گردهم آیی پژوهشهای زبان و ادب فارسی - انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی - آذر1383

4

وحدت وجود و بازتاب آن در اشعار شاه نعمت الله ولی

فاطمه معین الدینی

مجموعه مقالات درباره شاه نعمت الله ولی - دانشگاه شهید باهنر کرمان - سال 1383

5

ارتباط معنوی در مثنوی

فاطمه معین الدینی

مجموعه مقالات مولانا پژوهی و نظریه های ادبی - مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - سال1386

جدول 9 : خلاصه مقالات علمی چاپ شده در گزارش همایش علمی معتبر

ردیف

عنوان مقاله

نویسندگان به ترتیب چاپ

مشخصات کامل گزارش و محل همایش

1

نگاهی به داستان پردازی عمادفقیه کرمانی

فاطمه معین الدینی

خلاصه مقالات همایش بزرگداشت خواجه عماد فقیه کرمانی - انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان کرمان - خرداد 1380

2

نامه نگاری در شاهنامه

فاطمه معین الدینی

خلاصه مقاله های نخستین گردهم آیی پژوهشهای زبان و ادب فارسی - مرکز بین المللی تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و ایران شناسی - بهمن 1380

3

توصیف در کلیله و دمنه

فاطمه معین الدینی

خلاصه مقالات نخستین همایش ملی ایران شناسی - انتشارات بنیاد ایران شناسی - خرداد 1381

4

تفسیر و تأویل حروف مقطّعه قرآن کریم در تفسیر کشف الاسرار

فاطمه معین الدینی

خلاصه مقاله های نخستین همایش قرآن و ادب فارسی - دانشگاه اراک - اردیبهشت 1382

5

چرا تاریخ؟

فاطمه معین الدینی

خلاصه مقالات همایش بزرگداشت افضل کرمانی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان کرمان - بهمن 1383

 

جنبه های ادبی کتاب عقدالعلی

فاطمه معین الدینی

خلاصه مقالات همایش بزرگداشت افضل کرمانی

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان کرمان - بهمن 1383

 جدول 10 : تألیف کتاب

ردیف

عنوان کتاب

نویسندگان کتاب به ترتیب چاپ

تاریخ نشر و نام ناشر

 

گزینه چهارمقاله نظامی عروضی

فاطمه معین الدینی

نشر قطره - 1374

 

گزیده تذکرةالاولیاء عطار

فاطمه معین الدینی

نشر قطره - 1378

 

کلک خیال انگیز

حسن انوری - احمد معین الدینی - فاطمه معین الدینی

انتشارات سخن - 1385

 جدول 11 : راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

تاریخ دفاع

1

فرهنگ تشبيه در ديوان انوري

احمد عسكری

18/7/87

2

صور­خيال­درسلسله الذهب­جامي

محمدرضاسرداري

18/7/87

3

صورخيال­درمطلع الانوار امير خسرو دهلوي

نجمه ميرزايي مقدم

18/7/87

4

فهرست­توصيفي مجله يغماازسال اول تا پانزدهم

صديقه ­اسدي­خانوكی

25/10/87

5

فهرست­توصيفي­مجله­يغماازسال شانزدهم تا سي­ام

محمد اثني­عشري

25/10/87

6

بررسي تطبيقي نقش اسطوره در ادبيات­فارسي­ و طرح ­و نقش­فرش ايراني

مانیامهرابي­زاده هنرمند

25/10/87

7

فهرست­توصيفي­مجله­ ارمغان

شاريه نژاد

15/12/87

8

تحليل­ ساختاري­ اشعار پروين­اعتصامي

گلناز امجدي

25/4/88

9

فهرست­توصيفي مجله سخن از سال اول تا دهم

خاتون عسكري اسماعيل آبادي

26/6/88

10

شخصيت­پردازي­درداستان كودك رده سني«ج»

فاطمه حسني بهزاد فرخ

26/9/88

11

بررسي موسيقي شعر در ديوان ناصر خسرو

نرگس معین الدینی

2/2/89

12

توصيف صحنه­هاي نبرد در حمله حيدري

صدیقه هاشمی

28/6/89

13

ادبيات عاميانه مردم منطقه اسفندقه جيرفت

ایرج لری جعفرآبادی

28/6/89

14

ادبیات و فرهنگ عامه مردم راویز

طیبه عظیمی راویز

31/6/90

15

جلوه های رمانتیسم در شعر پایداری با تکیه بر آثار امین پور ، هراتی و سید حسن حسینی

