صفحه اصلی :: ریاست :: حوزه ریاست


نام و نام خانوادگی: آقای دکتر حسین رشیدی نژاد  

             

1)                1)سوابق تحصيلی :


2)           تعداد مقالات :


 

3)    عناوين فعاليت های پژوهشی :


 

4 ) عناوين فعاليت های اجرايی:

 

1)     دفتر ریاست


نام و نام خانوادگی: آفای سعید صفی زاده
پست سازمانی:     مسئول دفتر ریاست
اداره محل خدمت:   حوزه ریاست
محل خدمت:          دانشگاه پیام نور مرکز کرمان، پردیس شماره 2 اتاق شماره G306
تلفن مستقیم:        32735579-034
تلفن داخلی:           8541


  فعالیت های حوزه ریاست: