صفحه اصلی :: گروه های علمی :: دفتر برنامه ریزی درسی :: همکاران


نام خانوادگی و نامپست سازمانی 
آقای ,امانیکارشناس دفتر برنامه ریزی رشته های مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی برق، مرمت بناهای تاریخی، مهندسی معماری، مهندسی صنایع، مهندسی شهرسازی، مهندسی پروژه، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی عمران و حسابداری جزئیات بیشتر
آقای ,سهرانیکارشناس دفتر برنامه ریزی رشته های حقوق، الهیات، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات عرب، علم اطلاعات و دانش شناسی، علوم اجتماعی، جغرافیا، علوم تربیتی، روانشناسی، علوم سیاسی و مترجمی زبان جزئیات بیشتر
خانم,رمشیکارشناس دفتر مشاوره تحصیلی رشته های علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی ، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی برق جزئیات بیشتر
خانم,شمس الدینی فردکارشناس دفتر مشاوره تحصیلی رشته های حسابداری، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت جهانگردی، علوم اقتصادی، حقوق، زبان و ادبیات فارسی، مرمت بناهای تاریخی، مهندسی معماری، مهندسی صنایع، مهندسی شهرسازی جزئیات بیشتر
خانم,شیخیکارشناس دفتر برنامه ریزی رشته های مهندسی کشاورزی، تربیت بدنی، ریاضی، آمار، زیست شناسی، فیزیک، زمین شناسی، شیمی و ارائه دروس رشته های مهندسی کشاورزی و تربیت بدنی جزئیات بیشتر
خانم,مداحیکارشناس دفتر مشاوره تحصیلی رشته های الهیات، مترجمی زبان انگلیسی، علم اطلاعات و دانش شناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات عرب، علوم سیاسی، جغرافیا، مهندسی پروژه، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی عمران، تاریخ جزئیات بیشتر
خانم,مهدیزادهکارشناس دفتر مشاوره تحصیلی رشته های مهندسی کشاورزی، تربیت بدنی، ریاضی، آمار، زیست شناسی، فیزیک، زمین شناسی و شیمی جزئیات بیشتر
خانم,غیاثیکارشناس دفتر برنامه ریزی جزئیات بیشتر