صفحه اصلی :: معاونت آموزشی - پژوهشی :: اداره خدمات آموزشی :: معرفی اداره خدمات آموزشی

اداره خدمات آموزشی کرمان مشتمل بر دو بخش

1-خدمات آموزشی علوم پایه وکشاورزی مستقر در ساختمان شماره 1 دانشگاه پیام نور کرمان

2- خدمات آموزشی علوم انسانی و فنی ومهندسی مستقر در ساختمان شماره 2 دانشگاه پیام نور مرکز کرمان

می باشد که وظیفه انجام امور مختلف در این حیطه از قییل تطبیق واحد دروس گذرانده شده در سایر دانشگاه ها ، بررسی  واقدام  در خواست های مهمان و مهمان دائم ، انجام امور مشمولین و اتباع ، صدور مجوز های افزایش سنوات ، لغو  عدم مراجعه ، بررسی و اقدام  در خواست های تغییر رشته و گرایش و نیز صدور مجوز های افزایش سنوات ، لغو عدم مراجعه و اصلاح مغایرت های شناسنامه ای  و صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان را بر عهده دارد. که در بخش همکاران به شرح جزئیات این امور پرداخته شده است که می تواند پاسخگوی بسیاری از سئوالات مرتبط باشد.