صفحه اصلی :: ریاست :: مرکز مشاوره و امور بانوان :: نحوه مراجعه و پذیرش

نحوه مراجعه وپذیرش:

در راستای اطلاع رسانی مطلوب به دانشجویان عزیز، برنامه حضور هفتگی مشاوران مرکز  ونو ع خدمات مشاوره ای هریک ازمشاوران در سایت دانشگاه در لینک مرکز مشاوره  و امور بانوان اعلام شده است.دانشجویانی که متقاضی استفاده از خدمات مرکز مشاوره هستند، می توانند با مراجعه به قسمت پذیرش مرکز، وقت مشاوره بگیرند. سپس در وقت تعیین شده جهت تشکیل پرونده و دریافت کد دراین مرکز حضور یابند تا در مراجعات بعدی با ارائه این کد، پروندة آنها بازیابی شود.

یکی از اصول اساسی کار خدمات مشاوره ای، محرمانه بودن مسایل طرح شده توسط مراجعین است. بدین منظور بازیابی پروندة مراجعین صرفاً بر اساس کد های ارائه شده به هر دانشجو صورت می گیرد ومحتویات پرونده ها به صورت کاملاً محرمانه نگهداری می شود .