صفحه اصلی :: گروه های علمی :: اعضای هیات علمی :: همکاران علمی

گروه آموزشي

نام خانوادگي و نام استاد

آخرين مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

 رزومه

حضور هفتگی ترم جاری

ادبيات فارسي

معين الديني فاطمه

دكتري تخصصي

زبان وادبيات فارسي

دانشيار

 فرمتHTML  

 فرمت
PDF

کلیک

اقتصاد

رشيدي نژاد حسين

دكتري تخصصي

اقتصاد

استاديار

 فرمتHTML  

  فرمت PDF

 کلیک

آمار

معافي سيدعنايت الله

دكتري تخصصي

آمار

استاديار

 فرمتHTML  

  فرمت
PDF

کلیک 

رياضي

خسروپور فرزاد

دكتري تخصصي

رياضي گرايش محض

استاديار

 فرمتHTML  

  فرمت PDF

 کلیک

رياضي

شجاعي حميد

دكتري تخصصي

رياضي

استاديار

 فرمتHTML  

  فرمت
PDF

 کلیک

رياضي

فرهاديان محمود

دكتري تخصصي

رياضي محض (جبر)

استاديار

 فرمتHTML  

  فرمت
PDF

 کلیک

زمين شناسي

حشمت بهزادي كورس

دكتري تخصصي

زمين شناسي (اقتصادي )

استاديار

 فرمتHTML  

  فرمت
PDF

کلیک 

زمين شناسي

خليلي مبرهن شهرام

دكتري تخصصي

زمين شناسي- پترولوژي

استاديار

 فرمتHTML  

  فرمت PDF

 کلیک

زمين شناسي

نجف زاده عليرضا

دكتري تخصصي

زمين شناسي- پترولوژي

استاديار

 فرمتHTML  

 
فرمت PDF

کلیک 

شيمي

اميري اصغر

دكتري تخصصي

شيمي (شيمي معدني )

استاديار

 فرمتHTML  

  فرمت
PDF

 کلیک

شيمي

حميديان هوشنگ

دكتري تخصصي

شيمي (شيمي آلي )

استاديار

 فرمتHTML  

  فرمت
PDF

 کلیک

شيمي

محدثي زرندي عليرضا

دكتري تخصصي

شيمي (شيمي تجزيه )

دانشيار

 فرمتHTML  

  فرمت PDF

 کلیک

شيمي

محمد شيري كهنويي حميد

دكتري تخصصي

شيمي (شيمي فيزيك )

استاديار

 فرمتHTML  

  فرمت
PDF

 کلیک

شيمي

محمدي مباركه سيدضيائ

دكتري تخصصي

شيمي (شيمي تجزيه )

دانشيار

 فرمتHTML  

  فرمت
PDF

 کلیک

مديريت

تابلي حميد

دكتري تخصصي

مديريت دولتي

استاديار

 فرمتHTML  

  فرمت
PDF

 کلیک

مديريت

مصباحي مريم

دكتري تخصصي

مديريت دولتي

استاديار

 فرمتHTML  

  فرمت
PDF

 کلیک

مهندسی کشاورزی

دريجاني سید علي

  دكتري     تخصصي

اقتصاد تولید و مدیریت 

 استاديار

فرمتHTML   

 فرمت PDF
 

کلیک

مهندسي شهرسازي

قربي ميترا

كارشناسي ارشد

معماري

دستيار علمي

 فرمتHTML  

  فرمت PDF

 کلیک

مهندسي كشاورزي

دوست محمدي سميه

كارشناسي ارشد

دامپزشكي

مربي

 فرمتHTML  

  فرمت PDF

کلیک 

مهندسي معماري

عظيمي سغين علي

كارشناسي ارشد

مهندسي معماري

دستيار علمي

 فرمتHTML  

  فرمت PDF

 کلیک

مهندسي مكانيك

شاه ميرزايي شوي مهدي

كارشناسي ارشد

مواد - متالوژي صنعتي

دستيار علمي

 فرمتHTML  

  فرمت PDF

 کلیک

مهندسي مكانيك

محمدي سليماني مسلم

كارشناسي ارشد

مهندسي مكانيك

مربي

 فرمتHTML  
  
  فرمت PDF

 کلیک

حسابداری

راجی زاده سیمین

كارشناسي ارشد

حسابداری

دستيار علمي

 فرمتHTML  

  فرمت
PDF

کلیک 

مهندسی کشاورزی

مداحیان علی

دكتري تخصصي

مهندسی کشاورزی - علوم دامی

استاديار

 فرمتHTML  

  فرمت
PDF

 کلیک

 مهندسی برق

 سمیه محمدی

 کارشناسی ارشد

 مهندسی برق-مخابرات

 دستیار علمی

فرمتHTML   

فرمت PDF
 

 کلیک

شیمی نصرت مددی ماهانی دکتری شیمی فیزیک  
فرمت HTML

فرمت PDF
کلیک
مهندسی کشاورزی
 امیرحسین سعیدنژاد
 دکتری        کلیک