صفحه اصلی :: معاونت اجرایی :: امور دانشجویی :: آئین نامه ها و فرمها


فرم ثبت نام وام شهریه
توجه: تکمیل فرم در سایت کرمان به تنهایی کافی نیست و بایستی حتما در سایت پرتال دانشجویی صندوق رفاه تقاضای خود را ثبت نمایید. ......
13961124 آئین نامه ها و فرمها