اسماء عباسی

24/6/90

16

جایگاه انسان در تذکرةالاولیاء عطار

معصومه خوارزمی

12/11/91

17

تجلی فرهنگ و ادبیات عامه در آثار سنایی

امیره امیری زرندی

30/9/91

18

ویژگی های شعر مذهبی در اشعار فؤاد کرمانی

وحید یمین نعمت اللهی

30/9/91

19

مبانی ارزشهای اخلاقی در سه دفتر اول مثنوی

فاطمه زینلی پور شفیع آبادی

12/11/91

20

سبک شناسی تذکرةالاولیاء عطار

مریم ملایی

28/11/91

21

عناصر فرهنگ عامه در آثار اوحدی مراغه ای

حوا اسدی کرم

23/9/91

22

نقش اسطوره ها در ادبیات پایداری با تکیه بر پنج شاعر برجسته دهه شصت

شمس السادات عطایی چترودی

28/10/91

23

ادبیات و فرهنگ عامیانه مردم کوهبنان

صغری محمدحسنی جور

16/9/91

24

تجلی در عرفان

غلامحسین شریفی

23/9/91

 جدول 12 : مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور

ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

تاریخ دفاع

1

تقسيم­بندي انواع معاني و مفاهيم درمنظومه­هاي عاشقانه نظامي

الهام نعیمی

18/7/87

2

شرح و توضيح مثنوي­هاي هماي و همايون و گوهرنامه خواجوي كرماني

الهام سلاجقه

25/8/87

3

شرح و توضيح مثنوي­هاي روضه الانوار و كمال نامه خواجوي كرماني

صدیقه عباس زاده

24/11/87

4

بررسي موسيقي شعر در ديوان قاسم انوار

غلامرضا راهداری

24/11/87

5

بيان در ديوان شاه نعمت الله ولي

علی زمینی

25/4/88

6

مقام در عرفان

فاطمه زادبابل

26/6/88

7

بررسي نقش و كاركرد اسطوره­اي و نمادين پرندگان در شاهنامه

وحیده احمدی

21/8/88

8

شخصيت پردازي و قهرمان پروري در تاريخ بيهقي

محمود احمدی

21/8/88

9

ذهن زيبا و زبان زيبا (بررسي الگوهاي ساخت واژه در هزار عزل اول كليات شمس)

مجتبی دهقانی دشتبانی

26/9/88

10

بررسي زيباشناسانه­ي اشعار قاآني شيرازي

مینا دهقان منشادی

22/10/88

11

بررسي موسيقي شعر ديوان كمال الدين اسماعيل اصفهاني

حکیمه ترابی زاده سیرچی

8/11/88

12

عناصر فرهنگ عامه در ديوان انوري

لیلا حسام زاده

13/11/88

13

بررسي عناصر فرهنگ عامه در مثنوي­هاي عطار

سمیه بردبار

14/11/88

14

حال در عرفان

زینب افضلی

15/11/88

15

توصيف در طبيعت جاندار خاقاني

اسماء لولويي زاده

15/11/88

16

امثال و حكم در خمسه خواجوي كرماني

فاطمه حاج حسيني

6/12/88

17

استفاده مولوي از اصطلاحات علمي رايج زمان خود در رمز سازی­هاي مثنوی

حسن مظفري مكي آبادي

20/12/88

18

بررسي موسيقي شعر در ديوان نظيري نيشابوري

معصومه ملاالهي

16/2/89

19

نماد در اشعار هوشنگ ابتهاج

منصوره ملايري

16/4/89

20

آداب سلوك و رياضت در عرفان

حميرا ايزدي خرامه

16/4/89

21

بيان در مصيبت نامه عطار

ندا باقري

25/6/89

22

بررسي موسيقي شعر در ديوان عبدالواسع جبلي

محمد شريف حسين بر

25/6/89

23

بررسي سير تحول معيارهاي ارزش فردي و اجتماعي در قصايد مدحي فارسي در دو دوره سبك خراساني و عراقي

حسين عبدي گنجشکویی

25/6/89

24

فرهنگ تشبيه در جهانگير نامه

مونا كرمي

27/6/89

25

نجوم در خمسه خواجوي كرماني

حسن­عرب­بازمانده

31/6/89

26

استعاره در ديوان فخر الدين عراقي

مريم محسني فر

31/6/89

27

بررسي عناصر فرهنگ عامه در حماسه­هاي پس از شاهنامه

فاطمه محمودي ميمند

31/6/89

28

بررسي شخصيت بهرام چوبينه و داستان آن بر مبناي شاهنامه و كتب تاريخي

مهديه رضوي پاريزي

8/7/89

29

بازتاب اسطوره در شعر ناصرخسرو

فرشته صادقی نژاد

22/7/89

30

شب و وابسته های آن در شاهنامه

زهره علیایی

15/7/89

31

فانتزی جادو در ادبیات حماسی بعد از شاهنامه

مینا ایران فر

22/7/89

32*

فرهنگ اشارات و تلمیحات در دیوان شاه نعمت الله ولی

مریم اناری مؤمن آبادی

22/10/90

33

بررسی ابهامات شعری بیدل

وجیهه ایران پاریزی

14/7/90

34

امثال و حکم در شعر انوری

مهدیه باقری چاروک

29/7/89

35

فرهنگ تشبیه در دیوان نشاط اصفهانی

علیرضا بخشی نژاد

10/12/89

36

فرهنگ تشبیه در دیوان فخرالدین عراقی

محمدحسن پایند

12/11/90

37

ادبیات شفاهی و فرهنگ عامیانه مردم منطقه رویدر

عثمان شایان

18/6/91

38

عناصر فرهنگ عامه در شاهنامه فردوسی

سروش دهقان

11/9/89

39

عناصر فرهنگ عامه در سندبادنامه

بتول دهقانی قناتغستانی

19/12/89

40

جلوه های زندگی اجتماعی در سفرنامه ناصرخسرو

آیدین روانپاک

30/6/90

41

بررسی اشعار جیحون یزدی ( قالب ، سبک ، و ...)

