صفحه اصلی :: معاونت آموزشی - پژوهشی :: اداره خدمات آموزشی :: همکاران


نام خانوادگی و نامپست سازمانی 
خانم ,نگارستانیکارشناس اداره خدمات آموزشی رشته های علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، جغرافیا، آب و هوا شناسی، روانشناسی و مهندسی برق جزئیات بیشتر
خانم,بهرام پورکارشناس اداره خدمات آموزشی رشته های مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، مدیریت جهانگردی، مهندسی صنایع، تاریخ، علوم سیاسی، علوم اقتصادی و مهندسی متالوژی جزئیات بیشتر
خانم,ثباتیکارشناس اداره خدمات آموزشی رشته های حسابداری، الهیات، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی عمران و مهندسی زاه آهن جزئیات بیشتر
خانم,حسینیکارشناس اداره خدمات آموزشی رشته های تربیت بدنی، علوم ورزشی، مهندسی کشاورزی، مهندسی آب و خاک، مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها، مهندسی منبع طبیعی و علوم و مهندسی آب جزئیات بیشتر
خانم,ملامحمدیکارشناس اداره خدمات آموزشی رشته های ریاضی، آمار، زیست شناسی، فیزیک، زمین شناسی و شیمی جزئیات بیشتر
خانم,مهدی پورکارشناس اداره خدمات آموزشی رشته های علوم اجتماعی، مهندسی مدیریت پروژه، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر قبل از 90، معماری، مهندسی مدیریت اجرایی و زبان و ادبیات فارسی جزئیات بیشتر
خانم,یوسفی زادهکارشناس اداره خدمات آموزشی رشته های مترجمی زبان انگلیسی، حقوق، علم اطلاعات و دانش شناسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مهندسی شهرسازی، مهندسی خودرو و مهندسی پلیمر جزئیات بیشتر
خانم,ایلاقیریاست اداره خدمات آموزشی مرکز کرمان جزئیات بیشتر
خانم,فایرمسئول بایگانی خدمات آموزشی جزئیات بیشتر
آفای ,حسن زادهکارشناس خدمات آموزشی جزئیات بیشتر
خانم,اسدیکارشناس خدمات آموزشی جزئیات بیشتر
خانم,گوهریکارشناس خدمات آموزشی جزئیات بیشتر