صفحه اصلی :: معاونت آموزشی - پژوهشی :: اداره تحصیلات تکمیلی :: آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)


مهلت ثبت نمرات دکتری
جهت مشاهده بخشنامه اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
گواهی اصالت
جهت مشاهده گواهی اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی داخل و خارج کشور
جهت مشاهده دستورالعمل اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
شرایط استفاده از دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکترا
جهت مشاهده دستورالعمل اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
شیوه نامه تدوین رساله دکتری
جهت مشاهده دستورالعمل اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج
جهت مشاهده دستورالعمل اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
دستورالعمل پذیرش نمرات زبان عمومی
جهت مشاهده دستورالعمل اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
آئین نامه اعزام دانشجویان دکترای داخل به دوره های تخصصی خارج از کشور
جهت مشاهده آئین نامه اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
آئین نامه آموزشی دکتری تخصصی
جهت مشاهده آئین نامه اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
بخشنامه در خصوص تشخیص مقالات ISI
جهت مشاهده بخشنامه اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
بخشنامه نحوه محاسبه نمره زبان
جهت مشاهده بخشنامه اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
بخشنامه افزایش تشویق مقالات JCR
جهت مشاهده بخشنامه اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
فرم نتیجه داوری
جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
فرم درخواست استاد راهنما
جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
فرم اعلام موافقت استاد راهنما
جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
فرم اعلام موافقت شورای تخصصی گروه
جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
فرم پروپوزال
جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
فرم تقاضای شرکت در آزمون جامع
جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13960704 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
فرم تسویه حساب پایان نامه دکتری
جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13960704 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)
فرم تایید اصالت محتوا-دکتری
جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13960704 آئین نامه ها، بخشنامه ها و فرم ها (دکتری)