صفحه اصلی :: ریاست :: حوزه ریاست


نام و نام خانوادگی: دکتر محمود فرهادیان  

             

1)                1)سوابق تحصيلی :

رديف

مدرک تحصيلی

رشته

کشور

دانشگاه

سال اخذ مدرک

1

کارشناسی

دبیری ریاضی

ايران

بيرجند

1368

2

کارشناسی ارشد

رياضی محض

ايران

شهيدباهنرکرمان

1371

3

دکتری تخصصی

رياضی محض

ايران

شهيدباهنرکرمان

1386

 

 

 

 

 

 

2)           تعداد مقالات :

علمی پژوهشی

کنفرانس بین المللی

کنفرانس ملی

کارگاه آموزشی

طرح پژوهشی

3

1

8

2

2

 

3)    عناوين فعاليت های پژوهشی :

1)راهنمايي پايان نامه های دانشجويان کارشناسی ارشد : 30 عدد

2)مشاوره پايان نامه های دانشجويان کارشناسی ارشد : 25 عدد

 

3) مقاله چاپ شده در مجله تکنولوژی اطلاعات در سال 2008 با عنوان:

Heuristic Strategies Training With the use of computer-Assisted Cooperative Instruction in Mathematical Problem Solving. Information Technology Journal 7(2): 326-331, 2008.

4) مقاله چاپ شده در مجله تکنولوژی اطلاعات در سال 2007 با عنوان:

The Cooperative Computer-Assisted Instruction in Mathematical Education, Information Technology Journal 6(1): 83-89, 2007.

5 ) ارائه وچاپ مقاله در فصلنامه تخصصی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت در سال 1389  با عنوان:            
                                                جایگاه و نقش یادگیری مبتنی بر حل مساله در کتاب های درسی الکترونیکی


6) ارائه وچاپ مقاله در اولين همايش بين المللی کتاب درسی دانشگاهی با عنوان:

      ضرورت ساخت و تدوين کتاب های الکترونيکی با قابليت اجرای روش های مختلف تدريس

 

7)انجام طرح پژوهشی کاربردی در منطقه 4 سابق در سال 1381 با عنوان:

ساخت نرم افزار تداخل

8) ارائه کارگاه آموزشی در هفتمين کنفرانس آموزش رياضی ايران با عنوان:

کارگاه بحثی در آموزش ICT ( يادگيری مشارکتی به کمک کامپيوتر   

9) طرح پژوهشی برگزيده در همايش نوآوری آموزشی با عنوان:

يک تجربه در يادگيری مشارکتی به کمک کامپيوتر در حل مساله رياضی

10) ارائه و چاپ چکيده مقاله در سی و پنجمين کنفرانس رياضی ايران با عنوان:

                                                               استفاده از ICT به عنوان يکی از استراتژی های يادگيری مشارکتی

11) ارائه و چاپ چکيده مقاله در سی و پنجمين کنفرانس رياضی ايران با عنوان:

استراتژی های رهيافت در حل مساله رياضی          

12) ارائه و چاپ چکيده مبسوط مقاله در سی و هفتمين کنفرانس رياضی ايران با عنوان:

نقش يادگيری مشارکتی به کمک کامپيوتر در ارزشيابی تحصيلی رياضی

13) ارائه و چاپ چکيده مبسوط مقاله در سی و نهمين کنفرانس رياضی ايران با عنوان:

   خلاقيت رياضی و روش های پرورش آن            

14) ارائه و چاپ چکيده مبسوط مقاله در سی و نهمين کنفرانس رياضی ايران با عنوان:

اضطراب رياضی و نقش آموزش الکترونيکی و يادگيری مشارکتی در کاهش آن

15) ارائه کارگاه آموزشی  در سی و نهمين کنفرانس رياضی ايران با عنوان:

آشنايي با نرم افزار  Multimedia Builder    و استفاده از آن در ساخت نرم افزار های آمو زشی رياضی

16) ارائه مقاله در نخستین کنفرانس رشد ریاضی، آموزش و نو آوری ها با عنوان :

بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی به کمک رایانه بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانش آموزان پایه  سوم دبیرستان

17) ارائه مقاله در دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی TRIZ و مهندسی نو آوری ایران با عنوان:

رابطه خلاقیت و پیشرفت در درس ریاضی

18)ارائه مقاله در یازدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران با عنوان:

بررسی آموزش ضمن خدمت تغییر کتب درسی ریاضی

 

4 ) عناوين فعاليت های اجرايی:

1)       مدير گروه :  دانشگاه پيام نور مرکز رفسنجان

2)       معاون مرکز: دانشگاه پيام نور مرکز رفسنجان

3)       مسئول مرکز: دانشگاه پیام نور رفسنجان

4)       معاون اجرايي استان:  دانشگاه پيام نور استان کرمان

5)       معاون آموزشی استان: دانشگاه پيام نور استان کرمان

6)       قائم مقام رياست استان: دانشگاه پيام نور استان کرمان

7)       مدیر گروه ریاضی: دانشگاه پیام نور استان کرمان

8)       عضو شورای تخصصی گروه ریاضی : سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور

9)       مسئول بسیج اساتید دانشگاه پیام نور استان کرمان

10)    عضو شورا های متعدد پژوهشی، اداری، فرهنگی و....


1)     دفتر ریاست


نام و نام خانوادگی: آفای حصیبی
پست سازمانی:     مسئول دفتر ریاست
اداره محل خدمت:   حوزه ریاست
محل خدمت:          دانشگاه پیام نور مرکز کرمان، پردیس شماره 2 اتاق شماره G306
تلفن مستقیم:        32735579-034
تلفن داخلی:           8504


  فعالیت های حوزه ریاست: