صفحه اصلی :: ریاست :: مرکز مشاوره و امور بانوان :: فعالیت های مرکز مشاوره

عناوین کار گاه های برگزار شده در مرکز مشاوره و امور بانوان

در نیمسال دوم تحصیلی 94-93

ردیف

عنوان کارگاه

 

مخاطب

مدت

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

1

مهارت های زندگی-

خودآگاهی

 

دانشجویان

 

4 ساعت

 

93/12/9

 

کارگاه مرکز مشاوره

2

مهارت های زندگی-

کنترل خشم

دانشجویان

4 ساعت

 

93/12/11

 

 

کارگاه مرکز مشاوره

3

مهارت های زندگی-

مقابله با استرس

دانشجویان

 

4 ساعت

 

93/12/13

 

کارگاه مرکز مشاوره

 

4

مهارت های زندگی-

حل مسأله و تصمیم گیری

 

دانشجویان

 

4 ساعت

 

93/12/16

کارگاه مرکز مشاوره

 

5

مهارت های زندگی-

ارتباط مؤثر

دانشجویان

 

4 ساعت

 

93/12/18

کارگاه مرکز مشاوره

 

6

مهارت های زندگی-

تفکر خلاق

دانشجویان

 

4 ساعت

 

93/12/20

کارگاه مرکز مشاوره

 

7

مهارت های زندگی-

تفکر انتقادی

دانشجویان

 

4 ساعت

 

93/12/23

 

کارگاه مرکز مشاوره

 

8

مهارت های زندگی-

خودآگاهی

دانشجویان

 

4 ساعت

 

94/1/26

 

کارگاه مرکز مشاوره

 

9

مهارت های زندگی-

کنترل خشم

دانشجویان

 

4 ساعت

 

94/1/31

کارگاه مرکز مشاوره

 

10

مهارت های زندگی-

مقابله با استرس

دانشجویان

 

4 ساعت

 

94/2/2

 

کارگاه مرکز مشاوره

 

11

مهارت های زندگی-

حل مسأله و تصمیم گیری

 

دانشجویان

 

4 ساعت

 

94/2/7

 

کارگاه مرکز مشاوره

12

مهارت های زندگی-

ارتباط مؤثر

دانشجویان

 

4 ساعت

 

94/2/9

کارگاه مرکز مشاوره

 

13

 

خشم و راه های کنترل آن

 

دانشجویان

 

3 ساعت

 

94/2/13

سالن کنفرانس

ساختمان عماد

 

14

مهارت های زندگی-

تفکر خلاق

 

دانشجویان

 

4 ساعت

 

94/2/14

کارگاه مرکز مشاوره

 

15

مهارت های زندگی-

تفکر انتقادی

 

دانشجویان

 

4 ساعت

 

 

94/2/16

کارگاه مرکز مشاوره

 

16

کارگاه فرزند پروری

 

 

 

دانشجویان

 

3 ساعت

 

94/2/30

کارگاه مرکز مشاوره

17

مهارت های زندگی در

محیط کار-

خودآگاهی

 

کارمندان

 

 

3 ساعت

 

94/3/24

سالن کنفرانس

ساختمان عماد

 

18

مهارت های زندگی در

محیط کار-

خودآگاهی

 

کارمندان

 

 

3 ساعت

 

94/3/27

 

 

سالن کنفرانس

ساختمان عماد

 

19

مهارت های زندگی در

محیط کار-

برقراری ارتباط مؤثر

 

 

کارمندان

 

 

3 ساعت

 

 

94/3/31

 

سالن کنفرانس

ساختمان عماد

 

20

مهارت های زندگی در

محیط کار-

برقراری ارتباط مؤثر

 

کارمندان

 

 

3 ساعت

 

94/4/3

 

سالن کنفرانس

ساختمان عماد

 

21

مهارت های زندگی درمحیط کار-

مدیریت استرس

 

کارمندان

 

 

3 ساعت

 

94/4/7

 

سالن کنفرانس

ساختمان عماد

 

22

مهارت های زندگی در

محیط کار-

مدیریت استرس

 

کارمندان

 

 

3 ساعت

 

94/4/10

 

سالن کنفرانس

ساختمان عماد

 

 

23

ازدواج به شرط خوشبختی

(ویژه پسران مجرد)

 

دانشجویان

2 ساعت

 

94/4/23

فرهنگسرای کوثر

24

ازدواج به شرط خوشبختی

(ویژه دختران مجرد)

 

دانشجویان

2 ساعت

 

 

94/4/24

 

فرهنگسرای کوثر

25

حلقه مفقود زوجین(ویژه متأهلین)

 

تمام گروه ها

 

2 ساعت

 

 

94/4/25

 

فرهنگسرای کوثر

 عناوین کار گاه های برگزار شده در مرکز مشاوره و امور بانوان

در نیمسال اول تحصیلی95-94

 

 

ردیف

 

عنوان کارگاه

 

 

مخاطب

 

مدت

 

تاریخ  برگزاری

 

 

محل برگزاری

1

مقابله با چالش های پیش روی دانشجویان ورودی جدید

 

دانشجویان

 

4 ساعت

 

94/7/25

 

کارگاه مرکز مشاوره

2

مقابله با چالش های پیش روی دانشجویان ورودی جدید

 

دانشجویان

 

 

4 ساعت

 

94/7/28

 

 

 

کارگاه مرکز مشاوره

 

 

3

مهارت های زندگی-

خودآگاهی

 

 

دانشجویان

 

3 ساعت

 

94/8/5

 

کارگاه مرکز مشاوره

 

4

مهارت های زندگی-   کنترل خشم

 

دانشجویان

3 ساعت

94/8/9

کارگاه مرکز مشاوره