صفحه اصلی :: معاونت اجرایی :: حوزه معاونت


نام و نام خانوادگی :دکتر علیرضا نجف زاده

مرتبه علمی: استادیار

سوابق تحصیلی:

- کارشناسی: زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1368

- کارشناسی ارشد: زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1371

- دکتری:،پترولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان، 1386

سوابق شغلی:

- عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور از سال 1372 تاکنون

عضويت در جوامع و تشکلهای علمي، فرهنگی و سیاسی:


-  عضو شورای تخصصی گروه زمین شناسی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور از سال 1388 تا 1390

 

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان کرمان از سال 1386 تا کنون

زمينه هاي تحقيقاتي:

پترولوژی سنگ های فوق بازی و افیولیت ها- ژئوشیمی عناصر گروه پلاتین (PGE) در کرومیتیت ها و سنگ های پریدوتیتی-

زمین شناسی اقتصادی کانسارهای همراه با سنگ های فوق بازی


مقالات منتشره در مجلات علمي پژوهشي:


- نجف‌زاده، علیرضا، رشیدی، کوروش و  شمسی پور دهکردی، رضا ، (1383)، بررسی کانی‌شناسی، پترولوژی و ژئوشیمی کانسار نفلین سینیت گلدرق جهت تولید شیشه و سرامیک، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد بیستم، شماره 2، صفحه 60-35.

- نجف زاده، علیرضا، رسا، ایرج، 1375، زمین شناسی اقتصادی کانسار های نفلین سینیت رزگاه و کلیبر و بررسی تولید آلومینا از این ذخائر، مجله علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی.

-دوست محمدي اعظم، آل طه بابك، نجف زاده عليرضا، ناظم زاده مسعود1391، ژئوشيمي و ماگماتيسم سنگ هاي آذرين کوه آبنيل چشمه گز (شمال غرب کرمان)، ژئوشيمي ; 1(1):24-3

-Najafzadeh, A.R., Arvin, M., Pan, Y. and Ahmadipour, H. (2008).  Podiform chromitites in the Sorkhband ultramafic complex, Southern Iran: evidence for ophiolitic chromitite. Journal of Science, Islamic Republic of Iran, 19 (1): 49-65.

- نجف زاده،علیرضا، احمدی پور، حمید، ژئوشیمی عناصر گروه پلاتین (PGE) و کروم اسپینل در پریدوتیت های کمپلکس فوق بازی آبدشت کرمان، جنوب شرق ایران، فصلنامه علوم زمین، شماره 91، صفحه 186-173.

 

-Najafzadeh, A. R. and Ahmadipour, H. (2014). Using platinum-group elements and Au geochemistry to constrain the genesis of podiform chromitites and associated peridotites from the Soghan mafic–ultramafic complex, Kerman, Southeastern Iran. Ore Geology Reviews, 60: 60-75.

 
فهرست مقالات ارائه شده در سمينارهاي علمي:


-کوروش رشیدی-علیرضا نجف‌زاده- واچیک هایراپطیان (1381) "نگرشی بر نهشته‌های دونین- کربنیفر در شمال شرق اردکان ایران مرکزی" ششمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران (کرمان) ص 626.

- رشیدی، کوروش ، نجف‌زاده،علیرضا، هایراپطیان، واچیک (1382) " بیوزوناسیون رسوبات دونین- کربنیفرزیرین شمال شرق اردکان بر اساس کنودونت ها" اولین همایش تخصصی زمین‌شناسی دانشگاه پیام  نور، ص 14.

- نجف زاده،علیرضا، آروین، محسن، احمدی پور، حمید، پن، وایومینگ، 1384، جنبه های پتروژنتیکی ترکیب کروم اسپینل در پریدوتیت ها و کرومیتیت های معدن فاریاب ( غرب منوجان)، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

- نجف زاده،علیرضا، آروین، محسن، احمدی پور، حمید، پن، وایومینگ، 1387، استفاده از ترکیب شیمیایی کانی ها در تعیین پتروژنز هارزبورژیت های کلینوپیروکسن دار کمپلکس فوق بازی سرخ بند، جنوب استان کرمان، مجموعه مقالات دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، اهواز، صفحه 595-590.

- نجف زاده،علیرضا، آروین، محسن، احمدی پور، حمید، پن، وایومینگ، 1388، استفاده از پتروگرافی، شیمی کانی ها و سنگ کل در تعیین پتروژنز ورلیت های کمپلکس اولترامافیک سرخ بند، جنوب استان کرمان، سومین همایش تخصصی زمین‌شناسی دانشگاه پیام  نور، اصفهان.

