صفحه اصلی :: معاونت آموزشی - پژوهشی :: اداره تحصیلات تکمیلی :: آئین نامه ها و بخشنامه ها و فرمها (ارشد)


آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد
جهت مشاهده آئین نامه اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها و بخشنامه ها و فرمها (ارشد)
اخذ دروس جبران میانگین به همراه دروس باقی مانده سرفصل
جهت مشاهده بخشنامه اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها و بخشنامه ها و فرمها (ارشد)
بخشنامه در خصوص نمرات مردودی
جهت مشاهده دستورالعمل اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها و بخشنامه ها و فرمها (ارشد)
فاصله بین تصویب پروپوزال و تاریخ دفاع
جهت مشاهده دستورالعمل اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها و بخشنامه ها و فرمها (ارشد)
دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج
جهت مشاهده دستورالعمل اینجا را کلیک نمایید.......
13960705 آئین نامه ها و بخشنامه ها و فرمها (ارشد)
فرم تغییر شیوه
جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13960704 آئین نامه ها و بخشنامه ها و فرمها (ارشد)
فرم تسویه حساب کارشناسی ارشد
جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13960704 آئین نامه ها و بخشنامه ها و فرمها (ارشد)
فرم تسویه حساب، تحویل نسخ و لوح فشرده پایان نامه ارشد
جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13960704 آئین نامه ها و بخشنامه ها و فرمها (ارشد)
فرم تایید اصالت محتوا
جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13960704 آئین نامه ها و بخشنامه ها و فرمها (ارشد)
فرم دروس جبرانی کارشناسی ارشد
جهت مشاهده فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13960704 آئین نامه ها و بخشنامه ها و فرمها (ارشد)
فرم انصراف
جهت مشاهده فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13960704 آئین نامه ها و بخشنامه ها و فرمها (ارشد)
فرم تعهد ترم جبرانی
جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13921107 آئین نامه ها و بخشنامه ها و فرمها (ارشد)
فرم دروس جبرانی
جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13921107 آئین نامه ها و بخشنامه ها و فرمها (ارشد)
فرم تغییر شیوه دانشجویان از پژوهشی به آموزشی
جهت دریافت فرم اینجا را کلیک نمایید.......
13921107 آئین نامه ها و بخشنامه ها و فرمها (ارشد)