علی اکبر زارع بیدکی

12/12/89

42

بررسي عناصر فرهنگ عامه در آثار ناصرخسرو

مریم صادقی

19/12/89

43

تصحیح دیوان شیخ نجیب الدین رضا زرگر تبریزی اصفهانی

مهین مشکوة

24/6/90

44

عناصر فرهنگ عامه در دیوان شمس

آزاده میرزایی باغینی

14/7/90

45

صور خیال در همای و همایون

جواد نخعی چاه غلامعلی

30/6/91

46

جستاری در ادبیات عامیانه مردم سیستان

کبری آل سعدی ثانی

12/12/89

47

بررسی موسیقی شعر فؤاد کرمانی

سیده فاطمه مسعودپور بهاء آبادی

13/6/91

48

نمادپردازی خورشید و وابسته های آن در کلیات شمس تبریزی

سمیه محدث زاده صهبا

7/7/90

49

بررسی وجوه بلاغی در نثر خاقانی

بتول محمودی میمند

30/6/91

50

شیر و کارکردهای نمادین و رمزی آن در غزلیات شمس

رضا کریم زاده

3/9/90

51

رستاخیز و مضامین آن در شعر صائب

زهرا سالاری مدوار

30/6/91

52

تحلیل ساختاری اشعار روایی مهدی اخوان ثالث بر اساس روش پراپ

نجمه احمدی نسب اسماعیل آبادی

21/2/91

53

ادبیات عامیانه شهرستان سیریک

مریم بیگ مرادی

24/6/90

54

بررسی و تحلیل مرگ در ادبیات داستانی معاصر با تکیه بر آثار عباس معروفی و مصطفی مستور

امل عباسی رستمی

8/4/90

55

فرهنگ و ادبیات عامیانه زرند

حمید رضا بیگتاشی شعبجره

22/10/90

56

فرهنگ و ادبیات عامیانه منطقه صوغان

فاطمه اسماعیل زاده آشینی

28/11/91

57

مقایسه آزمندی و قناعت در حدیقه سنایی و مثنوی

مریم قلی پور

28/10/91

58

بررسی غزل در شعر دفاع مقدس با تکیه بر آثار ده شاعر

فرزانه سعادتمند

18/3/91

59

عرفان عملی در اندیشه های امام خمینی با نگاهی ویژه به اشعار ایشان

فرزانه السادات رضوی

18/12/90

60

بررسی ادبیات پایداری در آثار نصرالله مردانی

فهیمه حسینی نژاد

28/6/91

61

رمانتیسم در اشعار نادرپور

علی دلارامی

28/7/90

62

بررسی عناصر فرهنگ عامه در دیوان فرخی سیستانی

سمیه میرانی سرگزی

12/11/91

63

بررسی نقش های مضمونی و تصویر آفرینی در دیوان خاقانی

جواد سرخوش سرابی

30/6/91

64

فرهنگ عامیانه در اشعار بابا فغانی

فاطمه شفیع زاده کوهبنانی

5/2/92

جدول 13 : سمت های اجرایی در دانشگاه پیام نور

ردیف

عنوان

تاریخ حکم

شماره حکم

شروع

پایان

1

مدیر گروه علوم انسانی مرکز کرمان

11/9/82

5927/04

8/9/82

3/3/84

2

معاون علمی مرکز کرمان

4/3/84

3029/04

4/3/84

7/2/86

3

مدیر گروه علوم انسانی استان کرمان

10/2/86

543/0413

8/2/86

1/7/91

4

مدیر گروه ادبیات و زبان های خارجه استان کرمان

1/7/91

543/0413

1/7/91

تا کنون ادامه دارد

مقام ها و جوایز دریافت شده

ردیف

موضوع

مقام

سال

1

کتاب سال استان ( کلک خیال انگیز - فرهنگ کامل دیوان حافظ )

اول

1386دفتر معاونت آموزشی - پژوهشی

نام و نام خانوادگی: خانم ایران نژاد
پست سازمانی:     مسئول دفتر معاونت آموزشی - پژوهشی
اداره محل خدمت:   دفتر معاونت آموزشی - پژوهشی
محل خدمت:         دانشگاه پیام نور مرکز کرمان، پردیس شماره 1 اتاق شماره A116
تلفن مستقیم:       3353647-0341
تلفن داخلی:         8116