- نجف زاده،علیرضا، آروین، محسن، احمدی پور، حمید، پن، وایومینگ، 1389، استفاده از ترکیب شیمیایی کانیها و سنگ کل  در تعیین فوگاسیته اکسیژن و میزان ذوب بخشی پریدوتیت های کمپلکس اولترامافیک سرخ بند، جنوب استان کرمان ، چهارمین همایش تخصصی زمین‌شناسی دانشگاه پیام  نور، مشهد.

- نجف زاده،علیرضا، احمدی پور، حمید،1391، توزیع عناصر گروه پلاتین (PGE)  در کرومیتیت های کمپلکس مافیک- اولترامافیک صوغان، کرمان، جنوب شرق ایران، ششمین همایش ملی تخصصی زمین‌شناسی دانشگاه پیام  نور، کرمان.

 - نجف زاده،علیرضا، احمدی پور، حمید، 1391، تعیین پتروژنز و محیط تکتونیکی کرومیتیت های کمپلکس مافیک- اولترامافیک صوغان، کرمان، جنوب شرق ایران، ششمین همایش ملی تخصصی زمین‌شناسی دانشگاه پیام  نور، کرمان.

- نجف زاده،علیرضا، احمدی پور، حمید، 1391، استفاده از شیمی کروم اسپینل در تعیین ترکیب ماگمای مادر کرومیتیت ها و درجه ذوب بخشی پریدوتیت های کمپلکس اولترامافیک آبدشت، کرمان، جنوب شرق ایران، ششمین همایش ملی تخصصی زمین‌شناسی دانشگاه پیام  نور، کرمان.


  1. Khalili  Mobarhan, Sh. , Kazemian H., Najafzadeh A.R. (2004). “On the occurrence of natrolite in zeolitized pyroclastic rock in Bardsir, Iran”, 14th Inernational Zeolite Conference , Cape Town, South Africa,  April 25-30 .

 

  1. Najafzadeh A.R.  , Kazemian H., , Khalili  Mobarhan Sh. , (2004). “Clinoptilolite-rich volcaniclastic deposits from Baft-Kerman (southeast of Iran)”, 14th Inernational Zeolite Conference , Cape Town, South Africa,  April 25-30.

 

3. Najafzadeh, A.R., Arvin, M., Pan, Y. and Ahmadipour, H. (2009). Geochemical and                                                                mineralogical evidences of melt-rock interaction in diopsidic harzburgites of Sorkhband ultramafic complex, Southern Iran. 19th Goldschmidt conference, Swiss.

 

4. Najafzadeh, A.R., Arvin, M., Pan, Y. and Ahmadipour, H. (2010).  Petrogenesis of olivine websterite and orthopyroxenite dykes in the Sorkhband ultramafic complex, Southern Kerman, Iran: constraints on mineral and whole rock chemistry. 6th International Dyke Conference, India.

 

5. Najafzadeh, A.R., Arvin, M., Pan, Y. and Ahmadipour, H. (2010). Petrogenesis of olivine clinopyroxenites from Sorkhband ultramafic complex, Southern Kerman, Iran: Constraints on mineral and whole rock chemistry. The 20th general meeting of the international mineralogical association, Budapest, Hungary.

6. Najafzadeh, A.R. (2012). EVIDENCES OF MELT-ROCK INTERACTION ON THE PETROGENESIS OF WEHRLITES FROM SORKHBAND ULTRAMAFIC COMPLEX, SOUTHERN KERMAN, IRAN: CONSTRAINTS ON MINERAL AND WHOLE ROCK CHEMISTRY. 14th International Conference on Experimental Mineralogy Petrology Geochemistry, Kiel, Germany.

7. Najafzadeh, A.R. (2012). The geochemistry of the whole rock and platinum-group elements in pyroxenites of Sorkhband ultramafic complex, Southern Iran. 2012 International conference on Geological and Environmental Sciences (ICGES 2012), Jeju Island, South Korea, vol. 36, p. 11-15.

8. Najafzadeh, A.R. and Ahmadipour, H. (2014).  PLATINUM- GROUP ELEMENT (PGE) AND CHROMIAN SPINEL GEOCHEMISTRY IN THE CHROMITITES FROM THE ABDASHT ULTRAMAFIC COMPLEX, KERMAN, SOUTHEASTERN IRAN. 12th International Platinum Symposium, Yekaterinburg, Russia, p. 307-308.